Akadálymentes verzió

Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00036

Az ügy rövid leírása

A bányászati tevékenységek hatásától a lakótelepülést, a felszíni vagy föld alatti egyéb létesítményt, a vízkészletet, a folyó-, illetőleg állóvizet, műemléki ingatlant, régészeti, védett természeti területet szükség esetén védőpillér (határpillér, védőidom) kijelölésével kell megóvni. A bányafelügyelet az érdekeltek meghallgatásával a védőpillér lefejtését vagy meggyengítését engedélyezheti, ha annak rendeltetése megszűnt, vagy ha a biztonsági és védelmi követelmények más módon is kielégíthetők.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó vagy képviselője.

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe
2. A módosítani, lefejteni vagy egyéb módon meggyengíteni tervezett védőpillér megnevezése
3. Bányatelek védőpillérének lefejtésének (meggyengítésének) engedélyezésére irányuló kérelem

Milyen iratok szükségesek?

1. műszaki leírás
2. bányatelek térkép
3. tulajdoni lapok
4. az eljárás igazgatási szolgálta-tási díjának megfizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 40 000 Ft. Kód: A0440

Hol intézhetem el?

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Igen

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A döntés elleni fellebbezés igaz-gatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapí-tott díj 50%-a. 20 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit értünk a védőpillér fogalma alatt?
A bányaműveletek és valamely védelmet igénylő létesítmény, illetve terület között kijelölt kőzettestet, amely biztosítja, hogy a bányaműveletek hatására létrejövő kőzet- és talajmozgás a védett létesítményt, illetve területet nem veszélyezteti.

Mit értünk a határpillér fogalma alatt?
A bányatelek határvonala mentén kijelölt olyan védőpillért, amely biztosítja, hogy a bányaműveletek okozta felszíni kőzet- és talajmozgások a bányatelek határán belül legyenek.

Mit tekintünk egy kijelölt pillér meggyengítése alatt?
A pillérbe történő akna- vagy vágathajtást, a pillérhez történő védősáv csökkentését.

Fontosabb fogalmak


Védőpillér: a bányaműveletek és a védelmet igénylő létesítmény, illetve terület között kijelölt kőzettest, amely biztosítja, hogy a bányaműveletek hatására létrejövő kőzet- és talajmozgás a védett létesítményt, illetve területet nem veszélyezteti.

Határpillér: a bányatelek határvonala mentén kijelölt olyan védőpillér, amely biztosítja, hogy a bányaműveletek okozta felszíni kőzet- és talajmozgások a bányatelek határán belül legyenek.

Határszög:
a) külfejtés esetén a bányaműveletekkel nem érintett kőzettest rézsűs határoló felületének vízszintes síkkal bezárt dőlésszöge, amelynél a számítások vagy a tapasztalat szerint a határoló felület alatti kőzettest megcsúszása, elmozdulása nem következik be, a bányaműveletek felől nézve a védőpilléreken túli terület nyugalomban marad és így a bányaműveletek hatása a védett területet nem veszélyezteti,
b) mélyművelés esetén a határszög – egy függőleges, a fejtés határvonalára merőlegesen felvett síkmetszetben – a bányaüreg széle és a külszín már nem mozgó pontja között húzott egyenes vízszintessel bezárt szöge.

Hatástávolság: a bányaműveletek talpponti szélétől vagy a fejtési üreg szélétől az ép kőzetek irányába mérve az a vízszintes vetületi távolság, ameddig a kőzetmozgások a felszínen kiterjednek.

Védősáv: a védendő létesítmény vagy terület mellett biztonsági okokból kijelölt vízszintes vetületi távolság.

Lábvonal: a védőpillért határoló rézsűs felületnek és a védőpillér vonatkozó felületének (alaplap, fekü) metszésvonala.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26.§ (3) bekezdés, 32. § (2) bekezdés, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (2) bekezdés és 1. számú melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (3) bekezdés, 1. melléklet, 3. melléklete
a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés, (2) és (3) bekezdés
a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdés 1., 2., 3., 6., 8., 11. pont

Kulcsszavak

védőpillér, határpillér, pillér lefejtése, pillér meggyengítése, pillér módosítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858