Akadálymentes verzió

Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése

Kódszám

MABFH00037

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a bányafelügyeletnek be kell jelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejelentést a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy az eseményről történő tudomás szerzést követően 2 órán belül köteles megtenni. A szóban (pl. telefonon) tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon az addig megismert tények és körülmények közlésével, írásban is meg kell erősíteni.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a súlyos üzemzavar, súlyos baleset időpontjának és helyének megjelölését, rövid leírását,
b) a súlyos üzemzavar, súlyos baleset során megsérült, meghalt személyek számát,
c) a sérült(ek) állapotára (életveszélyes, súlyos vagy kielégítő) vonatkozó adatokat,
d) az engedélyes által megtett vagy tervezett intézkedéseket.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály dokumentumoknak a bejelentéshez történő csatolását nem írja elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentéssel kapcsolatban illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetés kötelezettsége nem áll fenn.

Hol intézhetem el?

Az eljárásra a területileg illetékes kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel. A bányafelügyelet az engedélyes bejelentése alapján a súlyos üzemzavart és a súlyos balesetet kivizsgálja. A kivizsgálást akkor is le kell folytatni, ha az engedélyes bejelentést nem tesz, és a bányafelügyelet egyéb módon szerez tudomást a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bekövetkezéséről.
A bejelentést
a) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerinti kormányhivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat,
b) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset vízbetörés során következik be a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság,
c) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, illetve a környezetkárosodás védett természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság -kivéve, ha az a) pont szerinti kormányhivatal illetékességével a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság illetékessége megegyezik -, valamint a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság részére kell megtenni.

Ügyintézés határideje

alapeset: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdésben meghatározott általános ügyintézési határidő (21 nap)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfelek bármelyike fellebbezhet a határozat ellen.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú határozatot hozó kormányhivatalhoz

A benyújtási határidő: Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: Általános tételű fellebbezési illeték (5000 Ft)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A bányavállalkozók és a gázipari engedélyesek a vonatkozó előírásokkal tisztában vannak, kérdések a bejelentéssel kapcsolatban nem szoktak felmerülni.

Fontosabb fogalmak

Súlyos üzemzavarnak minősül
a) a föld alatti bányában, a felhagyott vagy megszűnt föld alatti bánya más célú hasznosításra nyitva maradó térségében, vagy a nem ásványi nyersanyag kitermelését szolgáló föld alatti térségek bányászati technológiával végzett kiképzése és üzemeltetése során bekövetkezett
aa) metángázgyulladás, sújtólégrobbanás, szénporrobbanás,
ab) gáz- és kőzetkitörés, valamint a gázkitöréses jelenség,
ac) bányarengés,
ad) a bánya kijáratául szolgáló akna rendeltetésszerű használatát akadályozó omlás, valamint a bánya, bányamező kijárataként rendszeres közlekedésre, járásra vagy menekülésre szolgáló bányatérség elzáródása, járhatatlanná válása,
ae) nyílt lángú tűz,
af) a nyitott bányatérség vagy fejtés kihúzó légáramában, a vágatszelvény 2/3 magasságában, 100 m3/min áthúzó légmennyiség-érték 0,02 V/V%-ot elérő vagy 100 m3/min áthúzó légmennyiség-érték fölött 0,02 m3/min értéket meghaladó szénmonoxid-fejlődés,
ag) 2,5 m3/min-nál nagyobb hozamú vízbetörés,
ah) személyszállításra engedélyezett berendezés kötelének, hevederének elszakadása, valamint szállítóeszközének – különösen a fülke, a kas, a bödön vagy a heveder – lezuhanása, megfutása, továbbá személyszállító önjáró berendezés elfutása,
ai) olyan omlás, amelynek során személy elzáródik vagy teljes testével az omlás alá kerül, illetve az omlás alól önerejéből nem tud kiszabadulni;
b) a külfejtéses bányászatban
ba) rézsű, homlok megcsúszása vagy hányócsúszás, ha az a bányaüzem műszaki üzemi tervében lehatárolt területén kívüli idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz,
bb) a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló miniszteri rendelet szerinti nagyteljesítményű gép felborulása vagy olyan súlyos megrongálódása, amely szalaghíd leszakadásához, gém deformálódásához vezet;
c) a szénhidrogén-bányászatban, a gázüzemi tevékenység végzése – ideértve a cseppfolyós propán-butángáz töltését, tárolását, elosztó- és célvezetéken történő szállítását –, az ipari és energetikai eredetű szén-dioxid szállítása és geológiai tárolása, a kőolaj, kőolajtermék és egyéb szénhidrogén gáz, az egyéb gázok és gáztermékek szállítóvezetéken történő szállítása esetén bekövetkező olyan üzemzavar, amely miatt
ca) autópálya, autóút, valamint első rendű főút forgalmának külterületen 2 órát, belterületen 1 órát meghaladó korlátozása vagy forgalmának lezárása,
cb) a másodrendű, összekötő, bekötő, állomáshoz vezető út, gyorsforgalmi út pihenőhelyi útja, valamint egyéb országos közút forgalmának 1 órát meghaladó lezárása, ha az üzemzavar helye tereléssel sem kerülhető el,
cc) a helyi közúthálózat részét képező közút vagy a magánút forgalmának 8 órát meghaladó korlátozása vagy 4 órát meghaladó lezárása,
cd) a vasút forgalmának korlátozása, kivéve a regionális, egyéb és saját célú pályahálózatokat,
ce) katasztrófavédelmi szerv beavatkozását igénylő tűzeset, kármentesítés vagy olyan káresemény, amely miatt lakások kiürítése, kitelepítés vagy kimenekítés szükséges,
cf) robbanás,
cg) az üzemzavarral közvetlen összefüggésben ötven millió forint értéket meghaladó vagyoni kár (a továbbiakban: jelentős vagyoni kár) vagy huszonöt millió forint értéket meghaladó környezeti kár bekövetkezése,
ch) vezetékes gázszolgáltatás esetében kétezernél több felhasználó gázszolgáltatásának egy időben történő leállása vagy leállítása, vagy ötnél több, 500 m3/óra lekötött teljesítménnyel rendelkező felhasználó gázszolgáltatásának szüneteltetése
történik;
d) fúrótorony, fúróárboc eldőlése, csigasor leszakadása a fúrás céljától függetlenül;
e) kőolaj, földgáz, meleg víz vagy gőz kitörés;
f) energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása során bekövetkezett szivárgás;
g) nyomástartó berendezés köpenyének felszakadása, robbanása;
h) 500 kg-nál nagyobb együttes tömegű polgári felhasználású robbanóanyag-töltet megállása;
i) polgári felhasználású robbanóanyag nem szándékolt felrobbanása;
j) egyéb anyagok robbanása;
k) a bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági felügyelete alá tartozó létesítményben vagy tevékenység során keletkezett, tűzoltósági beavatkozást is igénylő tűz;
l) a bányászati hulladékok kezeléséről szóló miniszteri rendelet szerinti súlyos baleset;
m) szénhidrogén nem szándékos kiszabadulása folyadék esetében 100 m3-nél, gázok esetében 100 000 m3-nél nagyobb mennyiségben;
n) az a)–m) pontban meghatározottakon túl, amennyiben a bányafelügyelet alá tartozó tevékenység ellátása során, a tevékenység végzésének környezetében tartózkodó személyek megsérülnek vagy ennek közvetlen veszélye fennáll.
Súlyos baleset a munkavédelemről szóló törvény szerinti súlyos munkabaleset.
Súlyos munkabaleset (bányászati munkabaleset)
a) amely a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelő-képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 35. § (1) bekezdés,
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatot szabályozó 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés, 5.§
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 81. § (1) bekezdés, 87. § 3. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § 1-4. melléklet

Kulcsszavak

súlyos üzemzavar, súlyos baleset

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858