Akadálymentes verzió

Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00041

Az ügy rövid leírása

A bányászati jogosultság terjedelmét lehatároló bányatelek számos ingatlan területét érintheti, melyek tulajdonosai jogosultak arra, hogy megismerjék a tulajdonukban álló ingatlan igénybevételének tervezett módját és időpontját. A bányatelkekkel lefedett ingatlanok vonatkozásában a bányavállalkozó által elkészített igénybevételi ütemtervet a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal  
a) a 2005. február 12-én már megállapított bányatelkek esetében önálló eljárásban;
b) a 2005. február 12-ike után megállapított bányatelkek esetében pedig a bányatelkek megállapítási eljárásaiban;
fogadták (fogadják) el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bányavállalkozó vagy képviselője

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?


1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe (2004. évi CXL. törvény 35.§ (1) bekezdése).
2. A bányatelek területével érintett ingatlanok helyrajzi szám szerint történő kimutatása, az ingatlan-tulajdonosok (vagyonkezelők, használók) nevének és címének feltüntetésével (az ingatlanok tulajdoni lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatainak adatai alapján).
3. A bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadására irányuló kérelem.
3. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. A kérelemben felsorolt ingatlanok bányászati célra történő igénybevételi módjának és várható időbeli ütemezésének tételes kimutatása.
2. Az ingatlan igénybevétel ütemezésének térképmelléklete (a bányatelek térkép másolatán), amelyen a bányatelekkel fedett valamennyi ingatlan területe ábrázolva van és minden ingatlan esetében jól azonosítható módon feltüntették az adott ingatlan helyrajzi számát, illetve az igénybevétel tervezett időpontját vagy időintervallumát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a bányatelek megállapítási vagy a műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás jogszabályban meghatározott eljárási díja tartalmazza. Egyéb eljárási költségek nem merülnek fel.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Igen, a bányatelket megállapító vagy módosító, illetve a műszaki üzemi tervet vagy módosítását jóváhagyó határozat ellen

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  1145. Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az I. fokú határozatot hozó illetékes Megyei Kormányhivatalhoz

A benyújtási határidő: Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség-gel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a. Mértékét az alapeljárástól függően a vonatkozó jogszabály 2. sz. mellékletének 4.1-4.3, illetve 5.1-5.8 tételeihez tartozó díjak figyelembevételével kell megállapítani.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Miért kell a bányavállalkozónak ingatlan igénybevételi ütemtervet készíteni?
Azárt, hogy a bányatelekkel lefedett idegen ingatlanok tulajdonosai (használói) is megismerhessék a tulajdonukban álló ingatlan igénybevételének tervezett módját és időpontját.
A bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonosai milyen jogosultsággal rendelkeznek az ingatlan igénybevételi ütemterv vonatkozásában?
Jogosultak az ütemtervben foglaltak megismeréséreb és azzal kapcsolatos észrevételeik, kérdéseik, stb. ügyfélként történő előterjesztésére. A bányatelek megállapításáról hozott döntésnél az illetékes Megyei Kormányhivatal  külfejtés esetében a bányatelekkel lefedni tervezett ingatlanok tulajdonosainak (vagyonkezelőinek, használóinak) ingatlan igénybevételi ütemtervvel kapcsolatos észrevételeit köteles érdemben vizsgálni.

Fontosabb fogalmak

Bányatelek: a föld felszínén kijelölt sarokpontokat összekötő egyenesekre állított függőleges síkokkal meghatározott, továbbá a föld kéregben vízszintes fedő- és alaplappal lehatárolt térbeli hasáb, amely az ásványi nyersanyagok feltárására és kitermelmelésére, illetve a szénhidrogén felszín alatti tárolására alkalmas földtani szerkezetet hasznosítására vonatkozó bányászati jogosultság fizikai terjedelmét határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26.§ (1) bekezdés, 43. § (9b) bekezdés, 43/B.§ (1) bekezdés, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés, 50/B. § (1) bekezdés
a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1.§, 3.§ (2), (3) bekezdés, 3. §, 5. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §, 1-4. melléklet
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet
a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdés

Kulcsszavak

bányatelek, ingatlan, ingatlan igénybevételi ütemterv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858