Akadálymentes verzió

Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00062

Az ügy rövid leírása

A cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyását a bányafelügyelet engedélyezi. Az engedélyezési eljárásra a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. Elosztóvezetékek esetén figyelembe kell venni a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet következő előírásait is:

Bontás, felhagyás
7.1. Ha a tulajdonos, vagy az elosztói engedélyes az elosztóvezetéken az üzemeltetési tevékenységet fel kívánja hagyni, a vezetéket alapesetben el kell bontani.
7.2. Ha a gázelosztó vezetéket nem bontják el, akkor
- az üzemelő és a felhagyott gázelosztó vezeték kapcsolatát legalább 1 m hosszban meg kell szakítani,
- a megszüntetett vezetéket gázmentesíteni kell, és végeit le kell zárni,
- a felszíni tartozékokat és jelzéseket meg kell szüntetni.
7.3. A gázelosztó vezeték üzemen kívül helyezésével járó változásokat a hálózati nyilvántartásba be kell vezetni.


Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az építmény felhagyására vonatkozó engedélyezési eljárás az építmény tulajdonosának kérelmére indul.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

1. Adószámmal rendelkező építtető esetében az építtető adószáma.
2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése.
4. Az építési tevékenységgel és a sajátos építmények biztonsági övezetével érintett ingatlan adatai: címe, helyrajzi száma, tulajdonosa, a biztonsági övezettel érintett terület mérete.
4. A kérelmezett engedély fajtája.
5. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.
6. A tervezett műszaki megoldásnak az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól való esetleges eltérése engedélyezésének szükségessége.
7. A közreműködő tervező vagy tervezők neve, címe, jogosultsága.
8. A benyújtott mellékletek felsorolása.
9. Az építés elvégzésének tervezett időtartama.
10. Az építtető nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.
11. Keltezés, az építtető (cégszerű) aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell:
a) a tervezett építési munkának műszaki tervdokumentációját 2 példányban, és - az előzetes szakhatósági állásfoglalást kiadó szakhatóság kivételével - az érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban,
b) a tervező 8. § szerinti nyilatkozatát,
c) ha rendelkezésre áll, a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalását a hozzá tartozó, záradékolt műszaki dokumentációval együtt,
d) az építési jogosultság 6. § szerinti igazolását tartalmazó okiratot.
(2) Az eljárásban közreműködő szakhatóság megkereséséhez az 5. mellékletben felsorolt dokumentációkat kell csatolni.
A felhagyási engedély iránti kérelemhez az eddigieken túl mellékelni kell:
30. § (1) A sajátos építmény felhagyására irányuló kérelemhez mellékelni kell:
a) a bontási technológia leírását,
b) a sajátos építmény elbontása utáni állapotot tartalmazó helyszínrajzot és
c) a megszűnő sajátos építmény hiányában bekövetkező helyzet biztonsági elemzését.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke : a létesítmény használatbavételi engedélye irányadó díjtételének 100 %-a

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Van lehetőség fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az eljáró Kormányhivatal

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Igazgatási szolgáltatási díj esetén, annak 50 %-a

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mi a különbség a felhagyás és a bontás között?

Válasz: a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet VIII. Fejezete szerint:
Bontás, felhagyás
7.1. Ha a tulajdonos, vagy az elosztói engedélyes az elosztóvezetéken az üzemeltetési tevékenységet fel kívánja hagyni, a vezetéket alapesetben el kell bontani.
7.2. Ha a gázelosztó vezetéket nem bontják el, akkor
- az üzemelő és a felhagyott gázelosztó vezeték kapcsolatát legalább 1 m hosszban meg kell szakítani,
- a megszüntetett vezetéket gázmentesíteni kell, és végeit le kell zárni,
- a felszíni tartozékokat és jelzéseket meg kell szüntetni.
7.3. A gázelosztó vezeték üzemen kívül helyezésével járó változásokat a hálózati nyilvántartásba be kell vezetni.

2. Milyen műszaki biztonsági előírás vonatkozik a felhagyásra?

Válasz: Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet előző pontban jelzett előírásai.


Fontosabb fogalmak


Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére propán-, butángázok és ezek elegyeiből álló gázok csővezetéken keresztül történő elosztása és értékesítése.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5.§ (1) bekezdés f) pont;
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet;
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés; 29. § (1) bekezdés, és 4 számú melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés c) pont; 29. § (1) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; 34. § (3) bekezdés; 35.§ (1) bekezdés; 36. § (2) bekezdés; 40. § (1) bekezdés; 98. § (1) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés; 116. §;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat;
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 2.2. táblázat 6. pont;
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet VIII. Fejezet, 7.1-7.3. pontjai ;
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3.§ 70. pont

Kulcsszavak

cseppfolyós pébé, felhagyás, falugáz, pébé töltő üzem, építésügyi eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858