Akadálymentes verzió

Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése

Kódszám

MABFH00077

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyását, lebontását – ha ahhoz hatósági engedélyre nincs szükség – a munkálatok megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell jelenteni a kormányhivatalnak. A robbantóanyag-raktár felhagyását be kell jelenteni a rendőr-főkapitányságnak is. Ha a kormányhivatal az említett időtartam alatt intézkedést nem tesz, a felhagyás, lebontás végrehajtható.

A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek a földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások, kutatóaknák, kutatóárkok bontása, felszámolása, tömedékelése amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy radioaktív érctestet.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Jogi vagy természetes személy

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

III. Bontási engedély iránti kérelem esetében:
1. Adószámmal rendelkező tulajdonos esetében a tulajdonos adószáma.
2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése.
3. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.
4. A kérelem tárgyára vonatkozó használatbavételi engedély száma, kelte.
5. A benyújtott mellékletek felsorolása.
6. A bontás elvégzésének tervezett időtartama.
7. Keltezés, a tulajdonos (cégszerű) aláírása.
8. A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.

Milyen iratok szükségesek?

Az építtető sajátkezű aláírása és nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása. Az építési tevékenység rövid leírása.
Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. § szerinti tervezői nyilatkozat,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

általános tételű eljárási illeték 3.000,- Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: fellebbezés

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntést hozó illetékes kormányhivatal

A benyújtási határidő: közléstől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 5.000, Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Azt a létesítmény lebontást, felhagyást is be kell jelenteni, amely építése alkalmával nem volt engedélyköteles?
Válasz: Csak azon létesítmények felhagyását vagy bontását kell bejelenteni, amelyek a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet szerint vagy azt kiváltó 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján engedély köteles létesítményként épültek.


Kérdés: Meg kell-e várni a kormányhivatal döntését a bejelentés ügyében?
Válasz: A postázási idő miatt érdemes többet várni, mert ha a kormányhivatalhoz való beérkezést követő 15 napon belül mégis kifogást emel a kormányhivatal a bontás ellen, akkor ő jogszerűen járt el. Viszont a postán való közlés napokat is igénybe vehet, ez alatt a bontás munkálatait nem szabad megkezdeni.


Kérdés: Van-e olyan bontási tevékenység, amelyet nem kell bejelenteni a bányakapitányságnak?
Válasz: Amelyek nincsenek felsorolva az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1-3. mellékletben, azokat bejelentés nélkül bonthatják, továbbá az 53/2012. (III. 28.) Korm. r. 3. mellékelt 3.1. pontja szerint.

Fontosabb fogalmak1. kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény: olyan törő-, aprító-, osztályozó vagy mosóberendezés a termelvény közvetlen feladását biztosító berendezésekkel együtt, amelyet teherviselő aljzathoz rögzítettek és a rögzítés megbontása nélkül máshová át nem helyezhető, el nem szállítható;

2. közmű: a víz-, csatorna-, gáz-, távhő- és villamosenergia rendszer és a nyomvonalas hírközlési építmény;

3. kutatóakna: földtani szerkezet vagy ásványi nyersanyag előfordulás kutatása érdekében mélyített függőleges-, vagy lejtősakna;

4. kutatóárok: földtani szerkezet vagy ásványi nyersanyag előfordulás kutatása érdekében a külszínről kialakított, elsősorban az ásványi nyersanyag horizontális elterjedésének megismerésére szolgáló külszíni kutatási építmény, amelynek alapterülete meghaladja a 20 m2-t;

5. kutatótáró: földtani szerkezet vagy ásványi nyersanyag előfordulás kutatása érdekében mélyített vízszintes, vagy enyhe, 3°-nál nem nagyobb lejtésű vágat.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. r. 18. § (4) bekezdés,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés,
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. §, 3. számú melléklet 1.3. pont, és 6. sz. melléklet, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. r. 18. § (4) bekezdés
Eljárási illeték: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmények, bontás, bejelentés, felhagyás, engedély nélkül

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858