Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00079

Az ügy rövid leírása

A propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartály, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet IV. fejezetben szereplő egyszerű nyomástartó edények, továbbá a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezések, nyomástartó rendszerek, létesítmények és egyszerű nyomástartó edények (a továbbiakban: nyomástartó berendezés, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja) és a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackok a tevékenység végzése szerinti illetékes bányafelügyelet engedélyével vehető használatba.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az a magánszemély, jogi személy, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény tulajdonosai, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A bányafelügyelethez benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a létesítmény helyét, helyrajzi számát,
b) a létesítési engedély számát és keltét az engedélyező megnevezésével,
c) az üzemeltető megnevezését és címét,
d) ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását,
e) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatok felsorolását,
f) a nyomástartó berendezés egyedi, illetve a rendszer védelmét ellátó nyomáshatároló beépítési helyét, kategóriáját, valamint műszaki jellemzőit (típus, jellemző teljesítménytényező, beállítási - a legnagyobb üzemnyomás - nyomás) és az alkalmazott megfelelőségértékelési eljárás szerint elvégzett eredményes vizsgálatok felsorolását, valamint az egyéb biztonsági berendezések ismertetését és beépítési helyüket.

Milyen iratok szükségesek?

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a biztonsági szabályzatokban, illetve a létesítési engedélyben előírt elvégzett vizsgálatok bizonylatait (pl. a radiográfiai, a szerkezeti vizsgálatról, a nyomáspróbákról, a geometriai és a falvastagság mérésekről készült jegyzőkönyveket, a vizsgálati terv végrehajtásáról készült igazolásokat, a vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentumokat, a szerelvényeknek - különös tekintettel a biztonsági szerelvényekre - a rendeltetési célra való alkalmasságának igazolását),
b) a kivitelezést (telepítést) végző felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a nyomástartó berendezést (rendszert) a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kivitelezte, a helyszíni szerelési állapotban az előírásoknak megfelel és a tervezett célra alkalmas,
c) ha a létesítési munkát az engedélytől, valamint a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérően végezték, a létesítés felelős műszaki vezetőjének eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint szükség szerint a megvalósulást tartalmazó dokumentációt,
d) ha követelmény korróziós próbatestek elhelyezése és a falvastagság rendszeres ellenőrzése, akkor az előírt korróziós próbatestek elhelyezése előtti vizsgálatok és a kijelölt helyeken végzett falvastagság-mérések eredményeit tartalmazó bizonylatokat,
e) a nyomástartó berendezés (rendszer) használatára (kezelésére) és karbantartására vonatkozó gyártóművi, üzemeltetői előírásokat,
f) a biztonsági értékelést és a 15. § (1) bekezdés és 16. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével készített vizsgálati tervet,
g) jelentést az esetleg előírt próbaüzem tapasztalatairól.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

104.000 Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Meddig érvényes a használatbavételi engedély? Válasz: Határozatlan ideig hatályos, de indokolt esetben korlátozható és visszavonható, ha az engedélyes az engedélyben meghatározott egyéb kötelezettségét nem teljesíti. Kérdés: Mikor adható ki a nyomástartó berendezés vagy tartály használatbavételi engedélye? Válasz: A használatbavételi engedély a nyomástartó berendezés vagy rendszer üzembe helyezési eljárásának megkezdéséhez szükséges engedély, amelyet a bányafelügyelet akkor ad ki, ha a létesítmény elhelyezése és felszereltsége a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően került elhelyezésre, valamint a felállított berendezés a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van. Kérdés: Mi tekinthető kiskereskedelemnek és ki minősül gázkiskereskedőnek a pébégáz forgalmazás szempontjából? Válasz: A pébégáz kiskereskedelemnek minősül a gázforgalmazótól megvett vagy bizományba átvett pébégáz értékesítése a fogyasztók részére palackban vagy üzemanyagtöltő állomáson, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások (pl. házhozszállítás és helyszíni csere) nyújtása, pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtése, értékesítése. A gázkiskereskedő pedig az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetve amely a pébégáz palackos pébégázértékesítő hely, vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéshez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve rendelkezik a pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére e jogszabály alapján kiadott engedéllyel, vagy önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a gázforgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a gázforgalmazó tulajdonában lévő palackos pébégázt a gázforgalmazó nevének és székhelyének feltüntetésével, nem földhöz rögzített gázpalacktárolóból fóliával vagy a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott más módon lezárt, palackos pébégázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette. Kérdés: Mi minősül pébégáz átfejtésnek? Válasz: A 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/A. § és 3/B. § szerinti feltételeknek megfelelő, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező gázkiskereskedő által pébégáz palackból a legfeljebb 5 kg töltettömegű, pébégázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palackba történő gázlefejtő tevékenység. Kérdés: Megengedett-e hatósági engedély nélkül az, hogy a pébégáz palackban maradt gázt átfejtsem másik pébégáz palackba? Válasz: Nem megengedett, és biztonság ellenes is. Az 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az ilyen szabálytalan tevékenység 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kérdés: Kell-e hatósági engedély ahhoz, hogy a turista palackot tölthessek? Válasz: Kell hatósági engedély. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) annak a gázkiskereskedőnek ad turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: engedély), aki
a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ismeri a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/B. § a) pontjában meghatározott technológiai utasításban foglaltakat,
b) rendelkezik,
ba) a pébégáz általa történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására vonatkozóan a rendelet 4. §-a szerinti pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,
bb) hitelesített ellenőrző mérleggel,
bc) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére alkalmas, a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/B. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő saját tulajdonú vagy minimum egyéves időtartamra szóló bérleti szerződéssel bérelt átfejtő berendezéssel. Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tevékenység végzésének helyét (címét). A kérelemhez csatolni kell
a) a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (1) bekezdés a) pontjában megjelölt vizsgák letételét igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban,
b) a pébégáz gázkiskereskedő által történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval kötött szerződés másolatát,
c) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatát bizonyító dokumentumot eredetiben vagy másolatban. A hatóság az engedélyt visszavonja, ha kiadásának feltételei már nem állnak fenn.
A pébégáz kiskereskedő által használt átfejtő berendezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) rendelkezik az átfejtő berendezés használatára vonatkozóan elkészített, kellően részletes technológiai utasítással,
b) rendelkezik munkavédelmi szakértővel elvégeztetett, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel. A gázkiskereskedő köteles megtagadni a turista használatú palackba történő átfejtést, ha a palacknak, illetve a palack tartozékainak műszaki állapota kifogásolható.
Kérdés: A gázforgalmazói tevékenység végzéséhez szükséges-e hatósági engedély? Válasz: A gázforgalmazó a gázforgalmazási tevékenységének engedélyezését a 94/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a tevékenység tervezett megkezdését megelőzően legalább 90 nappal előbb köteles kérni a székhelye szerint illetékes kormányhivataltól. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) cég nevét, székhelyét,
b) a gázforgalmazási tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítéséről szóló tájékoztatást,
c) a pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,
d) az első három évben tervezett pébégáz forgalom mennyiségét.
Az engedélyezési eljárásban a kormányhivatal ellenőrzi, hogy a kérelmező a gázforgalmazóra előírt feltételeknek megfelel-e, és ennek eredményétől függően határozatban dönt a gázforgalmazási tevékenység engedélyezéséről.
A kormányhivatal a gázforgalmazási tevékenység engedélyezését tartalmazó határozatát jogerőre emelkedés után nyilvántartásba vétel végett felterjeszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal a gázforgalmazót nyilvántartásba veszi, és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményként közzéteszi a nyilvántartásba vett gázforgalmazó cég nevét, székhelyét és a tevékenység megkezdésének engedélyezett időpontját.
Az új gázforgalmazó tevékenységét a fentiekben előírt közlemény megjelenését követően, az abban meghatározott időpontban kezdheti meg.
Kérdés: Üzemanyag töltő LPG kútnál tölthető-e a pébégáz palack? Válasz: Nem tölthető. Rendkívül biztonságellenes és fogyasztóvédelmi szempontból is jogszabálysértő.

Fontosabb fogalmak

a) pébégáz forgalmazás: a pébégáz beszerzése, tárolása, töltése, tartályban vagy palackban kereskedelmi forgalomba hozatala, viszonteladónak vagy fogyasztónak történő eladása, továbbá gázkiskereskedőnek – értékesítés céljából – bizományba adása;
b) gázforgalmazó: az a jogi személyiségű gazdasági társaság, amelyik a pébégáz forgalmazására a külön jogszabály rendelkezései alapján jogosult és megfelel a 4. §-ban előírt feltételeknek is;
c) pébégáz kiskereskedelem: a gázforgalmazótól megvett vagy bizományba átvett pébégáz értékesítése a fogyasztók részére palackban vagy üzemanyagtöltő állomáson, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások (pl. házhozszállítás és helyszíni csere) nyújtása, pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtése, értékesítése;
d) gázkiskereskedő: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], aki, illetve amely:
da) a pébégáz palackos pébégázértékesítő hely, vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéshez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve rendelkezik a pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére e jogszabály alapján kiadott engedéllyel, vagy
db) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a gázforgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a gázforgalmazó tulajdonában lévő palackos pébégázt a gázforgalmazó nevének és székhelyének feltüntetésével, nem földhöz rögzített gázpalacktárolóból fóliával vagy a 8. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott más módon lezárt, palackos pébégázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette;
e) a palackok és tartályok tulajdonosának képviselője: a hazai előírásoknak megfelelően forgalomba hozott palackok és tartályok vonatkozásában az azokba pébégázt betöltő gázforgalmazó;
f) turista használatú palack: legfeljebb 5 kg töltettömegű, pébégázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palack;
g) átfejtés: a 3/A. § és 3/B. § szerinti feltételeknek megfelelő, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező gázkiskereskedő által pébégáz palackból turista használatra szolgáló palackba történő gázlefejtő tevékenység;
h) pébégáz palacktöltő üzem: a szállítható nyomástartó berendezések töltésére létesített gázipari létesítmény, amely rendelkezik a bányafelügyelet használatbavételi engedélyével;
i) palackos pébégázfogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó): aki pébégázt palackban, saját felhasználásra megvásárol;
j) cseretelep: gázforgalmazó vagy gázkiskereskedő által a palackos pébégáz értékesítésére használt terület, aminek tartozéka az a térrész, ahol a pébégáz palackot tárolják;
k) pébégáz nagykereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amely során a gázkereskedő a pébégázt, annak feldolgozása, átalakítása nélkül a gázforgalmazónak értékesíti.

Használatbavételi engedély: a nyomástartó berendezés vagy rendszer üzembe helyezési eljárásának megkezdéséhez szükséges engedély, amelyet a bányafelügyelet akkor ad ki, ha a létesítmény elhelyezése és felszereltsége a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően került elhelyezésre, valamint a felállított berendezés a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, 10. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (3) bekezdés d) pont,
Eljárási illeték:
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet. 3. sz. táblázat 3. pont
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

gázforgalmazó, kiskereskedelem, átfejtés, palacktulajdonos, nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszerek, létesítmény, legnagyobb megengedhető nyomás, műszaki tömörség, szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba, tömörségi vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858