Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00080

Az ügy rövid leírása

A propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartály, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet IV. fejezetben szereplő egyszerű nyomástartó edények, továbbá a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezések, nyomástartó rendszerek, létesítmények és egyszerű nyomástartó edények (a továbbiakban: nyomástartó berendezés, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja) és a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackok a tevékenység végzése szerinti illetékes bányafelügyelet engedélyével alakíthatók át. A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan átalakításához, amely meghaladja a hegesztést nem igénylő javítást, az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csőkötegek cseréit. A létesítési, javítási vagy átalakítási tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal be kell jelenteni a bányafelügyeletnek. A 13. § szerinti javítási, átalakítási engedély alapján javított vagy átalakított nyomástartó berendezés használatbavételére a 10–12. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. (4) Új veszélyességi kategóriába, illetve osztályba történő besorolásra javaslatot csak abban az esetben kell tenni, ha a javítást, átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása.
(5) A javítási engedélyben legfeljebb 90 napos időtartamra próbaüzem engedélyezhető. Az engedélyben ki kell térni a próbaüzem esetleges feltételeire és a kiértékelés tartalmi követelményeire. (8) A javítási, átalakítási engedély a jogerőre emelkedésétől számított 1 évig hatályos. Az engedély hatálya egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. (3) A nyomástartó berendezés használatát, üzemeltetését (kezelését, karbantartását, javítását) az üzemeltetőnek írásos utasításban kell szabályozni. A használati utasításnak tartalmaznia kell a külön jogszabály61 előírásain túlmenő, a létesítmény biztonságos használatára vonatkozó előírásokat is.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízott. Az a magánszemély, jogi személy, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény tulajdonosai, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A javítási, átalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a javítással, átalakítással érintett létesítmény helyét, rendeltetését,
b) a javítási, átalakítási tervet készítő tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
c) a javítás, átalakítás műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
a) a javítás, átalakítás műszaki leírását és a kapcsolódó rajzdokumentációt,
b) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel, a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik, és
c) a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

47.000 Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Milyen szerkezeti változásoknál nevezhető a tevékenység átalakításnak?
Válasz: Az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csőkötegek cseréi még nem minősülnek engedélyköteles átalakításnak, de ettől eltérő cserék, vagy változtatások már engedélykötelesek és átalakításnak minősülnek. Az átalakítást a kormányhivatal engedélyezi a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § alapján.
Kérdés: Ha csak a létesítmény egy részére vonatkozóan tervezzük az átalakítást, akkor az egész létesítményre szólóan kell megkérni az engedélyt?
Válasz: Tisztázni kell, hogy az átalakítás milyen mértékben van kapcsolatban az átalakítással nem érintett résszel, vagyis attól függ, hogy a tervezett átalakítással megváltozik-e az átalakítással nem érintett rész eredeti működése, biztonsága. Ha összességében megváltozik az eredeti állapothoz képest a létesítmény vagy berendezés, akkor az átalakítási engedélyben az egész létesítményt vagy berendezést kell a hatóságnak vizsgálni.
Kérdés: Milyen jellegű átalakítást kell engedélyeztetni a hatósággal?
Válasz: Az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csőkötegek cseréi még nem minősülnek engedélyköteles átalakításnak, de ettől eltérő cserék, vagy változtatások már engedélykötelesek és átalakításnak minősülnek, és így a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) és (3) bekezdései figyelembevételével kell összeállítani a kérelmet és a csatolandó mellékleteket, úgy, hogy az ott előírtakat értelemszerűen csak az átalakítással érintett részekre vonatkozóan kell megadni, ha az átalakítás nem változtatja meg a berendezés vagy létesítmény átalakítás előtti működését, biztonságát.
Kérdés: Átalakításnak minősül-e ha két 3 köbméteres tartály mellé még egy három köbméteres tartályt csatlakoztatunk?
Válasz: Nem, az ilyen jellegű átalakítás nem engedélyköteles, hanem bejelentés köteles, amennyiben a tartály össztérfogata nem éri el a 13m3-t és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés b) pontjában előírtakat kielégíti. 13m3 felett azonban már engedély köteles tevékenységről van szó. Azonban az ilyen módon létesített nyomástartó berendezés használatba vételét a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatokat követő 8 napon belül be kell jelenteni az illetékes kormányhivatalnak. A bejelentésnek tartalmazni kell a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdésében előírtakat.
Kérdés: Mobil nyomástartó edény felállítását kell-e engedélyeztetni?
Válasz: A változó telephelyen üzemeltetett mobil nyomástartó berendezések létesítése (felállítása), használatbavétele és elbontása (felhagyása) veszélyességi osztályuktól függetlenül bejelentés köteles tevékenység. Azonban az ilyen módon létesített nyomástartó berendezés használatba vételét a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatokat követő 8 napon belül be kell jelenteni az illetékes kormányhivatalnak. A bejelentésnek tartalmazni kell a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdésében előírtakat.
Kérdés: Mikor kell a nyomástartó berendezést veszélyességi osztályba sorolni?
Válasz: A használatbavételi engedélyezési eljárás során. Ha az átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása, akkor új osztályba sorolásra van szükség.

Fontosabb fogalmak

Javítás: az olyan műveletek összessége, amelyeket meghibásodást követően végeznek azért, hogy a berendezés műszaki-biztonsági állapota az eredeti vagy az előírt legyen.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pont,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat;
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, 13. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (3) bekezdés d) pont,
Eljárási illeték:
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet. 3. sz. táblázat 4. pont;
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

átalakítás, felújítás, javítás, kiegészítés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858