Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00083

Az ügy rövid leírása

A propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartály, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet IV. fejezetben szereplő egyszerű nyomástartó edények, továbbá a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezések, nyomástartó rendszerek, létesítmények és egyszerű nyomástartó edények (a továbbiakban: nyomástartó berendezés, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja) és a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackok a tevékenység végzése szerinti illetékes kormányhivatal engedélyével (állíthatók fel) létesíthetők. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti gázforgalmazói engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések – a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti biztonsági szabályzatnak megfelelő – létesítésének (felállításának) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére és elbontására minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert kell kidolgoznia. A minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert az MBFH hagyja jóvá és a kormányhivatal felügyeli annak alkalmazását. A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető:
a) a változó telephelyen üzemeltetett mobil nyomástartó berendezések létesítése (felállítása), használatbavétele és elbontása (felhagyása) veszélyességi osztályuktól függetlenül,
Az engedélyes a 7. § (2) bekezdése szerinti minőségbiztosítási rendszere alapján a felhasználók gázellátására létesülő 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak létesítése, használatbavétele és elbontása (felhagyása), abban az esetben, ha a tulajdonos vagy üzemeltető a tartály biztonsági övezetével érintett közművek üzemeltetőinek hozzájárulását megszerezte, és a tartály elhelyezésének módja nem ellentétes a helyi építési szabályzattal. A 13 m3 össztérfogat meghatározása tekintetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti ugyanazon felhasználó ellátására egymást követően létesült tartályok térfogatait össze kell számítani. A létesítési, javítási vagy átalakítási tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal be kell jelenteni a kormányhivatalnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízott. Az a magánszemély, jogi személy, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény tulajdonosai, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A létesítési (felállítási) engedély kérelemnek tartalmaznia kell:
b) a létesítmény helyét, rendeltetését,
c) a létesítési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát, tulajdonosának nevét és címét,
d) a létesítést tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
e) a létesítés elvégzésének tervezett időtartamát,
f) a létesítés felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,
g) a (3) bekezdés szerinti mellékletek felsorolását.

Milyen iratok szükségesek?

A létesítési engedély iránti kérelemhez – figyelemmel az érdekelt szakhatóságok számára is – 4 példányszámban mellékelni kell:
a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza
aa) a 2. számú melléklet szerinti rajzdokumentációt és műszaki leírást,
ab) a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,
ac) a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,
b) a létesítési (építési) jogosultságot igazoló dokumentumot,
c) az érdekelt közművek üzemeltetői nyilatkozatát,
d) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel; a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,
e) a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Külföldről behozott nyomástartó berendezés engedély iránti kérelméhez mellékelni kell továbbá a gyártómű által a berendezésről szolgáltatott dokumentáció, illetve a bizonylatok szakmai szempontból lektorált magyar nyelvű fordítását.
Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származik, és az előírt megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a kérelemhez mellékelni kell a bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

56.000 Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbehető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.

A benyújtási határidő: 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Ki kérelmezheti a létesítési (felállítási) engedélyt?
Válasz: A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az engedélyt a tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízottjuk kérheti.

Kérdés: Mennyi példányban kell benyújtani a létesítési (felállítási) kérelmet? Válasz: Az építés hatósági és a katasztrófavédelmi hatósági szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából valamint a kérelmező részére való záradékolás céljából 4 példányban kell a kérelem mellékletét képező dokumentációt a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése értelmében benyújtani.

Kérdés: A sajátos építményekre vonatkozó jogszabály alapján benyújtható létesítési kérelemnek részeként benyújtható-e a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet vagy a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet hatálya alá tartozó tartály vagy berendezés? Válasz: A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos létesítményeknél beépítésre kerülő nyomástartó berendezések esetében a létesítéssel kapcsolatos követelmények teljesülése a létesítmény külön jogszabály szerinti létesítési engedélyezési eljárása során is elbírálható. Ez esetben a külön jogszabály szerinti létesítési engedélykérelemhez mellékelni kell a rendelet 8. § (2)–(6) bekezdésekben előírt mellékleteket is.

Fontosabb fogalmakÜzemeltető (üzembentartó): az a személy vagy szervezet, aki (amely) nyomástartó berendezést üzemeltet és az üzemeltetés során biztosítja a rendeltetés szerinti használatot, az előírt állapot fenntartását.

Veszélyességi osztály: a nyomástartó berendezés nyomásának és térfogatának szorzata alapján megállapított, a berendezés veszélyességét jellemző, e rendelet 1. számú melléklete szerinti besorolás.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont,
Illetékesség:a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat;
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, 8. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (3) bekezdés d) pont,
Eljárási illeték:
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet. 3. sz. táblázat 2. pont
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

építési, létesítési, felállítási, gázforgalmazó, kiskereskedelem, átfejtés, palacktulajdonos, nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszerek, létesítmény, legnagyobb megengedhető nyomás, műszaki tömörség, szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba, tömörségi vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858