Akadálymentes verzió

Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00088

Az ügy rövid leírása

A gázforgalmazó a tevékenységének tervezett megkezdését megelőzően legalább 90 nappal előbb köteles kérni a székhelye szerint illetékes kormányhivataltól a gázforgalmazási tevékenységének engedélyezését.

Az engedélyezési eljárásban a kormányhivatal ellenőrzi, hogy a kérelmező a gázforgalmazóra előírt feltételeknek megfelel-e, és ennek eredményétől függően határozatban dönt a gázforgalmazási tevékenység engedélyezéséről.

A kormányhivatal a gázforgalmazási tevékenység engedélyezését tartalmazó határozatát jogerőre emelkedés után nyilvántartásba vétel végett felterjeszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal a gázforgalmazót nyilvántartásba veszi, és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményként közzéteszi a nyilvántartásba vett gázforgalmazó cég nevét, székhelyét és a tevékenység megkezdésének engedélyezett időpontját.

Az új gázforgalmazó tevékenységét a Hivatalos Értesítőben közzétett közlemény megjelenését követően, az abban meghatározott időpontban kezdheti meg.

A gázforgalmazó köteles a pébégáz forgalmazásával összefüggő üzleti kapcsolataiban a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben a nyilvántartásba vételéről megjelent közlemény számát feltüntetni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Gázforgalmazó (Az a jogi személyiségű gazdasági társaság, amelyik a pébégáz forgalmazására a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény rendelkezései alapján jogosult és megfelel a következő feltételeknek is:

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A gázforgalmazó a gázforgalmazási tevékenység végzéséhez szükséges engedély kérelemnek tartalmaznia kell:
a) cég nevét, székhelyét,
b) a gázforgalmazási tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítéséről szóló tájékoztatást,
c) a pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,
d) az első három évben tervezett pébégáz forgalom mennyiségét.

Milyen iratok szükségesek?

A 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdésben előírtakon kívül nincs egyéb dokumentum

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) cég nevét, székhelyét,
b) a gázforgalmazási tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítéséről szóló tájékoztatást,
c) a pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,
d) az első három évben tervezett pébégáz forgalom mennyiségét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

80.000,- Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. 40.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A pébé közúti tartányjármű szállítására mely előírás vonatkozik?
Válasz: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet, az ADR belföldi szállításokban történő alkalmazásának elrendelése a 38/2009 (VIII. 7.) KHEM rendelet előírása.

Kérdés: A gázforgalmazási tevékenység engedélyezését melyik hatóság adja ki és milyen feltételeknek kell megfelelni?
Válasz: A 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdés alapján a gázforgalmazó a tevékenység tervezett megkezdését megelőzően legalább 90 nappal előbb köteles kérni a székhelye szerint illetékes kormányhivataltól a gázforgalmazási tevékenységének engedélyezését. A feltételek tételesen felsorolásra kerülnek a rendelet 4-6. §-ban.

Kérdés: Mi minősül pébé töltőtelepnek?
Válasz: Pébé töltőtelep a szállítható nyomástartó berendezések töltésére létesített gázipari létesítmény, amely rendelkezik a bányafelügyelet használatbavételi engedélyével. Pébé töltőtelepnek minősül az odaszállított pébé gázok és elegyeik tárolására, palackba vagy a felhasználók ellátását szolgáló tartályba töltésre létesített, a külön jogszabály szerint a gázszolgáltató, a gázforgalmazó, a gázértékesítő tulajdonában, használatában és üzemeltetésében álló telephely. Nem tartozik ide az egyéb célú (pl. kistartályos ellátás, falugáz rendszer) átfejtőhely és létesítmény. Palackos gázforgalmazás esetén a gázforgalmazónak rendelkeznie kell belföldön létesített és a bányafelügyelet által engedélyezett pébégáz töltőteleppel vagy a pébégáz belföldi, illetve külföldi töltésére vonatkozó, határozott idejű szerződéssel.

Fontosabb fogalmak

Pébégáz forgalmazás: a pébégáz beszerzése, tárolása, töltése, tartályban vagy palackban kereskedelmi forgalomba hozatala, viszonteladónak vagy fogyasztónak történő eladása, továbbá gázkiskereskedőnek – értékesítés céljából – bizományba adása.


Gázforgalmazó: az a jogi személyiségű gazdasági társaság, amelyik a pébégáz forgalmazására a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény rendelkezései alapján jogosult és megfelel a következő feltételeknek is:
a) a cégjegyzékbe a pébégáz forgalmazási tevékenységét bejegyezték,
b) a pébégáz forgalmazási tevékenységet végző tagja, munkavállalója vagy alvállalkozója rendelkezik az általa ellátott pébégáz forgalmazási tevékenység végzéséhez előírt szakmai képesítéssel vagy személyzet tanúsítással,
c) rendelkezik a tervezett pébégáz forgalmazáshoz szükséges gázbeszerzési forrással, és palacktöltő telepenként legalább 300 m3 térfogatú belföldön telepített tárolókapacitással vagy határozott idejű bérleti szerződés alapján annak használatával,
d) a pébégáz forgalmazására olyan üzletszabályzattal rendelkezik, amely figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit, biztosítja a gázfelhasználás során az élet és vagyon biztonságát, továbbá meghatározza a gázforgalmazó, a kiskereskedő és a fogyasztó jogait, kötelezettségeit és felelősségét,
e) érvényes vagyon- és környezeti, valamint a harmadik személyeknek okozott károkra is kiterjedő felelősségbiztosítása van, és a biztosítási fedezet összege legalább 300 millió forint,
f) a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül, akkreditált minőségbiztosítási szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerben működteti a pébégáz forgalmazási tevékenységet,
g) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges telephellyel vagy annak használatára vonatkozó, határozott idejű bérleti szerződéssel, továbbá a tartályos gázfelhasználás során esetleg bekövetkezett vészhelyzet-elhárítás személyi és tárgyi feltételeivel vagy erre vonatkozó szerződéssel.


Pébégáz nagykereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amely során a gázkereskedő a pébégázt, annak feldolgozása, átalakítása nélkül a gázforgalmazónak értékesíti.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdés,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat;
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM. rendelet 5. § (1) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. §,
Eljárási illeték:
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. §, 1. melléklet 1. sz. táblázat 45. pont
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

gázforgalmazó, pébégáz forgalmazás, töltőtelep, pébé közúti tartányjármű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858