Akadálymentes verzió

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

Kódszám

MABFH00096

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján egyes sajátos építmények esetében az építési (létesítési) tevékenységet a bányafelügyelet építési engedélye nélkül is elvégezheti. Azonban az ilyen építési tevékenységek esetében is fenn áll a bányafelügyelet építésfelügyeleti (és nyilvántartási) hatásköre, ezért az ilyen építési tevékenységről bejelentést kell tenni a bányafelügyeletnek, hogy az hatásköreit gyakorolni tudja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A bejelentést az építtető köteles megtenni.

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Adószámmal rendelkező építtető esetében az építtető adószáma.
2. Az építési tevékenységgel érintett ingatlanok címe, helyrajzi száma.
3. A bejelentés tárgya és annak rövid leírása.
4. A sajátos építmény rendeltetésének megnevezése.
5. Az építési tevékenység rövid leírása.
6. A bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági döntések megnevezése, száma és kelte.
7. Az építtető sajátkezű aláírása és nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.
8. A 8. § szerinti tervezői nyilatkozat, használatbavételi bejelentéshez a 9. § szerinti felelős műszaki vezetői nyilatkozat.
9. A kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja.
10. A kivitelező adatai:
10.1. Neve.
10.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
10.3. Vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének száma.
10.4. Adóazonosító száma.
11. A felelős műszaki vezető adatai:
11.1. Neve.
11.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
11.3. Névjegyzéki jele.
12. Az építési műszaki ellenőr adatai:
12.1. Neve.
12.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
12.3. Névjegyzéki jele.
13. A kiviteli tervek készítőjének adatai:
13.1. Neve.
13.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
13.3. Jogosultsági száma.
14. A tervellenőr adatai:
14.1. Neve.
14.2. Lakóhelye vagy székhelye, értesítési címe.
14.3. Jogosultsági száma.

Milyen iratok szükségesek?

Az 53/2012. Korm. rendelet 8. § szerinti tervezői nyilatkozat, használatbavételi bejelentéshez a 9. § szerinti felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs igazgatás szolgáltatási díj (illeték).

Hol intézhetem el?

A bejelentést a területileg illetékes kormányhivataloknak kell megküldeni. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

Nincs kérelem, nincs ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.

A benyújtási határidő: Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor beszélhetünk a meglévő biztonsági övezeten belüli, többlet szolgalmi jogot vagy vezetékjogot nem igénylő kiváltásról?
Akkor, ha az építmény geometria úgy változik meg, hogy azzal a már megállapított biztonsági övezet mértéke nem változik, így a megállapított szolgalmi joggal vagy vezetékjoggal érintett ingatlanon többlet igénybevétel nem keletkezik.

2. Mit jelent a gázelosztó-vezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel történő – nem leágazásnak minősülő – meghosszabbítása?
Azt jelenti, hogy a korábban megépült vezetéket egyszeri alkalommal, legfeljebb 100 méterrel hosszabbítják meg (általában a gerincvezetéket). Arra nincs lehetőség, hogy a 100 méterrel meghosszabbított vzetéket újra legfelejebb 100 méterrel meghosszabbítsák.

3. Mit jelent a használatba vételi engedélyben rögzített területen belül megvalósíthatóság?
A használatba vételi engedélyben a kormányhivatal meghatározza használat főbb műszaki, biztonsági jellemzőit, a biztonsági övezet és a védőtávolság mértékét és esetlegesen a kapcsolatos idegen ingatlanokra vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat. Amennyiben a megvalósítás ezen biztonsági övezeten, védőtávolságon belül történik, akkor beszélhetünk arról, hogy a megvalósítás a használatba vételi engedélyben rögzített területen belül történik.

Fontosabb fogalmak

A bejelentéshez kötött építési tevékenységek:
1. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban használt technológiai építményi csővezeték, a szénhidrogén szállító-, a földgáz elosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek szállítóvezetékeinek és ezek tartozékainak a meglévő biztonsági övezeten belüli, többlet szolgalmi jogot vagy vezetékjogot nem igénylő azonos vagy alacsonyabb nyomásfokozatúra történő kiváltása, ha az engedélyezettel azonos vagy korszerűbb műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel bír.
2. A szilárdásvány bányászat és a földtani kutatás területén a 400 méter mélységet meg nem haladó mélységű mélyfúrások az 5 méter mélységet meg nem haladó kutatóaknák és a 2 méter mélységet meg nem haladó kutatóárkok létesítése, amennyiben a kutatást a bányafelügyelet korábban már műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezte.
3. A földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások, kutatóaknák, kutatóárkok bontása, felszámolása, tömedékelése amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy radioaktív érctestet.
4. Gázelosztó-vezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel történő – nem leágazásnak minősülő – meghosszabbítása.
5. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban, szállításban használt technológiai rendszeren történő olyan felújítás, átalakítás, módosítás, amely a rendszer rendeltetésszerű működésében változással nem jár, annak a folyamatokra hatása nincs, a rendszer biztonsági szintje nem csökken és a használatba vételi engedélyben rögzített területen belül megvalósíthatók.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (3) bekezdés; a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3) bekezdés,
 a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1), (3), (4) bekezdés, 1. melléklet, 
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 3. § b) pont, 33. § (1)-(2) bekezdés, 3. melléklet 1.1.-1.5. pont.

Kulcsszavak

Bejelentés, engedély nélküli végezhető építési tevékenység, bizonsági övezet.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858