Akadálymentes verzió

Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00098

Az ügy rövid leírása

Kút (vízkút) kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzékben, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízkútfúró szakképesítési körnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel, valamint a bányafelügyelet által kiadott, a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmet a fúróberendezés üzemeltetője nyújthajta be.

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
1. Műszaki leírás, a használat körének, módjának és feltételeinek megjelölésével.
2. Részletes műszaki rajz, amelyből a berendezés felépítése, működtetése egyértelműen megállapítható.
3. Használati, szerelési, szállítási, kezelési, karbantartási utasítás.
4. Villamos hajtású berendezés esetén a berendezés kapcsolási vázlata, az illetékes vizsgáló állomás szakvéleménye a védettségre és érintésvédelemre vonatkozólag.
5. A berendezés szilárdsági ellenőrző számítása, és a tervező nyilatkozata arról, hogy a teherviselő elemek az ellenőrző számítás alapján a tervezett igénybevételnek megfelelnek.
6. A gyártó és az összeszerelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a berendezés a tervezett használat céljának megfelel.
7. Nem újonnan üzembe helyezett berendezés esetén üzemeltetői nyilatkozat a berendezés korábbi használatával, a rendszeres felülvizsgálatokkal, a használat tervezett időtartamával kapcsolatban, illetőleg a szakértői felülvizsgálat jegyzőkönyve, amelyben a szakértő nyilatkozik az ismételt felülvizsgálat nélküli üzemben tartás időintervallumáról. A felülvizsgálatok eredményeit az üzemeltetői nyilatkozat részeként kell beterjeszteni.
8. A berendezés tartozékát képező teherhordó elemek (koronacsigasor, mozgó csigasor, horog) műbizonylatai, vagy azt helyettesítő szakértői felülvizsgálatról szóló nyilatkozat.
9. Külföldi beszerzésű gép és berendezés esetén szükséges a 1-6. pontokban felsoroltak hiteles magyar nyelvű fordítása azzal, hogy ez esetben a szilárdsági ellenőrző számítást a forrás megjelölésével kell mellékelni.
Új berendezés esetében a kérelmet az 1-6. pontok alapján kell benyújtani, nem újonnan üzembe helyezett berendezés esetében a kérelmet a 7-8. pontok alapján kell benyújtani.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 9.000 Ft, Kód: A1320 amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A kérelmet a területileg illetékes kormányhivataloknak kell megküldeni. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

10 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 4.500 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A vízjogi hatósági engedélyesnek vagy az fúróberendezés üzemeltetőjének kell a kérelmet benyújtani?
A fúróberendezés üzemeltetőjének.

2. Milyen időtartamra szól a mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány? A kormányhivatal a benyújtott dokumentációk alapján (az utolsó szakértői felülvizsgálat időpontjához képest) állapítja meg.

Fontosabb fogalmak

Berendezés: a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a fúrási telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító eszközök.

Fúrási telephely: a fúrási és kútmunkálati tevékenység során a berendezés, valamint a gépi és egyéb egységek telepítéséhez, működtetéséhez, az anyagok tárolásához és az adott tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges kijelölt terület.

Kút: olyan létesítmény, amely a felszín alatti vizek kutatása, felszínre hozatala, kitermelése, megfigyelése vagy rétegben való elhelyezése érdekében létesült, vagy arra lett átképezve.

Mélyfúró berendezés: a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító berendezés összefoglaló megnevezése.
Üzemeltető: az a személy, aki a fúrási tevékenységet az engedélyes megbízása alapján végzi.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34.-37. §, 82. § (2) bekezdés, 83. § (3), (5) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §; a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdés; 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendele3. § (1) bekezdés, 3. § (4) bekezdés, 1. melléklet; 
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés, a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról szóló 6/2010. (VII.30.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdése és Melléklet A, B, C. rész; A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló GKM 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 2. számú 1. melléklet , 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés1. táblázat 33. pont, 3. melléklet

Kulcsszavak

Üzemeletető, kút, mélyfúrási berendezés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858