Akadálymentes verzió

Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00101

Az ügy rövid leírása

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazása egy kereskedelmi tevékenység. A robbanóanyagok eladása a robbanóanyagot felhasználó vállalkozások számára történik. Tekintettel arra, hogy a robbanóanyag veszélyes termék, és nem a bányafelügyeleti engedélynek megfelelő felhasználása veszélyezteti a közrendet, ezért a robbanóanyag forgalmazása bányafelügyeleti engedélyhez kötött. Az engedélyezési eljárás alapján dönthető az el, hogy a kérelmező számára a forgalmazási tevékenység engedélyezhető-e, azaz mind személyi, mind tárgyi feltételekben alkalmas-e.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindítás tekintetében nincs korlátozás.

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség. Általáos meghatalmazotti kör eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?


1. A forgalmazó megnevezését, székhelyét, magyarországi telephelyét, fióktelepét;
2. A felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
3. A készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási engedély számát.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kel bértárolás esetén a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodás másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
33.000 Ft, amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 17.500 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Magánszemély kérhet-e robbanóanyag forgalmazási engedélyt? Igen, nincs korlátozó rendelkezés a kérelmezők tekintetében.
2. Külföldi forgalmazó, a saját országának hatósága által kiadott robbanóanyag forgalmazási engedélye alapján végezhet-e Magyarországon forgalmazási tevékenységet? Igen, de a robbanóanyag forgalmazási szándékát be kell jelentenie a bányafelügyeletnek.
3. Meddig hatályos a robbanóanyag forgalmazási engedély?Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Fontosabb fogalmak

Forgalmazás: robbanóanyag kereskedelmi tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljából az európai uniós piacon, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen
Forgalomba hozatal: egy robbanóanyag első alkalommal történő forgalmazása az európai uniós piacon;.
Robbanóanyagok: az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa szerint az 1. osztályba tartozó, robbanóanyagnak minősülő anyagok és tárgyak;

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1)-(1a) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; ; 
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdése, 44. § (3) bekezdés; 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (5) bekezdés, 1. melléklet, 
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés és 2. melléklet; 
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 4. § (1) 1. § (2) bekezdés, 1. sz melléklet 4. táblázat

Kulcsszavak

Robbanóanyag, polgári robbantási tevékenység, forgalmazási engedély, robbanóanyag-raktár.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858