Akadálymentes verzió

Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00102

Az ügy rövid leírása

A robbanóanyag gyártási (helyszíni keverési) tevékenység során az illetékes Megyei Kormányhivatal azt vizsgálja, hogy a kérelmező a benyújtott kérelem alapján alkalmas-e a gyártási tevékenység végzésére, a tárgyi és a személyi feltételek teljesülnek-e. Mivel a robbanóanyg gyártás veszélyes üzem, ezért szükséges a hatósági engedélyeztetése.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelmet a robbanóanyag felhasználási engedély jogosítottja nyújthajta be.

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség. Általános meghatalmazotti kör eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?1. A robbanóanyag előállítását végző vállalkozás megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét.
2. A gyártás helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám).
3. A felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét.
4. A készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási engedély számát.
A helyszíni keveréssel előállítható, kizárólag saját felhasználási célú robbanóanyag-gyártás engedély kérelméhez nem kell megadni a gyártás helyét, és nem kell mellékelni a jogerős és végrehajtható egységes környezethasználati engedély másolatát, és a gyártási tevékenységhez szükséges épületek jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélye másolatát.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a jogerős és végrehajtható egységes környezethasználati engedély másolatát;

b) gyártási tevékenységhez szükséges épületek jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélye másolatát;

c) veszélyes tevékenység megkezdéséhez előírt hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogerős és végrehajtható engedélyének másolatát;

d) bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást;

e) a robbanóanyag gyártásra szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök, valamint a gyártási technológia, illetve a gyártás személyi feltételei biztosítottságának igazolását, a munkavédelemről szóló törvény szerinti, a munkavédelmi üzembe helyezés feltételéül szolgáló munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat eredményét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
robbanóanyag gyártási engedély 67.000 Ft,
helyszíni keverési engedély 33.000 Ft., amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 33.500 Ft vagy 16.500 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mit jelent a robbanóanyag helyszíni keverése? A helyszíni keverés azt jelenti, hogy a robbanóanyag komponenseit kiszállítják (jellemzően) a külfejtéses bányában történő robbantás helyszínére, és ott történik meg a komponensek összekeverése és fúrólyukba töltése. Az ilyen robbanóanyag csak indítótöltettel robbantható fel (ammoniumnitárt és dízelolaj keveréke döntően).
2. Lehet-e robbanóanyag gyártást lakott területen végezni? A robbanóanyag gyártás tárgyi feltételeit külön jogszabályok (bányabiztonsági, tűzvédelmi, építésügyi stb.) határozzák meg. Amennyiben ezen feltételeknek a gyár telepítése megfelel, akkor igen. Meg kell jegyezni, hogy robbanóanyag gyárat a gyakorlatban lakott terület közelébe nem helyeznek el.

Fontosabb fogalmak

Robbanóanyagok: az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa szerint az 1. osztályba tartozó, robbanóanyagnak minősülő anyagok és tárgyak;
Robbanóanyag-raktár: a robbanóanyag tárolására szolgáló föld alatti vagy külszíni tárolóhelyiség, amelyik rendelkezik a bányafelügyelet használatbavételi engedélyével

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 44. §, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. §, 106. §;
 a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdése; 

a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (5) bekezdés, 1. melléklet, 

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés és 2. melléklet; 
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 4. § (1) 1. § (2) bekezdés, 1. melléklet 4. táblázat

Kulcsszavak

Robbanóanyag, polgári robbantási tevékenység, gyártási engedély, robbanóanyag-raktár.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858