Akadálymentes verzió

Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00105

Az ügy rövid leírása

A robbanóanyag felhasználási tevékenység sokrétű lehet. Robbanóanyag felhasználásról beszélünk a bányászatban a kőzetek jövesztésére alkalmazott robbantások esetében, de a robbanóanyag felhasználás körébe tartozik a különböző építmények (házak, ipari csarnokok, kémények, hidak) robbantással történő bontása, jégzajlás idején az összetorlódott jég halom felrobbantása, de ide tartanak a mező- és erdőgazdálkodási felhasználások is (tuskó vagy trágya robbantás). A robbanóanyag felhasználási engedélyezés során az illetékes Megyei Kormányhivatal  azt vizsgálja, hogy a kérelmező által benyújtott kérelem alapján a robbantási munka (robbanóanyag felhasználás) engedélyezhető-e. A biztonsági, tárgyi és a személyi feltételek teljesülésnek-e. Mivel a robbanóanyag felhasználás veszélyes üzem, ezért szükséges a hatósági engedélyeztetése.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását és polgári robbantási tevékenység végzését a bányafelügyelet annak engedélyezi, aki megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. A bányafelügyelet a tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet.

Kizáró okok: Nincs személyes eljárási kötelezettség. Általáos meghatalmazotti kör eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelmező nevét, székhelyét.
2. A felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
3. A kérelmező nyilatkozatát az engedély alapját képező bányafelügyeleti engedélyről és számáról;
4. A robbantás célját, időpontját, időtartamát, helyének megjelölését, a felhasználásra tervezett robbanóanyag megnevezését és mennyiségét, földalatti bánya esetén a gázkitörés-, a sújtólég- és szénporrobbanás- veszélyességi besorolást;
5. A robbantás tervezőjének nevét, lakcímét és engedélyének számát, valamint a robbantásvezető nevét, lakcímét és engedélyének számát, ha a felelős személy nem azonos a robbantásvezetővel;
6. A robbantás tervezőjének nyilatkozatát arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot;
7. A rezgésre érzékeny létesítmények felsorolását;
8. A robbantás során szükséges biztonsági intézkedéseket, a védendő létesítmények és azok megóvását szolgáló intézkedések, védőeszközök, védőberendezések leírását.


A kőolaj-, és földgáz-bányászat, illetve víz kitermelése céljából fúrólyukban tervezett robbantás esetén, ha a robbantás biztonsági távolságán belül nem található építmény vagy más védendő létesítmény, nem kell mellékelni olyan térképet, amelyen a tervezett robbantás helye, hatásterülete és biztonsági távolságai, valamint az ezen belül lévő valamennyi építmény, védendő létesítmény valamint ezek védőterülete, védőövezete, biztonsági övezete, továbbá a vízi utak és a védett természeti területek jól látható módon fel vannak tüntetve.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
1. A robbantás műszaki leírását;
2. A földalatti bányában, valamint a geofizikai mérések esetében végzett robbantás kivételével, olyan méretarányú térképet három, természetvédelmi hatóság érintettsége esetén négy példányban, amelyen a tervezett robbantás helye, hatásterülete és biztonsági távolságai, valamint az ezen belül lévő valamennyi építmény, védendő létesítmény valamint ezek védőterülete, védőövezete, biztonsági övezete, továbbá a vízi utak és a védett természeti területek jól látható módon fel vannak tüntetve;
3. A robbantandó építmény vagy tárgy tulajdonosának, kezelőjének robbantásra vonatkozó megrendelését, ha az nem a robbantás végzője;
4. Nyomvonalas, illetve vízi létesítmény, repülőtér vagy műemlék védőtávolságán belüli, valamint hajóúton vagy honvédelmi szempontból jelentős, illetve védett természeti területen végzett robbantás esetén az érintett kezelő, védett természeti terület esetén az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulását; és
5. Épület robbantásos bontása esetén az építésügyi hatóság jogerős és végrehajtható bontási engedélyének másolatát, amely tartalmazza, hogy az épület bontása robbantásos technológiával is elvégezhető.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj:
robbanóanyag felhasználási engedély bányában végzett robbantási tevékenységre 42.000 Ft,
robbanóanyag felhasználási engedély robbanóanyag megsemmisítésre 33.000 Ft.,
egyedi robbanóanyag felhasználási engedély külterületre 30.000 Ft
egyedi robbanóanyag felhasználási engedély belterületre 55.000 Ft., amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal 

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): illetékes Megyei Kormányhivatal 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 21.000 Ft, 16.500 Ft, 15.000 Ft vagy 22.500 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mit jelent a robbanóanyag megsemmisítése? A robbanóanyag megsemmisítése azt jelenti, hogy az engedélyes által fel nem használt (és jövőbeni felhasználásra nem szánt) robbanóanyag használhatatlanná tétele (általában égetéssel történik).
2. A robbanóanyg felhasználási engedély meddig hatályos? A robbantási munka mindig célhoz kötött (pl. bányában kőzetjövesztés, vagy építmény robbantás). Erre tekintettel mindig valamilyen más engedély hatályéához igazodik a robbanóanyag felhasználási engedély hatálya (bányában kitermelési műszaki üzemi terv hatályához, építmény robbantás esetén az építésügyi hatóság bontási engedélyének hatályáig).
3. Ki végezhet robbantási munkát? Ilyen tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével rendelkező személy végezhet (robbantásvezető, robbantómester).

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 44. §, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. §, 106. §; 
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdése; 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (6) bekezdés, 1. melléklet,
 a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés és 2. melléklet
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

Robbanóanyag, polgári robbantási tevékenység, felhasználási engedély, robbanóanyag-raktár.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858