Akadálymentes verzió

Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

Kódszám

MKEHK00075

Az ügy rövid leírása

Magyarország területén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint a kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató 2017. október 31-ét követően csak a törvény hatálya alá tartozóan gyakorolhatja tevékenységét. A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság ) hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

Az árukereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az e törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló ... NGM rendelet előírásainak, valamint jogszabállyal és a törvény céljával nem lehet ellentétes.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a Magyarország területén árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók, akik tevékenységük során 2,5 M Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést kívánnak elfogadni

Kizáró okok: Meghatalmazásra, képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Név, adószám, székhely, telefonszám, fax, e-mail cím, telephelyek, cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma, képviseletre jogosult személy, a kérelmező fő tevékenységének megnevezése, a fő kereskedelmi tevékenység TEÁOR '08 kódja, azon tevékenységi körök megnevezése, amelyek során az értékesítéseknél várhatóan elfogad 2,5 M Ft készpénzt egy jogügyletben.

Milyen iratok szükségesek?

1 példány kérelem, 1 példány Pmt.szerinti belső szabályzat, illeték megfizetésének igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000 Ft.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincsen fellebbezés a döntés  ellen, keresettel támadható meg a véglegessé válástól (közléssel áll be)  számított 30 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül kell benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Budapest Főváros Kormányhivatala

A benyújtási határidő: A döntés véglegessé válásától (közlésétől)  számított 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket a közigazgatási perben

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Kérdés: Kire vonatkozik a kötelezettség? Válasz: A kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést egy jogügyletben elfogadó  árukereskedelmet folytató szolgáltatóra.   A Pmt. szerinti belső szabályzat 1 eredeti példányát és egy pld – a Pmt. szabályzat jóváhagyására és a szolgáltató nyilvántartásba vételére vonatkozó 3000.-Ft értékű illeték megfizetését igazoló bizonylattal - kitöltött kérelmet kell benyújtani a hatóságnak postán a 1089 Bp. Bláthy Ottó u. 3-5. címre ( 1535 Budapest BKKP Pf.919.) vagy személyesen ugyanezen a címen a hatóság hivatalos ügyfélfogadási idejében az I. em. 120. irodában.
2.) Kérdés: Mennyi az eljárási díj és hogyan kell leróni? Válasz: 3000.- Ft, melyet postai úton kell megfizetni, vagy át kell utalni a hatóság számlaszámára (kérelmen található)
3.) Kérdés: Hol találhatóak a Pmt. szabályzat elkészítéséhez felhasználható dokumentumok? Válasz: A www.mkeh.gov.hu honlapon.Mintazsbaélyzatm,útmuattó és a GY.I.K: is tartalmaz gyakorlati útmutatásokat.
4.) Kérdés: Hogyan kell a Pmt. szabályzatot kidolgozni? A honlapon lévő kitöltési útmutató felhasználásával, a szolgáltatónak lehetősége van telefonos vagy személyes konzultációra a hatóság ügyintézőjével.
5.) Kérdés: Meddig tart az eljárás? Válasz: Az ügyintézési idő  60 nap, hiánytalan szabályzatznál ez 15 nap.
6.) Kérdés: Mi a teendő, ha változás következik be a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban? Válasz: A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását köteles haladéktalanul bejelenteni a hatóságnak, Pmt.belső szabályzatát is módosítani kell..

Fontosabb fogalmak

Ügyfél: aki a szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad;
Ügyleti megbízás: olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony;
Üzleti kapcsolat: az ügyfél és a szolgáltató között az 1. § (1) bekezdés (k) pontjában megjelölt tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony,
Kiemelt közszereplő: e szabályzat alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.
Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély.
Szolgáltató vezetője: az a természetes személy, aki a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szolgáltató képviseletére, nevében döntési jogkör gyakorlására vagy az ezen szolgáltatón belüli irányítási jogkör gyakorlására jogosult;.
Árukereskedő: aki termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítését végzi a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére;
Pénzmosás:  a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 303–303/A. §-ában, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399–400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;;
Terrorizmus finanszírozása:  az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;
Pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott szervezeti egysége (jelenleg: NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda)

Vonatkozó jogszabályok


A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről,valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.(XI.29.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdés b) pontja.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1.§ (1) bekezdés k) pont, 3. §, 5. § e) pont, 31. § (1)-(3) bekezdés, 65. § (1)-(3), (6) bekezdés és (10) bekezdés, 69.§ , 80. § (4) bekezdés  ;93. §; 
A   belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017 .(VIII.3.)NGM rendelet;
A 33/2017.(XI.26.) NGM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.törvény 7.§; 50.§ (2) bekezdés c) pont; 80.§; 99. §; 113.§; 114.§; 116.§ (4) bekezdés
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (5) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 62.§ (1) bekezdés.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.törvény 13.§; 39.§; 40.§

Kulcsszavak

árukereskedelem, árukereskedelmi tevékenység, pénzmosás, terrorizmus, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, készpénzfizetés elfogadása, 2,5 MFt

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858