Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00089

Az ügy rövid leírása

A munkafolyamat célja annak vizsgálata (ellenőrzése), hogy az egyes jogszabályokban meghatározott, Magyarországon való forgalomba hozatalra szánt vagy a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó egyes kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközök vagy nem automatikus működésű mérlegek megfeleljenek a rájuk vonatkozó jogszabályi követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését. A vonatkozó szabályozást a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi vizsgálatához szükséges adatok körét, azonban a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az érdemi ellenőrzés sikeres megvalósulása érdekében legalább a következő adatok közlése szükséges: a bejelentő (az ügyfél) neve, postai/elektronikus/telefonos elérhetősége, a bejelentés alapjául szolgáló termék típus megnevezése, a bejelentés alapjául szolgáló termék fellelhetőségének pontos megnevezése (szervezet/vállalkozás megnevezése, pontos címe, elektronikus és telefonos elérhetősége). a fellelhetőség helyének státusza (pl. gyártó, forgalmazó, importőr stb.), a bejelentés leírása (a vélt veszély, nem-megfelelőség leírása), a bejelentéshez csatolt dokumentumok felsorolása. Fontos, hogy az ügyfél ne mulassza el csatolni mindazon dokumentumokat, melyek bizonyítékként járulnak hozzá a bejelentés megalapozottságának megítéléséhez és az ennek alapján induló hatósági eljárás sikeréhez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi elbírálásához csatolandó dokumentumok körét. A "Bejelentőlap" alapján az érdemi vizsgálathoz szükség van mindazon, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentum csatolására, mely alapul szolgál a bejelentésben foglalt tények (nem-megfelelőség, veszélyes termék stb.) kivizsgálásához. A gyakorlati tapasztalatok alapján ilyen dokumentumok lehetnek: a termék bármely műszaki dokumentációja, a felhasználói/beüzemelési/karbantartási útmutatók, a megfelelőséget igazoló gyártói nyilatkozatok, a termékhez tartozó tanúsítványok, az ügyfél által készített leírás, fényképfelvétel. Ezen túl más sajátos, a bejelentést megalapozó dokumentum mint bizonyíték is csatolható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az elsőfokú eljárást nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal (ezen belül a feladatot Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti osztály végzi)

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amennyiben a döntés meghozatalára tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági szereplő a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát kezdeményezni.A döntést a piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartását követő 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplő a tárgyalás során hitelt érdemlően igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszűntek.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely termékkörökre vonatkozik az ügytípus?
Egyes kötelező hitelesítés körébe tartozó mérőeszközökre és nem automatikus működésű mérleg-
ekre.
Mi a piacfelügyelet?
A hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy a közérdek
bármilyen más elemének szempontjából.
Mi a CE megfelelőségi jelölés?
Olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.
Mi a megfelelőségi nyilatkozat?
A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.
Milyen a nem megfelelő termék?
Az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék
Mit értünk mérőműszer alatt a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint?
A rendelet alkalmazási köre a vízmérőkre, a gázmérőkre és számítóegységekre, a hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérőkre, a hőmennyiségmérőkre, a folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerekre, az automatikus mérlegekre, a viteldíjjelzőkre, az anyagi mértékekre, a kiterjedést mérő műszerekre és a kipufogógáz-elemző készülékekre vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben meghatározott eszközökkel (a továbbiakban: mérőműszer) kapcsolatos eljárásokra terjed ki
Milyen jelöléssel kell ellátni egy mérőeszközt?
A mérőműszeren kötelező feltüntetni a CE jelölést és a jogszabály által meghatározott kiegészítő jelölést.
Mit jelent a megfelelőség-értékelés a mérőműszerek szempontjából?
A mérőműszerre meghatározott alapkövetelmények szerinti megfelelőség-értékelést az adott műszerre vonatkozó műszerspecifikus mellékletben foglaltakra figyelemmel, a gyártó választása szerinti megfelelőség-értékelési eljárás alkalmazásával kell végrehajtani. A gyártó a megfelelőség-értékelési eljárást végző bejelentett szervezet kérésére annak rendelkezésére bocsátja az egyes műszerekre vagy műszercsoportokra vonatkozó műszaki dokumentációt.
Mi a műszaki dokumentáció?
A műszaki dokumentáció érthetően ismerteti a mérőműszer szerkezetét, gyártását és működését, és lehetővé teszi a vonatkozó mérőműszerre e rendeletben előírt követelmények szerinti megfelelőség-értékelést.
Mi a gyártói megfelelőség értékelés a nem automatikus működésű mérlegek szempontjából?
A gyártónak rendelkeznie kell a tanúsító szervezet által elfogadott és EK-felügyelet alá vont gyártás minőségbiztosítási rendszerével, amely biztosítja a mérleg EK-típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintával egyező gyártását. A tanúsítás ezen a minőségbiztosítási rendszeren alapuló EK-megfelelőségi nyilatkozattal történik.
Mi az EK-felügyelet?
A tanúsító szervezet rendszeres időközönként megvizsgálja, hogy a gyártó az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza. A vizsgálat eredményéről a gyártó részére ellenőrzési jegyzőkönyvet készít.
Mi az EK-(első) hitelesítés?
A mérleg EK-(első) hitelesítéséről a gyártó vagy meghatalmazott képviselője gondoskodik. A gyártó köteles az EK-típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintával és a méréstechnikai követelményekkel egyező gyártást biztosítani és az egyezésről EK-megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
Mi az EK-egyedi hitelesítés?
A mérleg EK-egyedi hitelesítéséről a gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles gondoskodni. A gyártó e rendelet előírásainak való megfelelésről EK-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

Fontosabb fogalmak

EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a mérleg a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelel

EK-(első) hitelesítés: olyan eljárás, amely során a gyártó nyilatkozik arról, hogy a mérleg megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintának és a méréstechnikai követelményeknek, majd ezt követően a tanúsító szervezet ellenőrzi és igazolja az adott példány megfelelőségét

Forgalmazás: a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Harmonizált szabvány: egy adott uniós irányelvhez jogszabályilag hozzárendelt és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

Használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról.

Mérőműszer: olyan eszköz vagy rendszer, amely a 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet hatálya alá tartozó mérési funkcióval rendelkezik

Szabályozott metrológiai ellenőrzés: a mérőműszer alkalmazási területére irányuló, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatok ellenőrzése

Forgalomba hozatal: egy végfelhasználó számára szánt mérőműszernek az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) első alkalommal, ellenszolgáltatás fejében vagy térítésmentesen történő hozzáférhetővé tétele

Mérleg: egy test tömegének, az ezen testre ható nehézségi erő alapján történő meghatározására szolgáló eszköz

Nem automatikus működésű mérleg: olyan mérleg, amely kezelő beavatkozását teszi szükségessé a mérlegelés folyamán

EK-megfelelőségi tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy az adott mérleg megfelel az EK-típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak

Bejelentett tanúsító szervezet: a mérleg tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátására a gazdasági és közlekedési miniszter által jogszabály alapján kijelölt, vagy jogszabály alapján működő és az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai (a továbbiakban: tagállamok) felé bejelentett és azonosítási számon nyilvántartásba vett szervezet

Meghatalmazott képviselő: az EGT-n belül letelepedett vagy ott székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki a gyártó írásos meghatalmazása alapján e rendelet szerint meghatározott feladatokban a gyártó nevében eljár

Megfelelőség-értékelés: A mérőműszerre meghatározott alapkövetelmények szerinti megfelelőség-értékelést az adott műszerre vonatkozó műszerspecifikus mellékletben foglaltakra figyelemmel, a gyártó választása szerinti megfelelőség-értékelési eljárás alkalmazásával kell végrehajtani.

Műszaki dokumentáció: a műszaki dokumentáció érthetően ismerteti a mérőműszer szerkezetét, gyártását és működését, és lehetővé teszi a mérőműszerre rendeletben előírt követelmények szerinti megfelelőség-értékelést

Vonatkozó jogszabályok

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről;
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról;
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

Kulcsszavak

CE jelölés, gazdasági célfelhasználás, megfelelőségi nyilatkozat, használati utasítás, típusvizsgálati tanúsítvány, harmonizált szabványok, gyártó, forgalmazó, importőr, felhasználó, EK-típusmegfelelőségi nyilatkozat, EK-(első) hitelesítés, forgalmazás, harmonizált szabvány, használati és kezelési útmutató, mérőműszer, szabályozott metrológiai ellenőrzés, forgalomba hozatal, mérleg, nem automatikus működésű mérleg, EK-megfelelőségi tanúsítvány, bejelentett tanúsító szervezet, meghatalmazott képviselő, megfelelőség-értékelés, műszaki dokumentáció, mérőeszköz.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858