Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00091

Az ügy rövid leírása

A munkafolyamat célja annak vizsgálata (ellenőrzése), hogy egyes, jogszabályban meghatározott, Magyarországon való forgalomba hozatalra szánt vagy a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó, egyes gazdasági célfelhasználásra szánt nyomástartó berendezések és rendszerek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a megfelelőség tanúsítására és más közérdekre vonatkozó követelményeknek. A vonatkozó szabályozást a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi vizsgálathoz szükséges adatok körét, azonban a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az érdemi ellenőrzés sikeres megvalósulása érdekében legalább a következő adatok közlése szükséges: a bejelentő (az ügyfél) neve, postai/elektronikus/telefonos elérhetősége, a bejelentés alapjául szolgáló termék típus megnevezése, a bejelentés alapjául szolgáló termék fellelhetőségének pontos megnevezése (szervezet/vállalkozás megnevezése, pontos címe, elektronikus és telefonos elérhetősége). a fellelhetőség helyének státusza (pl. gyártó, forgalmazó, importőr stb.), a bejelentés leírása (pl. a vélt veszély, nem-megfelelőség leírása), a bejelentéshez csatolt dokumentumok felsorolása. Fontos, hogy az ügyfél ne mulassza el csatolni mindazon dokumentumokat, melyek bizonyítékként járulnak hozzá a bejelentés megalapozottságának megítéléséhez és az ennek alapján induló hatósági eljárás sikeréhez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi elbírálásához csatolandó dokumentumok körét. A "Bejelentőlap" alapján az érdemi vizsgálatohoz szükség van mindazon, a bejelentő rendelkezésére alló dokumentum csatolására, mely alapul szolgál a bejelentésben foglalt tények (nem-megfelelőség, veszélyes termék stb.) kivizsgálásához. A gyakorlati tapasztalatok alapján ilyen dokumentumok lehetnek: a termék bármely műszaki dokumentációja, a felhasználói/beüzemelési/karbantartás útmutatók, a megfelelőséget igazoló gyártói nyilatkozatok, a termékhez tartozó tanúsítványok, az ügyfél által készített leírás, fényképfelvétel. Ezen túl más sajátos, a bejelentést megalapozó dokumentum mint bizonyíték is csatolható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az elsőfokú eljárást nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal (ezen belül a feladatot Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti osztály végzi)

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amennyiben a döntés meghozatalára tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági szereplő a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát kezdeményezni.A döntést a piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartását követő 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplő a tárgyalás során hitelt érdemlően igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszűntek.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Csatolva GY.I.K.docx néven

Mely termékkörökre vonatkozik az ügytípus?
Csak és kizárólag a gazdasági célfelhasználásra szánt nyomástartó berendezésekre és rendszerekre.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy a fogyasztói termékeket NEM a piacfelügyeleti hatóság vizsgálja, azt termék-megfelelőség szempontjából az  illetékes járási hivatal ellenőrizni. Ez esetben ennek viszonylag kicsi a jelentősége, tekintettel arra, hogy a nyomástartó berendezések és rendszerek jellemzően a gazdasági célfelhasználás körében kerülnek felhasználásra.

Mikor tekinthetek egy terméket gazdasági célfelhasználásra szántnak?
Akkor, ha a felhasználás célja minden kétséget kizáróan jövedelemszerzéssel kapcsolatban lévő termék, a termék dokumentációjában a gazdasági célfelhasználás szerepel, vagy a felhasználás jellegéből egyértelműen következik a felhasználás gazdasági célja. Amennyiben a termék dokumentációjában a háztartási használat, mint felhasználási cél szerepel, a termék akkor sem tekinthető gazdasági célfelhasználásúnak, ha egyébként a konkrét esetben a cél erre irányul.

Mi a piacfelügyelet?
A hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy közérdek bár-milyen más elemének szempontjából.

Mi a CE megfelelőségi jelölés?
Olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jog-szabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

Mi a megfelelőségi nyilatkozat?
A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.

Milyen a nem megfelelő termék?
Az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék.

Mi történik, ha a hatóság megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelölést jogosulatlanul tüntették fel?
A Hatóság kötelezi a gyártót vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjét, hogy a terméket módosítsa a megfelelőségi jelölésre vonatkozó előírások szerint, és akadályozza meg a további szabálytalanságot az előírt feltételeknek megfelelően. Ha a nem-megfelelőség továbbra is fennáll, a külön jogszabályban meghatározott hatóság köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy az adott termék forgalomba hozatalát korlátozza, megtiltsa, vagy e terméket kivonja a forgalomból.
Hogyan történhet a rendelet hatálya alá tartozó, de követelményeinek meg nem felelő termék bemutatása?
A hatóság köteles megengedni ipari vásár, kiállítás, bemutató vagy más hasonló célú rendezvények alkalmával a termék bemutatását, ha mindaddig jól láthatóan feltüntetik a termék nem-megfelelőségét és forgalmazásra való alkalmatlanságát, ameddig a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a termék előírásoknak megfelelő állapotát nem biztosítja. Bemutató alkalmával meg kell tenni a külön jogszabályban meghatározott hatóság által előírt követelményeknek megfelelő intézkedéseket a személyi biztonság védelmére.

Fontosabb fogalmak

CE megfelelőségi jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a
termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

Biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelent.

Felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és közép-vállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettől eltérően a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozót is - és mikrovállalkozás.

Forgalmazás: a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

Harmonizált szabvány: egy adott uniós irányelvhez jogszabályilag hozzáren-delt és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

Használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatósá-gának és kezelésének módjáról.

Nem megfelelő termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgal-mazott termék.

Súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylő ve-szély, amely érinti vagy érintheti a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét.

Termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy bocsátottak rendelkezésre, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élő növény vagy állat, az emberi eredetű készítmény vagy a közvetlenül a növények vagy állatok repro-dukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetű készítmény, továbbá a vil-lamos energiáról, a földgázellátásról és a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások.

Veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék.

Nyomástartó berendezés: az edény, a csővezeték, a biztonsági szerelvény és a nyomással igénybe vett tartozék. A nyomástartó berendezéshez tartoznak a nyomással igénybe vett részekhez közvetlenül kapcsolódó elemek.

Nyomástartó rendszer: a gyártó által összeszerelt több nyomástartó berendezés, amely összefüggő működési egységet alkot.

Vonatkozó jogszabályok


  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról;
  • Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről;
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
  • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Kulcsszavak

CE jelölés, gazdasági célfelhasználás, megfelelőségi nyilatkozat, használati utasítás, típusvizsgálati tanúsítvány, EK-megfelelőségi nyilatkozat, megfelelőség tanúsítása, harmonizált szabványok, gyártó, forgalmazó, gyártó képviselője

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858