Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00092

Az ügy rövid leírása

A munkafolyamat célja annak vizsgálata (ellenőrzése), hogy egyes, jogszabályban meghatározott, Magyarországon való forgalomba hozatalra szánt vagy a vonatkozó megefelőségi jelöléssel már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó, egyes gazdasági célfelhasználásra szánt szállítható nyomástartó berendezések megfeleljenek a biztonságra és a megfelelőség tanúsítására vonatkozó követelményeknek. A vonatkozó szabályozást a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: nincsen személyes eljárási kötelezettség

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi vizsgálathoz szükséges adatok körét, azonban a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az érdemi ellenőrzés sikeres megvalósulása érdekében legalább a következő adatok közlése szükséges: a bejelentő (az ügyfél) neve, postai/elektronikus/telefonos elérhetősége, a bejelentés alapjául szolgáló termék típus megnevezése, a bejelentés alapjául szolgáló termék fellelhetőségének pontos megnevezése (szervezet/vállalkozás megnevezése, pontos címe, elektronikus és telefonos elérhetősége). a fellelhetőség helyének státusza (pl. gyártó, gyártó meghatalmazott képviselője stb.), a bejelentés leírása (pl. a vélt veszély, nem-megfelelőség leírása), a bejelentéshez csatolt dokumentumok felsorolása. Fontos, hogy az ügyfél ne mulassza el csatolni mindazon dokumentumokat, melyek bizonyítékként járulnak hozzá a bejelentés megalapozottságának megítéléséhez és az ennek alapján induló hatósági eljárás sikeréhez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi elbírálásához csatolandó dokumentumok körét. A "Bejelentőlap" alapján az érdemi vizsgálatohoz szükség van mindazon, a bejelentő rendelkezésére alló dokumentum csatolására, mely alapul szolgál a bejelentésben foglalt tények (nem-megfelelőség, veszélyes termék stb.) kivizsgálásához. A gyakorlati tapasztalatok alapján ilyen dokumentumok lehetnek: a termék bármely műszaki dokumentációja, a felhasználói/beüzemelési/karbantartás útmutatók, a termékhez tartozó tanúsítványok, az ügyfél által készített leírás, fényképfelvétel. Ezen túl más sajátos, a bejelentést megalapozó dokumentum mint bizonyíték is csatolható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az elsőfokú eljárást nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (ezen belül a feladatot Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti Osztály végzi)

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amennyiben a döntés meghozatalára tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági szereplő a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát kezdeményezni.A döntést a piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartását követő 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplő a tárgyalás során hitelt érdemlően igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszűntek.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely termékkörökre vonatkozik az ügytípus?
Csak és kizárólag a gazdasági célfelhasználásra szánt szállítható nyomástartó berendezésekre.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Azt, hogy a fogyasztói termékeket NEM a piacfelügyeleti hatóság vizsgálja, azt termék-megfelelőség szempontjából az illetékes járási hivatal ellenőrizni. Ez esetben ennek viszonylag kicsi a jelentőse, tekintettel, hogy szállítható nyomástartó berendezések jellemzően a gazdasági célfelhasználás körében kerülnek felhasználásra.
Mikor tekinthetek egy terméket gazdasági célfelhasználásra szántnak?
Akkor, ha a felhasználás célja minden kétséget kizáróan jövedelemszerzéssel kapcsolatban lévő termék, a termék dokumentációjában a gazdasági célfelhasználás szerepel, vagy a felhasználás jellegéből egyértelműen következik a felhasználás gazdasági célja. Amennyiben a termék dokumentációjában a háztartási használat, mint felhasználási cél szerepel, a termék akkor sem tekinthető gazdasági célfelhasználásúnak, ha egyébként a konkrét esetben a cél erre irányul.
Mi a piacfelügyelet?
A hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy közérdek bármilyen más elemének szempontjából.
Mi a PI megfelelőségi jelölés?
Olyan jelölés, amellyel a szállítható nyomástartó berendezések esetében a gyártó azt jelzi, hogy a berendezés megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.
Mi a megfelelőségi nyilatkozat?
A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.
Milyen a nem megfelelő termék?
Az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék.
Mely termékekre terjed ki a Rendelet hatálya?
A rendelet hatálya a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések közül kiterjed:
a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre, amely még nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel;
b) a megfelelőségi jelölésekkel ellátott meglévő szállítható nyomástartó berendezés időszakos vizsgálatára, közbenső vizsgálatára, soron kívüli ellenőrzésére és használatára;
c) a megfelelőségi jelölésekkel nem ellátott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelésére.
Mi a szállítható nyomástartó berendezés definíciója?
Az ADR, a RID és az ADN 2. osztályába tartozó gázok - az osztályozási kódjukban a „6” vagy a „7” számjegyet tartalmazó gázok és tárgyak kivételével -, valamint az e rendelet 1. mellékletben felsorolt, más osztályba tartozó veszélyes anyagok szállítására használt nyomástartó tartály, továbbá a tartány, battériás jármű, battériás vasúti kocsi és többelemes gázkonténer (MEG-konténer), beleértve ezek szelepeit és egyéb tartozékaikat;
Mi a forgalmazók kötelezettsége a szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatban?
A forgalmazók csak olyan szállítható nyomástartó berendezést forgalmazhatnak, amely megfelel az ADR, a RID, az ADN és az e rendelet követelményeinek. A szállítható nyomástartó berendezés forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy azt ellátták-e a megfelelőségi jelöléssel, és mellékelték-e hozzá az előírt megfelelőségi tanúsítványt és elérhetőségi címet. Ha a forgalmazó úgy ítéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy az a rendelet követelményeinek, akkor azt addig nem forgalmazhatja, amíg azt megfelelővé nem tették. Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságot.
Azok a forgalmazók, akik úgy ítélik meg vagy okkal feltételezik, hogy az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó berendezés nem felel meg az ADR, a RID, az ADN vagy az e rendelet követelményeinek, az adott esetnek megfelelően meghozzák a szükséges kiigazító intézkedéseket a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének biztosítása, forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. Ha a szállítható nyomástartó berendezés kockázatot jelent, a forgalmazók erről haladéktalanul tájékoztatják a gyártót vagy az importőrt, továbbá a piacfelügyeleti hatóságot, és megadják különösen a meg nem felelés és a meghozott kiigazító intézkedések részleteit. A forgalmazók a meg nem felelés minden esetét és a kiigazító intézkedéseket kötelesek dokumentálni.
A forgalmazók a piacfelügyeleti hatóság indokolt kérésére kötelesek a hatóságnak átadni a szállítható nyomástartó berendezés megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt magyar nyelven. A hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalmazott szállítható nyomástartó berendezéssel járó kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedésekben.

Fontosabb fogalmak

Megfelelőségi jelölés (Pi jelölés): arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a megfelelőségértékelésre vonatkozóan az ADR-ben, a RID-ben az ADN-ben és a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben megállapított követelményeknek;

Biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelent.

Felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Forgalmazás: a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.


Harmonizált szabvány: egy adott uniós irányelvhez jogszabályilag hozzáren-delt és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

Nem megfelelő termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék.

Súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylő veszély, amely érinti vagy érintheti a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét.

Termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy bocsátottak rendelkezésre, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élő növény vagy állat, az emberi eredetű készítmény vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetű készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások.

Veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék.

Új szállítható nyomástartó berendezés: 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet hatálybalépését követően gyártott szállítható nyomástartó berendezés.

Meglévő szállítható nyomástartó berendezés: e rendelet hatálybalépését megelőzően gyártott szállítható nyomástartó berendezés.

Vonatkozó jogszabályok

  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról;
  • Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről;
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
  • 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról;
  • 2013. évi CLXV. Törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről,
  • Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelet 2. cikk.

Kulcsszavak

PI jelölés, gazdasági célfelhasználás, megfelelőségi nyilatkozat, műszaki dokumentáció, típusvizsgálati tanúsítvány, megfelelőség tanúsítása, harmonizált szabványok, gyártó, gyártó képviselője

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858