Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00093

Az ügy rövid leírása

A munkafolyamat célja annak vizsgálata (ellenőrzése), hogy egyes jogszabályban meghatározott gazdasági célfelhasználásra és Magyarországon való forgalomba hozatalra szánt, vagy a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések megfeleljenek az egészségre, a biztonságra és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését. A vonatkozó szabályozást a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi vizsgálatához szükséges adatok körét, azonban a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az érdemi ellenőrzés sikeres megvalósulása érdekében legalább a következő adatok közlése szükséges: a bejelentő (az ügyfél) neve, postai/elektronikus/telefonos elérhetősége, a bejelentés alapjául szolgáló termék típus megnevezése, a bejelentés alapjául szolgáló termék fellelhetőségének pontos megnevezése (szervezet/vállalkozás megnevezése, pontos címe, elektronikus és telefonos elérhetősége). a fellelhetőség helyének státusza (pl. gyártó, forgalmazó, importőr stb.), a bejelentés leírása (a vélt veszély, nem-megfelelőség leírása), a bejelentéshez csatolt dokumentumok felsorolása. Fontos, hogy az ügyfél ne mulassza el csatolni mindazon dokumentumokat, melyek bizonyítékként járulnak hozzá a bejelentés megalapozottságának megítéléséhez és az ennek alapján induló hatósági eljárás sikeréhez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi elbírálásához csatolandó dokumentumok körét. A "Bejelentőlap" alapján az érdemi vizsgálathoz szükség van mindazon, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentum csatolására, mely alapul szolgál a bejelentésben foglalt tények (nem-megfelelőség, veszélyes termék stb.) kivizsgálásához. A gyakorlati tapasztalatok alapján ilyen dokumentumok lehetnek: a termék bármely műszaki dokumentációja, a felhasználói/beüzemelési/karbantartási útmutatók, a megfelelőséget igazoló gyártói nyilatkozatok, a termékhez tartozó tanúsítványok, az ügyfél által készített leírás, fényképfelvétel. Ezen túl más sajátos, a bejelentést megalapozó dokumentum mint bizonyíték is csatolható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az elsőfokú eljárást nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal (ezen belül a feladatot Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti osztály végzi)

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amennyiben a döntés meghozatalára tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági szereplő a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát kezdeményezni.A döntést a piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartását követő 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplő a tárgyalás során hitelt érdemlően igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszűntek.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mely termékkörökre vonatkozik az ügytípus?

Csak és kizárólag a gazdasági célfelhasználásra szánt potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekre és védelmi rendszerekre.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy a fogyasztói termékeket NEM a piacfelügyeleti hatóság vizsgálja, azt termék-megfelelőség szempontjából az illetékes járási hivatal ellenőrizni.

Mikor tekinthetek egy terméket gazdasági célfelhasználásúnak?

Akkor, ha a felhasználás célja minden kétséget kizáróan jövedelme szerzéssel kapcsolatban lévő termék, a termék dokumentációjában a gazdasági célfelhasználás szerepel, vagy a felhasználás jellegéből egyértelműen következik a felhasználás gazdasági célja. Amennyiben a termék dokumentációjában a háztartási használat, mint felhasználási cél szerepel, a termék akkor sem tekinthető gazdasági célfelhasználásúnak, ha egyébként a konkrét esetben a cél erre irányul.

Mi a piacfelügyelet?

A hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy a közérdek bármilyen más elemének szempontjából.

Mi a CE megfelelőségi jelölés?

Olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

Mi a megfelelőségi nyilatkozat?

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.

Milyen a nem megfelelő termék?

Az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék

Mik a robbanásbiztos termékek jellemzői?
A robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezéseket és védelmi rendszereket az integrált robbanásbiztosság szempontjából kell megtervezni. E célból a gyártónak tennie kell intézkedéseket annak érdekében, hogy
- mindenekelőtt legyen elkerülhető, hogy a berendezések vagy védelmi rendszerek maguk okozzanak vagy idézzenek elő robbanásveszélyes környezetet,
- megakadályozza a robbanásveszélyes környezet gyújtását, figyelembe véve minden villamos vagy nem-villamos gyújtóforrás természetét,
- abban az esetben, ha mindezek ellenére olyan robbanás keletkezne, amely közvetlen vagy közvetett hatással embereket, háziállatokat vagy anyagi javakat veszélybe sodorhatna, azonnal meg tudják fékezni és/vagy korlátozni a robbanási lángok és a robbanási nyomás hatósugarát a megfelelő biztonsági szintig.

A veszélyes helyzetek lehetőségekhez képest történő elkerülése érdekében a berendezéseket és védelmi rendszereket az esetleges működési hibák kellő figyelembevételével kell tervezni és legyártani. Figyelembe kell venni minden olyan helytelen alkalmazást, amelyet ésszerűen meg lehet előzni. Különleges ellenőrzési és karbantartási feltételeknek alávetett berendezéseket és védelmi rendszereket e követelmények függvényében kell megtervezni és legyártani.
Minden berendezésen és védelmi rendszeren olvasható és letörölhetetlen módon legalább a következő jelöléseket kell feltüntetni:
- a gyártó neve és címe,
- megjelölés,
- a széria vagy a típus megjelölése,
- gyártási szám, ha van,
- a gyártás éve,
- a specifikus robbanásvédelmi megjelölés, amelyet a berendezés alkalmazási csoportjának és kategóriájának a szimbóluma követ,
- a II. alkalmazási csoport esetében a „G” betű (gázok, gőzök vagy ködök jelenléte miatt kialakult robbanásveszélyes környezetre vonatkozóan),
és/vagy
a „D” betű (porok jelenléte miatt kialakult robbanásveszélyes környezetre vonatkozóan).
Továbbá, szükség esetén fel kell tüntetni rajtuk a biztonságos használatukhoz lényeges összes információt.

Minden egyes berendezéshez és védelmi rendszerhez csatolni kell egy gépkönyvet, amelynek legalább az alábbi útmutatásokat kell tartalmaznia:
- azon információk összefoglalása, melyekkel a berendezést vagy védelmi rendszert megjelölték, a gyártási szám kivételével, minden szükséges további információval, amely megkönnyíti a karbantartást (pl. az importőr, szerelő címe stb.)

Mi az EK típusvizsgálat?
Az EK típusvizsgálat azt az eljárást írja le, amellyel egy bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy az érintett gyártmány jellegzetes mintája megfelel e rendelet előírásainak.

Fontosabb fogalmak

CE megfelelőségi jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a
termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

Biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelent.

Felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettől eltérően a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozót is - és mikrovállalkozás.

Forgalmazás: a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Védelmi rendszer: abból a célból kialakított egység, hogy azonnal megszakítsa és/vagy korlátozza a robbanás hatását, és amely vagy beépítve vagy önálló rendszerként különállóan kerül forgalomba

Robbanásveszélyes környezet: a gáz, a gőz, a köd vagy a por formájú gyúlékony anyagok keveréke a levegővel, atmoszférikus feltételek mellett, melyben, miután a gyújtás bekövetkezett, az égés átterjed az egész keverékre

Potenciálisan robbanásveszélyes környezet: az a környezet, amely a helyi és használati feltételekből következően robbanásveszélyessé válhat

Robbanásveszélyes légkör: gyúlékony gáz, gőz, köd vagy por formájú anyagok és levegő keveréke normál légköri viszonyok között, amely keverékben gyújtást követően az égés az egész keverékre átterjed.

Potenciálisan robbanásveszélyes légkör: Olyan légkör, amelyek a helyi és az üzemeltetési viszonyok folytán robbanásveszélyessé válhat.

Forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

Harmonizált szabvány: egy adott uniós irányelvhez jogszabályilag hozzáren-delt és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

Használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról.

Nem megfelelő termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék.

Súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylő veszély, amely érinti vagy érintheti a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét.

Termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy bocsátottak rendelkezésre, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élő növény vagy állat, az emberi eredetű készítmény vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetű készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások.

Vonatkozó jogszabályok

  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
  • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

Kulcsszavak

CE jelölés, gazdasági célfelhasználás, megfelelőségi nyilatkozat, használati utasítás, típusvizsgálati tanúsítvány, harmonizált szabványok, gyártó, forgalmazó, importőr, felhasználó, védelmi rendszer, robbanásveszélyes környezet, potenciálisan robbanásveszélyes környezet, robbanásveszélyes légkör,robbanásbiztos, rb, rb-s, megfelelőségértékelés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858