Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében a kormányablakokban és okmányirodákban az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a legalább 1,5 m védőtávolságot,

az ügyféltérben várakozók száma korlátozható,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Javasoljuk az előzetes online időpontfoglalás (a lejárt személyi okmányok esetében Ügyfélkapu azonosítás nélkül is használható), valmint a magyarorszag.hu oldalon elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét.

Vigyázzunk egymásra!

Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00094

Az ügy rövid leírása

A munkafolyamat célja annak vizsgálata (ellenőrzése), hogy egyes, jogszabályban meghatározott gazdasági célfelhasználásra és Magyarországon való forgalomba hozatalra szánt vagy a már forgalomban lévő, az európai uniós jog hatálya alá tartozó és zajkibocsátási határértékkel rendelkező kültéri berendezések megfeleljenek az egészségre, a biztonságra és más közérdekre vonatkozó követelményeknek, garantálva egyúttal a belső piac zavartalan működését. A vonatkozó szabályozást a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi székhelyű gyártójára, importőrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyű meghatalmazott képviselőjére kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi vizsgálatához szükséges adatok körét, azonban a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. Az érdemi ellenőrzés sikeres megvalósulása érdekében legalább a következő adatok közlése szükséges: a bejelentő (az ügyfél) neve, postai/elektronikus/telefonos elérhetősége, a bejelentés alapjául szolgáló termék típus megnevezése, a bejelentés alapjául szolgáló termék fellelhetőségének pontos megnevezése (szervezet/vállalkozás megnevezése, pontos címe, elektronikus és telefonos elérhetősége). a fellelhetőség helyének státusza (pl. gyártó, forgalmazó, importőr stb.), a bejelentés leírása (a vélt veszély, nem-megfelelőség leírása), a bejelentéshez csatolt dokumentumok felsorolása. Fontos, hogy az ügyfél ne mulassza el csatolni mindazon dokumentumokat, melyek bizonyítékként járulnak hozzá a bejelentés megalapozottságának megítéléséhez és az ennek alapján induló hatósági eljárás sikeréhez.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárás sajátos jellege miatt jogszabály nem szabályozza az ügy érdemi elbírálásához csatolandó dokumentumok körét. A "Bejelentőlap" alapján az érdemi vizsgálathoz szükség van mindazon, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentum csatolására, mely alapul szolgál a bejelentésben foglalt tények (nem-megfelelőség, veszélyes termék stb.) kivizsgálásához. A gyakorlati tapasztalatok alapján ilyen dokumentumok lehetnek: a termék bármely műszaki dokumentációja, a felhasználói/beüzemelési/karbantartási útmutatók, a megfelelőséget igazoló gyártói nyilatkozatok, a termékhez tartozó tanúsítványok, az ügyfél által készített leírás, fényképfelvétel. Ezen túl más sajátos, a bejelentést megalapozó dokumentum mint bizonyíték is csatolható.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az elsőfokú eljárást nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatal (ezen belül a feladatot Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Piacfelügyeleti osztály végzi)

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amennyiben a döntés meghozatalára tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági szereplő a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát kezdeményezni.A döntést a piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartását követő 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplő a tárgyalás során hitelt érdemlően igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszűntek.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések)


Mely termékkörökre vonatkozik az ügytípus?

Csak és kizárólag a gazdasági célfelhasználásra szánt jelentős zajkibocsátási értékkel rendelkező kültéri berendezésekre vonatkozik.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy a fogyasztói termékeket NEM a piacfelügyeleti hatóság vizsgálja, azt termék-megfelelőség szempontjából az illetékes járási hivatal ellenőrizni.

Mikor tekinthetek egy terméket gazdasági célfelhasználásúnak?

Akkor, ha a felhasználás célja minden kétséget kizáróan jövedelme szerzéssel kapcsolatban lévő termék, a termék dokumentációjában a gazdasági célfelhasználás szerepel, vagy a felhasználás jellegéből egyértelműen következik a felhasználás gazdasági célja. Amennyiben a termék dokumentációjában a háztartási használat, mint felhasználási cél szerepel, a termék akkor sem tekinthető gazdasági célfelhasználásúnak, ha egyébként a konkrét esetben a cél erre irányul.

Mi a piacfelügyelet?

A hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy a közérdek
bármilyen más elemének szempontjából.

Mi a CE megfelelőségi jelölés?

Olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

Mi a megfelelőségi nyilatkozat?

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.

Milyen a nem megfelelő termék?

Az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék

Mi tekinthető kültéri berendezésnek?
Minden olyan kültéri felhasználásra szánt, a környezetbe zajt kibocsátó gép, amelyet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet gépnek határoz meg, és amely - tekintet nélkül a meghajtás módjára - önjáró vagy mozgatható, továbbá a típusa szerint kültéri, nem motoros hajtású, de a környezetbe zajt kibocsátó ipari alkalmazású vagy szabadtéren használatos szerkezet is.

Mi a garantált zajszint?
Olyan hangteljesítményszint, amelyet a külön jogszabályban rögzített eljárásoknak megfelelően határoztak meg, és amely magában foglalja a különböző gyártásból és mérési módszerekből adódó bizonytalanságokat, és amelyet a gyártó vagy meghatalmazott képviselője akként igazol, hogy - figyelembe véve az alkalmazott és a műszaki dokumentációban hivatkozott műszaki eljárásokat - az adott kültéri berendezés, illetve berendezéstípus által kibocsátott zajszint ezt az értéket nem haladja meg.
Milyen berendezések rendelkeznek zajkibocsátási határértékkel, és mely berendezések nem rendelkeznek zajkibocsátási határértékkel?
Zajkibocsátási határértékkel rendelkező berendezések felsorolását a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet I. számú melléklete tartalmazza.
Zajkibocsátási határértékkel nem rendelkező berendezések felsorolását a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet II. számú melléklete tartalmazza.

Mi a zajcímke?

A garantált zajszintet tartalmazó felirat, amelyet a megfelelőségi jelölés mellett kell elhelyezni.

Fontosabb fogalmak

Mért hangteljesítményszint: olyan hangteljesítményszint, amelyet külön jogszabályban rögzített eljárások szerinti mérések alapján határoznak meg. A mért értékek meghatározhatók, vagy a berendezéstípus egy jellemző darabjára, vagy pedig a berendezések átlagmintájára.

Garantált zajszint: olyan hangteljesítményszint, amelyet a külön jogszabályban rögzített eljárásoknak megfelelően határoztak meg, és amely magában foglalja a különböző gyártásból és mérési módszerekből adódó bizonytalanságokat, és amelyet a gyártó vagy meghatalmazott képviselője akként igazol, hogy - figyelembe véve az alkalmazott és a műszaki dokumentációban hivatkozott műszaki eljárásokat - az adott kültéri berendezés, illetve berendezéstípus által kibocsátott zajszint ezt az értéket nem haladja meg.

Zajcímke: a garantált zajszintet tartalmazó felirat, melyet a CE megfelelőségi jelölés mellett kell elhelyezni.

EK megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy kültéri berendezés megfelel az e rendelet szerinti követelménynek.

Megfelelőségi tanúsítvány: a bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy kültéri berendezés típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusnak megfelel.

Típusvizsgálati tanúsítvány: a bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép vagy kültéri berendezés típusmintája a jogszabály előírásainak megfelel.

Nemzeti szabványként közzétett európai szabvány: a CEN vagy a CENELEC európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvénynek megfelelően magyar nemzeti szabványként közzétettek.

Biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelent.

Felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe eső célok érdekében eljáró személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; ettől eltérően a pénzügyi jogok biztosára vonatkozó szabályok alkalmazásában a pénzügyi szervezet szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy - ideértve az egyéni vállalkozót is - és mikrovállalkozás.

Forgalmazás: a közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Forgalmazó: az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

Harmonizált szabvány: egy adott uniós irányelvhez jogszabályilag hozzáren-delt és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

Használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatósá-gának és kezelésének módjáról.

Nem megfelelő termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék.

Súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylő veszély, amely érinti vagy érintheti a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét.

Termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy bocsátottak rendelkezésre, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élő növény vagy állat, az emberi eredetű készítmény vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetű készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások.

Veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelő termék.

Vonatkozó jogszabályok

  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 765/2008/EK RENDELETE a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
  • 2013. évi CLXV. Törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről

Kulcsszavak

CE jelölés, gazdasági célfelhasználás, EK megfelelőségi nyilatkozat, használati utasítás, típusvizsgálati tanúsítvány, harmonizált szabványok, gyártó, forgalmazó, importőr, felhasználó, megfelelőségértékelési eljárás, LWA hangteljesítményszint, mért hangteljesítményszint, garantált zajszint, zajcímke

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858