Akadálymentes verzió

Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

Kódszám

MUNKP00029

Az ügy rövid leírása

A bérgarancia támogatás iránti kérelem arra irányul, hogy a felszámolási/kényszertörlési  eljárás hatálya alá került gazdálkodó szervezetnek a munkavállalói felé fennálló, kifizetetlen bértartozásait a kormányhivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből megelőlegezze, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek megfelelő összegű saját pénzügyi forrás hiányában erre nincs lehetősége. A támogatás 2013. január 1-jétől kezdődően a munkaerő-kölcsönző szervezetek és az iskolaszövetkezetek bértartozásainak a megelőlegezésére is szolgál, ha ezen szervezetek a bérfizetési kötelezettségüknek a munkavállalóik irányába azért nem tudnak eleget tenni, mert szolgáltatásuk ellenértékét a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek nem tudták kiegyenlíteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Kiegyenlíthetetlen bértartozással rendelkező, felszámolás/kényszertörlés  alatt álló gazdálkodó szervezetek, illetve felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben kiegyenlíthetetlen kölcsönzési, szolgáltatási díj követeléssel rendelkező munkaerő-kölcsönző szervezetek, iskolaszövetkezetek, illetőleg azon munkavállalók, akiket a bértartozás megillet. Jogosult a munkavállaló is, akivel szemben a felszámolás/kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezetnek bértartozása van.

Kizáró okok: Bérgarancia-eljárást a felszámoló, bérgarancia biztos, a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet kezdeményezhet. A munkavállalókat ügyvéd is képviselheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A gazdálkodó szervezet neve, KSH azonosítója, adószáma/adóazonosító jele, székhelye, telephelye, fióktelepe, tevékenység megkezdésének ideje, felszámolás kezdete, saját forrás összege, kérelem alapjaként szereplő bérfizetés napja, elmaradt bérre és igényelt támogatásra vonatkozó adatok, külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendelő hatóság neve, címe, a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve, címe.
A felszámoló és megbízottjának neve, címe és telefonszáma, KSH azonosítója, adószáma, székhelye, külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatásának hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve, címe
Munkavállalók neve, anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámlaszámára vonatkozó adatok, címe, az elmaradt bruttó bérre vonatkozó adatok (járulékok, adó, letiltások szerinti bontásban), nettó bére, az utánuk korábban kapott támogatás összege, igényelhető összeg, az igényelt támogatás (járulékok, adó, letiltások, nettó bér szerinti bontásban)
A kölcsönbeadó szervezet neve, KSH azonosítója, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, pénzforgalmi számlaszáma, kérelem alapjaként szereplő bérfizetés napja, saját forrás összege, elmaradt bérre és igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
A kölcsönvevő szervezet neve, KSH azonosítója, adószáma, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, pénzforgalmi számlaszáma,
A felszámoló neve, címe és telefonszáma, KSH azonosítója, székhelye,
Munkavállalók neve, TAJ száma, az utánuk korábban kapott támogatás összege, bér és végkielégítés összege, igényelhető összeg,

Milyen iratok szükségesek?

A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya,
A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, fizetési meghagyás,
A megtett nyilatkozatok alátámasztására szolgáló melléketek,
Külföldi gazdálkodó cég felszámolása estén a támogatással érintett munkavállalók munkaszerződése magyar nyelven vagy ezek magyar nyelvű fordítása,
Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás

Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetén
a képviseletre jogosult aláírási címpéldánya,
a felszámoló a törvény 11.§ (1a) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata
a felszámoló a törvény 11.§ (1b) bekezdése szerinti igazolás másolata
a hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele időpontjának igazolása
tájékoztatása az elmaradt szolgáltatási díjról
a teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása
a követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés/tagsági megállapodás, bírósági határozat, fizetési meghagyás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

Állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A támogatás iránti kérelmet  a benyújtást követő tíz napon belül kell elbírálni és 15 napon belül kell intézkedni a támogatás kifizetése iránt

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben ügyfél a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, a döntés közlését követő öt napon belül kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el. (Sommás eljárásban hozott döntés esetén.)
Teljes eljárásban hozott döntés esetén nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben ügyfél a döntésben foglaltakkal nem ért egyet, a döntés közlését követő öt napon belül kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el. (Sommás eljárásban hozott döntés esetén.)
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen ügyfél annak közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bírósághoz címzett, de a döntést hozó kormányhivatalhoz  benyújtandó keresetben, jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva közigazgatási per indíthat. A bírósági eljárás illetéke 30.000,- forint, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. (Teljes eljárásban hozott döntés esetén.)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

GYIK (Bergarancia)_MUNKP00029
Azok a munkavállalók, akik magánszemély (pl. egyéni vállalkozó) alkalmazásában állnak, hozzájuthatnak-e valamilyen formában a bérükhöz a bérgarancia támogatás által?

A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti - felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó nem minősül a Cstv. szerinti gazdálkodó szervezetnek és felszámolás alatt sem állhat, a munkavállalói abban az esetben sem juthatnak hozzá a munkabérükhöz a bérgarancia támogatás útján, ha a munkaadójuk fizetésképtelenné válás miatt nem tud munkabért fizetni a részükre.

Ha a munkavállaló munkaviszonya a felszámolás kezdő időpont előtt megszűnt, a támogatás akkor is igénybe vehető?

A támogatás a felszámolás kezdő időpont előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.

Nem munkaviszonyból, hanem egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyból (pl. megbízási jogviszonyból) származó követelést ki lehet elégíteni bérgarancia támogatásból?

Nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló tartozás sem), ezekre a díjazásokra a bérgarancia támogatást nem lehet igénybe venni.

Igénybe vehető-e a támogatás azokra a bértartozásokra, amelyek a Munka törvénykönyve rendelkezései szerint a felszámolás alatt álló szervezet jogutód nélküli megszűnése időpontjában válnak esedékessé (pl. fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló végkielégítése és szabadságmegváltása)?

A Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény rendelkezik arról is, hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet - a felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.

Mi a támogatás maximális összege?

A támogatás maximális összege jogosultanként – fő szabályként - nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. A Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítását is lehetővé teszi a törvényi feltételek fennállása esetén. Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó cég esetében mérlegelési jogkörben megállapított támogatás nyújtására nincs lehetőség.

Hová kell benyújtani a kérelmet?

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű elektronikus kitöltésével és kinyomtatásával, a kötelező mellékletek (a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes főváros/megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

Fontosabb fogalmak

Felszámolási eljárás:
A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Felszámolás:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti felszámolás, továbbá az Európai Unió államának és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT állam) joga szerinti bármely olyan eljárás, amely alapján
aa) a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam joga szerinti kollektív eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyona feletti rendelkezési joga részleges vagy teljes elvonásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó személy (a továbbiakban: felszámoló) kinevezésével jár, és
ab) az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság vagy bíróság döntött az eljárás megkezdéséről, vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdéséhez;

Kényszertörlési eljárás: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény VIII/A. fejezete szerinti eljárás

Gazdálkodó szervezet: 
A Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet (a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány), továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat.

Bértartozás: 
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő, a Cstv. szerint felszámolási költségnek minősülő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdés szerint elszámolható végkielégítés tartozás. A Cstv. 57. §-ának (3) bekezdés szerint a munkáltató felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg - a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jutó távolléti díj és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 69. § (1)-(3) bekezdés, 70. § (3) bekezdés és 77. § (3) és (4) bekezdés alapján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós – Cstv. 57. § (1) bekezdés hc) pontjában nem említett - vezető állású munkavállalói tekintetében kizárólag az Mt. 210. § (3) bekezdésében megállapított, a felszámolás kezdő időpontjában esedékes összeg vehető figyelembe.

Kölcsönbeadó:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató. Eszerint kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadó lehet az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.

Kölcsönvevő:
Az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató, vagyis az a munkáltató, amelynek irányítása alatt a munkavállaló ideiglenesen munkát végez,

Bérgarancia Biztos: 
a cégbíróság által a kényszertörlési eljárás keretében, a munkavállalói bejelentés miatt, a felszámolói névjegyzékből kijelölt, a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására és a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására jogosult személy.

Díj: az iskolaszövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti tagot a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;

Kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte;

Szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére - a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő teljesítés útján - szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;

Személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
   

Vonatkozó jogszabályok

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 15. pont, 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

felszámolási eljárás, bérgarancia támogatás, bértartozás, bérfizetés esedékessége

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858