Akadálymentes verzió

Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00001

Az ügy rövid leírása

Az üzemanyagmérő hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja igazolni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A területileg illetékes mérésügyi szervezet minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal járási (fővárosi XII. kerületi) mérésügyi szervezeti egysége

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az elutasító határozat ellen van.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Területileg illetékes Kormányhivatal járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
mérésügyi szervezeti egysége

A benyújtási határidő: a határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (egy évig).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Az érvényesség lejárata előtt, ajánlott lehetőleg 30 nappal.
3. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez is fordulhat, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
5. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - Javítást a tulajdonosnak kell elvégeztetnie.. A javítás során az üzemanyagmérőt ± 0,2 %-nál kisebb hibasávba kell szabályozni. Majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti az üzemanyagmérőt.
6. Miért kell többször mérni a hitelesítéskor? - Az üzemanyagmérők hitelesítése mindig három különböző térfogatáramú méréssel történik.
7. Mekkora etelon edényt használnak? - A hitelesítéshez használt etalon edény megválasztását a hitelesítési előírás szabályozza a tényleges térfogatáram függvényében.
8. Mivel hitelesítik az LPG kútoszlopot? - Hitelesített tömegárammérő és a hozzátartozó kiértékelő egységgel.
9. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. szerkezeti ellenőrzés, szivárgás mentesség, a kiadott mennyiség és az egységár szorzatának ellenőrzése.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba az üzemanyagmérő által mutatott térfogat és az etalonnal mért térfogat különbsége.
E85: A bioetanol olyan üzemanyag amely 85% alkoholt és 15% benzint tartalmaz.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Etalonedény: Az etalonedény a térfogatmérőn átfolyt vizsgálófolyadék térfogatának előírt pontosságú meghatározására szolgáló hitelesített térfogatetalon, amely lehet: részbenskálás etalon fémedény, etalon mérőhenger, tölcséresnyakú mintapalack.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Plombaterv Az üzemanyagmérő olyan sematikus ábrája, amely megmutatja, mely helyeken kell lezáróbélyegzést alkalmazni. Ellenőrző hatóság ez alapján vizsgálja a mérőeszköz megfelelőségét.
LPG: Cseppfolyós propán-bután gáz
Megengedett hiba: A hitelesítés során mért hibák elfogadási határértékei. Ezek számértékét a hitelesítési előírások 7 fejezet tartalmazza
Névleges térfogatáram: A kútoszlop adattábláján feltüntetett térfogatáram.
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica .
Tényleges térfogatáram: A helyszínen adott körülmények között mért valós térfogatáram.
Térfogatáram: A térfogatáram az üzemanyag töltése során beállított áramlási keresztmetszeten időegység alatt átáramlott folyadék térfogata.
Töltőpisztoly: Az üzemanyag adagolására, folyási sebességének szabályozására szolgáló egység.
Üzemanyagmérő: Az üzemanyag kimérésére szolgáló szivattyúból kimérőszerkezetből, számlálószerkezetből, tömlőből és töltő pisztolyból álló rendszer.
V.5.

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (3) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35. §,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 6. §, 10. §, és 2. sz. melléklet 5. pont,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9. §, 10. §,
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet,
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  1. melléklet,
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés,
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § és Melléklete,
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet  9. §.
Hitelesítési előírás, 3/1-2006 Üzemanyagmérők benzin, gázolaj és egyéb kőolaj származékok mérésére
Hitelesítési előírás, 3/2-2006 Üzemanyagmérők cseppfolyós propán-bután (LPG) mérésére
Hitelesítési előírás, 3/3-2000 Üzemanyagmérők sűrített földgáz mérésére V.4.

Kulcsszavak

- benzinkút -plombaterv - hitelesítés (OMH-zás) - jövedéki termék - benzin - gázolaj - E85 - LPG - etalonedény - térfogatáram - befizetés - töltőpisztoly - kimérő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858