Akadálymentes verzió

Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00002

Az ügy rövid leírása

A nem-automatikus működésű mérlegek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben vagy típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány (első hitelesítés után megfelelőségi tanúsítvány) és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A gyártó vagy belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.
(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles.
A beépített nyomtatóval rendelkző mérleg nyomtató vizsgálata kötelező és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hologramos tanúsító matricán jelzett időponttól számított második év adott hónapjának végéig, illetve első hitelesítéskor a megfelelőségi tanúsítvány dátumától számított kettő évig, vagy a hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
3. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a mérleg esetleges speciális telepítési körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele az előzetes felkészítés.
5. Mi történik, ha nem felel meg a mérleg a hitelesítési előírásnak? - Javítás, vagy javíttatás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Hogy állapítható meg, hogy a mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? -
a.) Hologramos tanúsító matricán lévő dátum jelölések - hitelesítés évének utolsó két számjegye valamint a hónap lukasztásos jelöléssel - két éven belüliek.
b.) A megfelelőségi tanúsítvány szerint az EK első tanúsítás vagy a kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
8. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - A mérleg hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány díj ellenében kérhető, azonban 10 tonna feletti mérlegek esetén a hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
9. Hol hitelesíttethetem a mérlegemet? - A felhasználás helyszínén kiszállási díj ellenében, telepített mérlegnél a telepítés helyén illetve előre egyeztetett időpontban a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságoknál.
10. Minden mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.

Fontosabb fogalmak

- Etalon súly: Az etalonsúly pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral.
- A hitelesítéshez használt súly. Bizonytalansága nem lehet több mint a mérleg hibahatárának egy harmada.
- Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
- Hiba: A hiba a mérleg mutatása és az etalon súly névleges tömegének különbsége.
- Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása'- Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban.
- Hitelesítési osztásérték: A hitelesítési osztásérték „e” az a tömegérték, amely a mérleg pontossági osztályba sorolás és a hitelesítés alapjául szolgál.
- Kiértékelő egység: Elektronikus mérlegnél a mérlegcella elektromos jelét tömegértékké alakító elektronikus egység.'- Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérlegcella: Az elektronikus mérleg nyúlásmérő bélyeggel ellátott (erő-villamosjel) átalakító egysége.
- Pontossági osztályok:
• különleges pontosság I
• nagy pontosság II
• közepes pontosság III
• kis pontosság IIII
- Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica. Első hitelesítéskor a mérleget megfelelőség tanúsító jellel, metrológiai CE M jelzéssel kell ellátni.
- Teherfelvevő szerkezet: A mérendő teherre ható súlyerőt felvevő alkatrészek összessége (itt beleértve az esetleges áttételi szerkezetet és a mérlegcellát is).
„mázsa”: mechanikus, tolósúlyos mérleg'- EK tanúsítás: Brüsszelben bejegyzett testület, az első üzembe helyezéskor elvégzett megfelelőséget igazoló eljárása. Nem hatósági tevékenység. Feljogosított gyártó is elvégezheti
- EK tanúsítás érvényessége: A megfelelőségi tanúsítvány dátumától számított az 1991. évi XLV. Törvény a mérésügyről végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz mellékletének megfelelően két év

V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33.§. (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés ,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (4) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés;
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 6.§, 10.§., és 2. melléklet 11. pont;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet;
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§., 9.§ és Melléklete
HE 5-2010 NEM-AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ II, III, IIII PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK
HE 7-1998 NEMAUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ I PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK
V.4.

Kulcsszavak

- mérleg - hitelesítés - csekk - befizetés - nyomtató - etalon súly - automatikus működésű - nem-automatikus működésű - nem hitelesíthető mérleg kalibrálás mázsa (tolósúlyos mérleg) Berkel mérleg ( billanősúlyos mechanikus mérleg)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858