Akadálymentes verzió

Súlyok hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00003

Az ügy rövid leírása

A súlyok hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

- F2; M1; M2; M3 pontossági osztályú súlyok esetében a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
- E1, E2, F1 pontossági osztályú súlyok esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztálya

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A beütött bélyegzésen található hitelesítés évének utolsó két számjegyétől számított második év végéig, vagy a hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, a súly hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez is fordulhat, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
4. Mi történik, ha nem felel meg a súly a hitelesítési előírásnak? - Javítás (pontosítás) után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a súlyt.
5. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A súlynak ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott követelményeket (alaki, szerkezeti, kötelező feliratok)
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles súlynál? - A súly hitelességét a tanúsító és/vagy lezáró jelek épsége igazolja. Hitelesítési bizonyítvány csak azonosítási számmal és pontossági osztállyal megjelölt súly esetében, díj ellenében kérhető.
7. Hol hitelesíttethetek súlyt? - A területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok tömegmérő laboratóriumaiban továbbá M3, M2 pontossági osztályú súlyok esetében, együttműködési megállapodással, és súlyhitelesítéshez vizsgált mérleggel, megfelelő etalon súllyal rendelkező közreműködő laboratóriumában.
8. Minden súly hitelesíteni kell? - A súlyok is mérőeszközök, ezért joghatással járó mérést csak hitelesített súllyal végezhetnek.
9. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

Fontosabb fogalmak

Egyezményes tömeg: Az egyezményes tömeg a levegőben végzett mérlegelés eredményének egyezményes értéke..
Etalon súly: Az etalonsúly pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral. A hitelesítéshez használt súly. Bizonytalansága nem lehet több mint a mérleg hibahatárának egy harmada.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Használati etalonsúly: Mérlegvizsgálatra, ellenőrzésre használatos etalonsúly Hitelesítésének érvényessége 1 év.
Hiba: A hiba a vizsgálandó súly és az etalon súly helyes értékének különbsége.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban.
Pontossági osztály: Különböző pontossági osztályhoz tartozó súlyoknak más és más metrológiai jellemzőknek kell megfelelniük. Az alábbi pontossági osztályok léteznek: E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.
Súly: A tömeg mértékét testesíti meg, amelynek fizikai és metrológiai jellemzői szabályozottak.
Súly névleges értéke: A súlynak tulajdonított tömegérték.
Szerkezeti előírások: A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a súlyok hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket (elsősorban tömegük üzemi hibahatáron belül maradását) teljesítsék. Részletesen tartalmazza a hitelesítési előírás 5. fejezete.
Tanúsító, lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzárba ütött bélyegzés) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Tömeg fogalma (vákuumban mért tömeg): Az anyag alapvető tulajdonsága, fizikai alapmennyiség. A tömeg, a súlyerő és a gravitációs állandó közötti összefüggést a következő képlet határozza meg: G = m * g
Tömeg mértékegysége: A tömeg alap mértékegysége a kilogramm (kg).
Üzemi hibahatár: A hitelesítési hibahatár kétszerese. Etalon súlyok esetében nincsen üzemi hibahatár.
Pontosítás: Az az eljárás, mely folyamán a súly tömegkorrekcióját a hibahatárnál (legnagyobb megengedett hibánál) kisebbé teszik. A hitelesítési eljárás során a súly nem pontosítható
V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény;
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §;
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33.§. (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35.§.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés ;
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6.§, 10.§.,és 2. sz. melléklet 12. pont,
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 5.§ (2) bekezdés,
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 9.§. (1) bekezdés;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9.§,
- HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS Súlyok 1 mg-tól 20 kg-ig HE 1/1-2011
- HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS Súlyok 100 kg-tól 500 kg-ig HE 1/2-1998
- HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS Közepes pontosságú súlyok HE 1/3-2004

V.4.

Kulcsszavak

- súly -pontosítás -egyezményes tömeg - hitelesítés - etalon - befizetés - hitelesítő laboratórium - tömeg - használati etalon

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858