Akadálymentes verzió

Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00004

Az ügy rövid leírása

Az automatikus mérlegek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.
(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogy állapítható meg, hogy a mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - Hologramos tanúsító matricán lévő dátum jelölések két éven belüliek. A megfelelőségi tanúsítvány szerint vagy a kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
3. Hol hitelesíttethetem a mérlegemet? - A területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságokkal egyeztetett időpontban jellemzően a telepítés helyszínén.
4. Minden automatiku működésű mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.
5. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
6. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket a hitelesítésben való közreműködő intézi.
7. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
8. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
9. Mi történik, ha nem felel meg a mérleg a hitelesítési előírásnak? - Javítás után, egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Az érvényesség lejárata előtt, lehetőleg 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

Automatikus működésű mérleg: Automatikus működésű mérleg a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül hajtja végre, és a berendezésre jellemző automatikus folyamatot végez.
Statikus vizsgálat: a mérendő tömeg mérlegen történő egyensúlyi helyzetének beálltakor történő tömegmeghatározás
Dinamikus vizsgálat: a mérendő tömeg mérlegen való mozgása közben történő tömegmeghatározás
Etalon súly: Az etalonsúly pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral.
A hitelesítéshez használt súly. Bizonytalansága nem lehet több mint a mérleg hibahatárának egy harmada.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Hibahatár: Statikus üzemmódban a nem-automatikus üzemű mérlegek hibahatáraival egyezik meg.
Automatikus üzemmódban az automatikus mérlegekre vonatkozó hitelesítési előírás szabályozza.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Kiértékelő egység: Elektronikus mérlegnél a mérlegcella elektromos jelét tömegértékké alakító elektronikus egység.
Lezáró jel: : Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérleg: Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre ható gravitációs erő felhasználásával.
Mérlegcella: Az elektronikus mérleg nyúlásmérő bélyeggel ellátott (erő-villamosjel) átalakító egysége.
Nem-automatikus működésű mérleg: A nem-automatikus működésű mérleg olyan mérleg, amely a kezelő beavatkozását teszi szükségessé a mérlegelés folyamán.
Osztásérték: A fő-, rész-, kiegészítő összegző, valamint az ellenőrző kijelző és nyomtató készülékek osztásértéke tömegegységben kifejezett két egymást követően kijelzett érték különbsége.
Pontossági osztályok: Az automatikus mérlegek a mérleg gyártója által megadottak alapján sorolhatók pontossági osztályba.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, vagy a mérőeszköz irányelv által meghatározott metrológiai megfelelőséget tanúsító CE M jelzés
Teherfelvevő szerkezet: A mérendő teherre ható súlyerőt felvevő alkatrészek összessége (itt beleértve az esetleges áttételi szerkezetet és a mérlegcellát is).
V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényvégrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. §, 10. §, és 2. melléklet 6. pont
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet R. 8. §
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet 21. melléklet
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § és Melléklete
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ ÖSSZEGZŐ MÉRLEG HE 80-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ FOLYAMATOSAN ÖSSZEGZŐ MÉRLEGEK MÉRLEG HE 80/2-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ ELLENÖRZŐ ÉS OSZTÁLYOZÓ MÉRLEG HE 81-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JELÖLŐ MÉRLEGEK HE 81/2-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ ADAGOLÓ MÉRLEGEK HE 83-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ VASÚTI MÉRLEGEK HE 84-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ SZAKASZOSAN ÖSSZEGZŐ MÉRLEGEK HE 87-2006’
V.4.

Kulcsszavak

- automatikus mérleg - hitelesítés - mintadarab - etalon súly - ömlesztett áru - csomagolt áru

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858