Akadálymentes verzió

Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00005

Az ügy rövid leírása

A viteldijjelző hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben/típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: NAV által feljogosított szerviz

Kizáró okok: Csak NAV által feljogosított szerviz nyújthat be ilyen kérelmet.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a NAV által feljogosított szervíz közreműködésével.
4. Mi történik, ha nem felel meg a viteldíjjelző a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a viteldíjjelzőt.
5. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A viteldíjjelzőnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott követelményeket (pl. könyvelési mechanizmusok, időszakos forgalmi jelentés, nyugták, info)
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles viteldíjjelzőnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
7. Hitelesíteni csak GPS etalonnal lehetséges? - Nem. NAV által feljogosított szervízben használati etalonnak minősített görgőspadon is elvégezhető.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba:az abszolút hiba a viteldíjjelző által mutatott és az etalonnal mért távolság illetve idő különbsége.
Etalon: az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Hiba: a hiba a viteldíjjelző és az etalon általmutatott helyes érték különbsége út és időmérés vonatkozásában.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban.
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért távolság illetve idő viszonya.
Megengedett hiba: - útmérés: ± 5 %, időmérés: ± 3 %
Idő mértékegysége: az időmérés mértékegysége a másodperc (s)
Tanúsító, lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Tarifa adatok: az adattárolós viteldíjjelző tarifa adatai alapján képzi a fizetendő árat.
Tarifa adatok : alapdíj, [Ft] útdíj [Ft/km], várakozási díj [Ft/min]
Útmérés mértékegysége: az útmérés alap mértékegysége a méter (m) illetve a kilométer (km)
Viteldíj: a viteldíj az utazásért felszámított pénzösszeg, amely egy rögzített alapdíjon és/vagy az utazás hosszán és/vagy időtartamán alapul. A viteldíj nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért felszámított pótdíjakat.
Viteldíjjelző: A viteldíjjelző a gépkocsiba épített jeladóval együtt működtetve egy mérőműszert képez. Az eszköz méri az út időtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek alapján kiszámítja a megtett távolságot. Ezen kívül a kiszámított távolság és/vagy az út lemért időtartama alapján kiszámítja és kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat.
Szervizplomba: A NAV által feljogosított szerviz a típusvizsgálati engedélyben meghatározott helyeken a NAV által biztosított szervizplombával zárja le a taxamérőt.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről. 10. §
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 7. § (3) bekezdés
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 5. § (2) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 35.§
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6.§., 10. §., és 2. melléklet 7. pont
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . R. 8.§
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
8/2006 (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
8/2006 (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról 22. melléklet
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 4. §. (1) bekezdés
3/2013 (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 3.sz. melléklet II.
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 8.§. és Melléklete
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 9. §.
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK HE 22-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK HE 22-2006 8.2

Kulcsszavak

- taxi óra - hitelesítés - feljogosított szerviz - szervizplomba - viteldíjjelző - útdíj - várakozási díj - használati etalon - gumi méret - alapdíj - taxaméter napló - GPS - tarifa

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858