Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2022. december 22. és 2023. január 6. közötti

igazgatási szünet időszakában a kormányablakok és az okmányirodák többsége zárva tart.

A fenti időszakban országszerte 60 kijelölt kormányablak és a Központi Okmányiroda

tart nyitva.

AZ IGAZGATÁSI SZÜNETBEN NYITVA TARTÓ KORMÁNYABLAKOK LISTÁJA 

Minden kedves Ügyfelünknek áldott karácsonyt és boldog újévet kívánunk!

Gázmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00007

Az ügy rövid leírása

A gázmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: BFKH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
2. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - A gázmérő hitelesítése hitelesítő laboratóriumban történik. Ebben az esetben nem kell kiszállási díjat fizetni.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulnia, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttethető agázmérő.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles vízmérőnél? - A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány az eljárás megindításával egyidejűleg díj ellenében kérhető.
6. Minden gázmérőt hitelesíteni kell? - A közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt gázmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hol hitelesíttethetek gázmérőt? - Együtműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: az abszolút hiba az gázmérő által mutatott és az etalonnal mért térfogat különbsége.
Beszabályozás: a gázmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Gázmérő: olyan összegző mérőeszköz amely folyamatosan méri és kijelzi a rajta átáramlott gáz térfogatát.
Gázmérő által mért gáz mértékegysége: köbméter
Hibahatár: pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítő berendezés: a gázmérők hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Legnagyobb megengedett hiba: a hitelesítési előírás szabályozza.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
működési elv: membrános gázmérő: mérőkamrák ciklikus mozgása közben ciklus térfogatnyi gázt áramoltatnak, amik egy számláló szerkezettel vannak összeköttetésben.
Névleges térfogatáram: a gázmérő adattábláján a gázmérő jellemzésére használt térfogatáram érték.
Pontossági osztály: a gázmérő számlapján, a hitelesítési engedélyben/típusvizsgálati tanúsítványban és a hitelesítési előírásban van megadva. (1,5; és 1 pontossági osztály)
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a gázmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. A részletes követelményeket a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza.
Tanúsító, lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Térfogatáram: a gázmérőn időegység alatt átáramlott gáz térfogatának és az átáramlási időnek a hányadosa.
Üzemi hibahatár: hitelesítési előírásban közölt érték, jellemzően a hitelesítési hibahatár kétszerese.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény . 10. §
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény . 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény. 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . R. 3. melléklet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 6. §, 10. §, és 2. melléklet 2. pont
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . R. 9. § (1) bekezdés
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet különösen annak 17. melléklete
’ - a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § és Melléklete
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. §
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MEMBRÁNOS GÁZMÉRŐK HE 2/1-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS IPARI GÁZMÉRŐK (KIVÉVE A MEMBRÁNOS GÁZMÉRŐKET) HE 2/2-2006
V.4.

Kulcsszavak

- membrános gázmérő - gázóra - ellenőrző hitelesítés - etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - mérőpad - gázmérő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858