Akadálymentes verzió

Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00008

Az ügy rövid leírása

A villamos fogyasztásmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány, tanúsítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.
V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A villamos fogyasztásmérőnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott szerkezeti, külalaki követelményeket is.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, a hitelesítést a szolgáltatónál, hitelesítő laboratóriumnál kell kezdeményezni.
3. Hogy állapítható meg, hogy a villamos fogyasztásmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - a mérő külső burkolatán elhelyezett, ólomzáron vagy egyéb bélyegzésen megtalálható a hitelesítés évszámának utolsó három számjegye. Az ettől az évszámtól számított 10. év december 31. napjáig érvényes a hitelesítés.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles villamos fogyasztásmérőnél? - A villamos fogyasztásmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja. Hitelesítési bizonyítvány kiállítása nem kötelező, azonban az ügyfél az eljárás megindításával egyidejűleg díj ellenében kérheti kiadását.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el.

Fontosabb fogalmak

A villamos fogyasztásmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a villamos fogyasztásmérő által mutatott érték különbsége.
A villamos fogyasztásmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bélyegezhetőség: a villamos fogyasztásmérő a hitelesítési engedély, a típusjóváhagyási engedély, az Ek típusvizsgálati tanúsítvány szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon: mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: a hiba a villamos fogyasztásmérő és az etalon általmutatott helyes érték különbsége.
Hibahatár: a fogyasztásmérő eredő hibája nem haladhatja meg a hitelesítési előírásban megadott értéket
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: a villamos fogyasztásmérő hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés. Követelményeit a hitelesítési előírás 7 fejezete tartalmazza.
Legnagyobb megengedett hiba: a hitelesítési előírás 6. fejezete szabályozza, a szabvány által megengedett legnagyobb összetett hiba.
Lezáró jel: :az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a villamos fogyasztásmérő mérési pontossága nem befolyásolható.
Mértékegység: kWh (Joule)
Pontossági osztály: különböző pontossági osztályhoz tartozó villamos fogyasztásmérőknek más és más metrológiai jellemzőknek kell megfelelniük. A pontossági osztályokat a hitelesítési előírás 6. fejezete tartalmazza.
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért érték viszonya.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító, lezáró jel: :az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Villamos fogyasztásmérő: a villamos munkát vagyis a felhasznált energiát mérő, a mért érték számlálására és kijelzésére szolgáló berendezés.

V.4.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről .
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK Indukciós villamos fogyasztásmérők HE 19/1-2008
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK ELEKTRONIKUS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK HE 19/2-2008
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉS HE 19/3-2005
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK HE 19/4-2008

Kulcsszavak

- villanyóra - befizetés - áramszolgáltató - etalon - villamos fogyasztásmérő - használati etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - mérőpad

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858