Akadálymentes verzió

Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00009

Az ügy rövid leírása

A hőfogyasztásmérők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos ügyintézést a hitelesítésben való közreműködő hitelesítő laboratórium is intézheti.
3. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - A hitelesítés érvényességének lejárata előtt, lehetőség szerint 30 nappal.
4. Hol hitelesíttethetek hőfogyasztás-mérőt? - Együtműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumában.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles hőfogyasztás-mérőnél? - Igen, minden esetben.
6. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig, vagy a megfelelőségi tanúsítvány dátumátől számított 4 évig .
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

Fontosabb fogalmak

Hőfogyasztás-mérők fajtái:
- teljes hőfogyasztás-mérő,(a részegységek nem szétválaszthatók)
- kompakt hőfogyasztás-mérő, (részegységenként vizsgálható, de hitelesítés után összerendelt), - összetett hőfogyasztás-mérő (részegységekből összeállítva, hitelesítés után is cserélhetők a részegységek) (A hitelesítés eltérő módon zajlik.)
Hőmérséklet érzékelő pár: a hőfogyasztásmérő részegysége, amely a hőcserélőkör előremenő és visszatérő vezetékében a hőhordozó folyadék hőmérsékletét méri.
Környezeti osztályba sorolás:
„A” környezeti osztály (háztartási felhasználás, belső téri elhelyezés)
„B” környezeti osztály (háztartási felhasználás, külső téri elhelyezés)
„C” környezeti osztály (ipari felhasználások)
Térfogatáram: adott keresztmetszeten adott idő alatt átáramlott vízmennyiség.
Átfolyás mérő (Vízmérő): üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolása és kijelzésére szolgáló műszer.
Bélyegezhetőség: a hőfogyasztás-mérő (részegységeit akár külön is) a hitelesítési engedély, a típusjóváhagyási engedély, az Ek típusvizsgálati tanúsítvány szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás: a hőfogyasztás-mérő vízmérőjének szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Hiba: a hiba a hőfogyasztás-mérő részegysége és az etalon által mutatott helyes érték különbsége részegységenként.A megengedett hiba a három részegységre külön-külön szabályozott és a hitelesítési előírás tartalmazza
Hibahatár: pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: A hőfogyasztás-mérő részegységeinek hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Hőfogyasztás-mérő: a hőfogyasztásmérők a hőcserélő körben a hőhordozó folyadék által felvett vagy leadott hőfogyasztását mérik. A hőfogyasztásmérők a mért hőenergiát törvényes mértékegységben jelzik ki.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Pontossági osztály: a hőfogyasztás-mérő adattábláján feltüntetve. (I, II, III, po.)
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Számító egység (adatfeldolgozó egység): a hőfogyasztás-mérő részegysége, amely a hőcserélő rendszerben az előremenő és visszatérő hőhordozó folyadék hőmérsékleteinek különbségéből (ΔT), az átáramlott hőhordozó folyadék térfogatával vagy térfogatáramával arányos jelekből a hőenergiát kiszámítja, időben összegzi és kijelzi.
Tanúsító jel: a mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, ólomzár, pákabetétes besütés. (Egyéb jogszabályban meghatározott Európai Uniós tanúsító jelek).
Térfogat etalon: a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló nyíltfelszínű tartály
Tömeg etalon: a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló mérleg
Vízmennyiség: a mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).

V.5

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 7. § (3) bekezdés
5. § (2) bekezdés
10.§.
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33.§. (1) bekezdés
35.§.
98. § (1) bekezdés
102. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . 6.§, 10.§., és 2. melléklet 4. pont
3. melléklet
9.§ (1) bekezdés
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról , különösen annak 19. melléklete
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 8.§. és Melléklete
9. §.
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK HE 51-2006
V.4.

Kulcsszavak

- vízmérő - számítómű - hőmérséklet érzékelő pár - átfolyásmérő - kompakt hőfogyasztásmérő - hőmennyiség - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - hőfogyasztás-mérő - mérőpad - térfogatáram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858