Akadálymentes verzió

Tartály hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00010

Az ügy rövid leírása

A tartályok hitelesítése olyan műveletsorozat ahol a tartály űrtartalmát határozzák meg a töltési magasság függvényében. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulni - egyéb hitelesítést megelőző tevékenységek miatt -, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a tartály érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta öt vagy tizenöt év nem telt el valamint a lezáró jelek épsége alapján.
4. Hol hitelesíttethetem a tartályomat? - A területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságokkal egyeztetett időpontban a telepítés helyszínén.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles tartálynál? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (első hitelesítés után 5 minden további hitelesítés után 15 évig).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

A tartályok szokásos alakja
- Hengeres,
- függőleges vagy vízszintes tengelyű (álló vagy fekvő),
- gömb vagy gömbszerű,
- lapos, kúpos vagy félgömb alakú,
- domborított fenékkel , fix vagy úszótetővel ellátott.
átfolyásmérő, tömegárammérő ismert mérési bizonytalanságú az átáramlott folyadék térfogatát adott pontossággal mérő berendezés
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Etalonedény: Az etalonedény a vizsgálófolyadék térfogatának előírt pontosságú meghatározására szolgáló hitelesített térfogatetalon, amely lehet: részbenskálás, túlfolyó rendszerű etalon fémedény
feszítősúlyos mérőszalag ismert tömegű mm beosztású súllyal ellátott hitelesített mérőszalag
Hitelesítés módszerei
- Folyadékos (volumetrikus) módszer
A módszernél a belső kapacitást közvetlenül állapítjuk meg etalon folyadékmérővel, víz mérőközeggel.
- Geometriai módszer
A tartály és a holtterek geometriai méreteinek felvételével, a mért adatok feldolgozásával készül a kalibrációs táblázat.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Jellemző adatok:
- Null-légtér
A felső vonatkoztatási pont és a felső szögvas közötti távolság.
A felső vonatkoztatási pont és a dómfedél felső síkja közötti távolság.
- Összlégtér
A tartályfenék és a felső vonatkoztatási pont közötti távolság.
- Névleges űrtartalom
A mérőtartály űrtartalma, melyet nem méréssel határoztak meg és általában a tartály jellemzésére használnak.
Légtér A tartályban lIévő folyadék szintje és a tartály tetején lévő felső vonatkoztatási pont (mérőcső szájsíkja) közötti távolság.
Légtérmagasság A referenciasík és a tartályba töltött folyadék felszínének távolsága
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Hossz mértékegység milliméter
Térfogat mértékegység liter
Névleges űrtartalom A mérőtartály űrtartalma, melyet nem méréssel határoztak meg és általában a tartály jellemzésére használnak.
Null-légtér
A felső vonatkoztatási pont és a felső szögvas közötti távolság.
A felső vonatkoztatási pont és a dómfedél felső síkja közötti távolság.
Összlégtér A tartályfenék és a felső vonatkoztatási pont közötti távolság.
Referenciasík A mérendő tartály felső pontján maradandóan kialakított vízszintes vonatkoztatási sík, amelyhez a tartály kalibrált adatait illesztik.
Szintmutatócsöves (nívócsöves) tartály
A szintmutatócsöves (nívócsöves) tartály olyan, átlátszó anyagból készült csővel felszerelt tartály, amely a közlekedőedények elve alapján a nívócsőben mutatja a benne lévő folyadék szintjét
tartályhitelesítés - A tartályhitelesítés olyan műveletsorozat ahol a tartály űrtartalmát határozzák meg a töltési magasság függvényében.
Térfogatáram: Az etalon átfolyásmérőn a mérés során időegység alatt átáramlott folyadék térfogata.
Töltési térfogat A tartályban lévő, tetszőleges töltési magassághoz tartozó folyadéktérfogat.
Űrtartalomtáblázat
A h magasság és a V térfogat közti viszonyt kifejező matematikai függvény, V = f(h) táblázatos kifejezése.
Pontossági osztály A tartályok 0,5; 1,0; 2,5 pontossági osztályba sorolhatók be, osztálypontosságuk meghatározza a térfogatmérés megengedhető relatív hibáját.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a tartályok hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító, lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár, ólompogácsába ütött bélyegzés) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Alapűrtartalom
Az a legkisebb térfogat, amelyet a tartállyal mérni szabad. Megegyezik a legnagyobb vízszintes keresztmetszet és a minimális töltési szintkülönbség szorzatával.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991 évi XLV törvény 10. §
127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 21. pont
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 6. 7. és 8.§.és Melléklete
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
11. § (1) bekezdés
Kulcsszavak

- tartály - vízmérő - átfolyásmérő - befizetés - etalon - benzin - gázolaj - használati etalon - hitelesítés - jövedéki termék - térfogatáram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858