Akadálymentes verzió

Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00011

Az ügy rövid leírása

A tartályszintmérő készülékek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés minden esetben két lépcsőben történik. Az első lépcsőben az eszköz laboratóriumi pontosságellenőrzése történik meg, míg második lépésben a tartályra illesztést kell elvégezni a helyszínen. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ezeknek az eszközöknek a hitelesítése két lépésben(lépcsőben) történik Első lépcső: BFKH-val együttműködési megállapodással rendelkező szintmérő hitelesítő laboratórium

Kizáró okok: Második lépcső: BFKH-val együttműködési megállapodással rendelkező közreműködő szervezet

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogy állapítható meg, hogy a tartályszintmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A hitelesítési bizonyítvány alapján, a tanúsító és lezáró jelek épsége esetén.
2. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
3. Minden tartályszintmérőt hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt tartályszintmérő igen.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez MKEH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulni, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi. A speciális felhasználási körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele privát szervezet (szerviz) által elvégzett előzetes felkészítés.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles tartályszintmérő esetén? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mi történik, ha nem felel meg a tartályszintmérő a hitelesítési előírásnak? - Javítás után ismételt eljárást kell kérvényezni.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

A tartály összlégtérmagassága A referenciasíktól számított légtérmagasság amikor a tartályban nincs folyadék.(általában a tartályfenék távolsága a referenciasíktól)
Bélyegezhetőség A tartályszintmérőn a hitelesítési engedély szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás A tartályszintmérőn végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: A hiba a tartályszintmérővel mért érték és a helyes érték különbsége.
Hibahatár, vagy alaphiba A mérőeszköz által mért szintkülönbségek, illetve a légtérmagasság-különbségek megengedett eltérése a helyes értéktől referencia feltételek között.A tartályszintmérő eredő hibája nem haladhatja meg a hitelesítési előírásban megadott értéket.
Hitelesítés I.fázis: laboratóriumban etalonberendezéssel történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítés II. fázis a telepítés helyén, a mérendő tartály kalibrációs táblázatához való hozzárendelés
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban.
hitelesítő berendezés A tartályszintmérő hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Irányváltási hiba (hiszterézis) Ugyanarra a mérési pontra vonatkoztatott, de ellentétes irányból megközelítve jelentkező hibák különbsége.

Légtérmagasság A referenciasík és a tartályba töltött folyadék felszínének távolsága.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
mértékegysége A tartályszintmérő alap mértékegysége a milliméter
működési elvek - A szintmérő mereven kialakított szondája függőlegesen nyúlik a tartály belsejébe és típusától függően különböző mérési elvek (kapacitív, induktív, magnetostrikciós) alapján mérheti a tartályban lévő folyadék magasságát.
- A szintmérő huzalra függesztett úszója folyadékba merülve a ráható felhajtóerő következtében úszik, és a bemerülés mélysége arányban áll a folyadék sűrűségével.
- a szintmérő antennája egy rádiohullámot bocsát ki, amely a folyadékfelszínről visszaverődve érkezik vissza a vevőegységbe. A kibocsátás és észlelés között eltelt idő arányos a folyadékszint távolságával.
referencia sík A mérendő tartály felső pontján maradandóan kialakított vízszintes vonatkoztatási sík, amelyhez a tartály kalibrált adatait illesztik. (Megjegyzés: a mérésre használt szintmérő szonda nem feltétlenül a referenciasíkon keresztül menő függőleges tengely vonalában kerül felépítésre.)
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a tartályszintmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Szintmérő Tartályokba töltött folyadékok szintjének meghatározására vagy szintváltozásának mérésére szolgáló mérőeszköz.
tartályszintmérő által mutatott érték mértékegysége liter vagy milliméter

V.5.

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Korm.rendelet 10.§ (4) bekezdés 6.§., 10§., és 2. melléklet 21. pont; 9.§

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 6. § (2) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés; 99. § (1) bekezdés

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete; 9. §,

Kulcsszavak

- szintmérő - tartály - illesztés - befizetés - etalon - benzin - csekk - E85 - etalon mérőszalag - gázolaj - használati etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - jövedéki termék - nyomtató

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858