Akadálymentes verzió

Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00012

Az ügy rövid leírása

A szeszmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

A benyújtási határidő: a határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. - A szeszmérőgépnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott külalaki, szerkezeti követelményeket. (pl.:A próba szeszgyűjtő kanalak űrtartalmának, a torlasztást jelző tárcsa működésének vizsgálata.)
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a speciális felhasználás miatt előzetes karbantartás után a hitelesítésben való közreműködéshez a felkészítésben jártas szervezethez kell fordulni, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a szeszmérők érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A hitelesítési bizonyítvány alapján.
4. Hol hitelesíttethetek szeszmérőgépet? - Szeszmérőgép javításban jártas szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.
5. Milyen folyadékkal történik a hitelesítés? - Ivóvíz minőségű, buborék mentes pihentetett víz.
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles szeszmérőgépnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (tíz év).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

A szeszmérő relatív hibája A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
A szeszmérőgép által mért vizsgáló folyadék mértékegysége liter
Abszolút hiba: Az abszolút hiba az szeszmérőgép által mutatott térfogat és az etalonnal mért térfogat különbsége.
Bélyegezhetőség A hitelesítési előírásnak megfelelő bélyegzési helyek kialakítása beütő bélyegzés, valamint az adóhatóság által elhelyezendő ólomzárak számára.
Beszabályozás a szeszmérő készülék működésének korrigálása, melynek eredményeképpen a szeszmérő hibája a hibahatáron belül lesz.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Etalonedény: Az etalonedény a szeszmérőgépen átfolyt vizsgálófolyadék térfogatának előírt pontosságú meghatározására szolgáló hitelesített térfogatetalon, amely lehet: részbenskálás etalon fémedény, etalon mérőhenger, tölcséres nyakú mintapalack.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: A hiba a szeszmérőgép és az etalon általmutatott helyes érték különbsége.
Hibahatár A szeszmérőgép eredő hibája nem haladhatja meg a hitelesítési előírásban és/vagy hitelesítési engedélyben megadott értéket.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban. Értékét a hitelesítési előírás tartalmazza.
hitelesítő berendezés A szeszmérőgép hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Megengedett hiba: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban. Értékét a hitelesítési előírás tartalmazza.
NAV Nemzeti Adó és Vámhivatal
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a szeszmérőgépek hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
szeszmérőgép A szeszmérő készülékekben az áramló folyadék hatására forgómozgást végző -mérőrekeszekre osztott- úgynevezett mérődob van elhelyezve. A mérődob az áramló alkoholos folyadékot résztérfogatokra bontja, majd az egységenként megmért folyadékmennyiséget egy számlálószerkezet összegezi.
Tanúsító jel: A hatóság által elhelyezett jelzés (beütő bélyegzés)
Tényleges térfogatáram: A helyszínen adott körülmények között mért valós térfogatáram.
Térfogatáram Adott keresztmetszeten adott idő alatt átáramlott vízmennyiség.
Típusok - Weszyczki-féle szeszmérő készülék
- Beschorner-féle szeszmérő készülék

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 6. § (2) bekezdés;
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Kormány rendelet 9. §; 10.§ (4) bekezdés; 6.§., 10§., és 2. melléklet 21. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés ; 33.§. (1) bekezdés; 35.§., 98. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete; 9. §.

Kulcsszavak

- szeszmérő - befizetés - csekk - etalon - etalonedény - szeszmérőgép - használati etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - jövedéki termék - mérőpad - térfogatáram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858