Akadálymentes verzió

Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00013

Az ügy rövid leírása

A Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon, szünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (30 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság

A benyújtási határidő: a határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg speciális telepítési körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele az előzetes felkészítés. A hitelesítéssel kapcsolatos teendőket a hitelesítésben való közreműködő intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta kettő év nem telt el.
4. Hol hitelesíttethetem a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérlegemet? - A területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságokkal egyeztetett időpontban a telepítés helyszínén kiszállási díj ellenében. Hordozható berendezések esetén erre a célra szolgáló hitelesítő laboratóriumban.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Mi történik, ha nem felel meg a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti azt.
8. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
9. Minden közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a környezetvédelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.

Fontosabb fogalmak

Automatikus működésű mérleg Automatikus működésű mérleg a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül hajtja végre, és a berendezésre jellemző automatikus folyamatot végez.
Bélyegezhetőség A közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg a hitelesítési engedély, a típusjóváhagyási engedély szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési paraméterek megváltoztatást megakadályozó bélyegzésnek.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Etalon súly: Az etalonsúly M1 vagy M2 pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral. A hitelesítéshez használt súly.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: A hiba a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérleg mutatása és az etalon súly névleges tömegének vagy az etalon erőmérő által mutatott érték különbsége.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Kerék- vagy tengelyterhelés mérő mérleg nem-automatikus működésű mérleg statikus kerék-, illetve tengelyterhelés mérésre.
-statikus üzem,
-dinamikus üzem, (hitelesítési engedéllyel kell rendelkeznie)
Kiértékelő egység Elektronikus mérlegnél a mérlegcella elektromos jelét tömegértékké alakító elektronikus egység.
közúti kerékterhelés-mérő a gépjármű egyik oldalához tartozó egyes, vagy kettős kerék terhelése mérhető. (csak statikus üzemben mért eredmény hiteles)

közúti tengelyterhelés-mérő egy tengely terhelése közvetlenül (összeadási művelet nélkül) mérhető. (csak statikus üzemben mért eredmény hiteles)
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérleg Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre ható gravitációs erő felhasználásával.
Mérlegcella Az elektronikus mérleg nyúlásmérő bélyeggel ellátott (erő-villamosjel) átalakító egysége.
Mértékegység kilogramm (kg)
Osztásérték A fő-, rész-, kiegészítő összegző, valamint az ellenőrző kijelző és nyomtató készülékek osztásértéke tömegegységben kifejezett két egymást követően kijelzett érték különbsége.
Súly A tömeg mértékét testesíti meg, amelynek fizikai és metrológiai jellemzői szabályozottak.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő mérlegek hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica .
Teherfelvevő szerkezet A mérendő teherre ható súlyerőt felvevő alkatrészek összessége (itt beleértve az esetleges áttételi szerkezetet és a mérlegcellát is).
Tömeg mértékegysége A tömeg alap mértékegysége a kilogramm (kg).
Üzemi hibahatár A hitelesítési hibahatár kétszerese.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 7. § (3) bekezdés;
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 13. pont; 8.§; 9.§ (1) bekezdés; 5.§ (2) bekezdés;

a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 6. 7. és 8.§. és Melléklete, 9. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés ; 33.§. (1) bekezdés; 35.§.; 98. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés;
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

- közút - kerékterhelés-mérő - tengelyterhelés-mérő -hitelesítés - automatikus mérleg - befizetés - csekk - etalon - etalon súly - használati etalon - nyomtató - súly - tömeg

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858