Akadálymentes verzió

Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00016

Az ügy rövid leírása

Az kiterjedést mérő műszerek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalomba hozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok: nemleges

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogy állapítható meg, hogy a kiterjedésmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
2. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
3. Minden kiterjedésmérőt hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt kiterjedésmérőt igen.
4. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles kiterjedésmérő? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mi történik, ha nem felel meg a kiterjedésmérő a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba a kiterjedésmérő által mutatott és az etalonnal mért érték különbsége.
adattábla A kötelező feliratok helye a mérőeszközön
Bélyegezhetőség A kiterjedésmérőn a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás A kiterjedésmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: A hiba a vizsgálandó kiterjedésmérő és az etalon által képviselt helyes értékének különbsége.
Hibahatár Pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott érték.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hosszmérő berendezés
A hosszúságmérő a mérendő termék adagolásával az elnyúló formájú anyagok (textilek, szalagok, kábelek) hosszúságát méri.

kötelező feliratok a gép megnevezése,
a gyártó neve és címe,
a gép típusa,
a gyártási szám és év,
a típusengedély száma
az alkalmazást korlátozó utasítások (ha vannak ilyenek)
Legnagyobb megengedett hiba (MPE) A hitelesítési előírás 7. fejezete szabályozza.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
megengedett hiba A hitelesítési előírásban szabályozott.
Mértékegység méter (m) valamint annak tört részei
pontossági osztály hosszúságmérők pontossági osztályba sorolása I; II; III
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért érték viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica .
Területmérő eszközök
A területmérők szabálytalan formájú anyagok, pl. bőr területének meghatározására szolgálnak.
Területmérő osztásértéke A mérőeszközt 1,0 dm2 osztásértékkel kell gyártani. Ezenkívül lehetővé kell tenni, hogy vizsgálati célból egy 0,1 dm2-es osztásérték is rendelkezésre álljon
Többdimenzionális mérőeszközök A többdimenzionális mérőeszközök egy termék legkisebb burkoló paralelepidonja élhosszának (hossz, magasság, szélesség) meghatározására szolgálnak

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10. §
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 9.§ (1) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 9.§., 10.§.
1991. évi XLV tv. 5. § (2) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. §.
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10.§.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv.
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 9. pont
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet

Kulcsszavak

- hosszúságmérő - területmérő - térbeli kiterjedést mérő - hitelesítés - megfelelőségi tanúsítvány - CE jelölés - etalon - típusengedély szám - csekk

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858