Akadálymentes verzió

Áramváltó hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00017

Az ügy rövid leírása

Az áramváltók hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőtranszformátor megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: BFKH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány, tanúsítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
Nagyáramú mérőváltók esetén BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztálya országos illetékességű.

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Hogy állapítható meg, hogy az áramváltó érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - Amennyiben kiadásra került, a hitelesítési bizonyítvány alapján, egyébként a hatósági lezáró jelek megléte, épsége esetén.
3. Hol hitelesíttethetek áramváltót? - Együttműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve. Nagyáramú mérőváltók hitelesítését az MKEH Metrológiai Hatósága végzi.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles áramváltónál? - Nem, azonban ha igényli a hitelesítési bizonyítvány a kérelem benyújtásával egyidőben kérhető, díjköteles.
5. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hatósági tanúsító és lezáró jelek épsége estén korlátlan.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Minden áramváltót kell hitelesíteni? - Ha az azzal való mérés joghatással jár, valamint az áramváltó 0,5 vagy annál jobb pontossági osztályba tartozik, a hitelesítés kötelező.


Fontosabb fogalmak

Bélyegezhetőség Az áramváltó, a hitelesítési engedélye vagy típusvizsgálat jegyzőkönyve szerinti lezárási helyeket kell biztosítani, azért hogy az áramváltó metrológiai tulajdonságait befolyásolni ne lehessen.
Az elektromos áram mértékegysége amper (A)
Az elektromos ellenállás mértékegysége ohm (Ω)
Az elektromos feszültség mértékegysége volt (V)
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
hiba -áttételi hiba (áramhiba)
-szöghiba (fázisszög hiba)
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítás
hitelesítési bizonyítvány A hitelesítési bizonyítványkiadása nem kötelező, azonban a kérelem benyújtásával egyidőben kérhető és díjköteles.
-bizonyítvány használati etalon hitelesítéséről,
-bizonyítvány mérőeszköz hitelesítéséről.
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban. Az egyes pontossági osztályhoz tartozó konkrét értéküket táblázatos formában a hitelesítési előírás 7. fejezet tartalmazza.
hitelesítő berendezés Az áramváltók hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
javítás Ha a szemrevételezés és külalaki vizsgálat során alaki vagy egyéb hiányosság derül ki, akkor a kifogásolt áramváltót az eljáró hitelesítő a bemutatónak javításra visszaadja. Ilyenkor hitelesítési díjat nem kell felszámítani.
kötelező feliratok -gyártó neve vagy jele,
-sorozatszám vagy típusjelzés,
-névleges primer és szekunder áram,
-névleges frekvencia,
-névleges kimenő teljesítmény és a megfelelő pontossági osztály,
-a berendezés legnagyobb feszültsége,
-névleges szigetelési szint,
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
pontossági osztály Az áramváltók 0,1; 0,2; 0,5 pontossági osztályba sorolhatók
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy az áramváltók hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. A részletes követelményeket a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 5.§ (2) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 20. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§., 10.§.
2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
127/1991 Kormány rendelet 6.§ (3) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§.
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10. §
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- áramváltó - mérőtranszformátor - hitelesítés - mérőpad mérőváltó - alaphiba -nagyáramú mérőváltó - befizetés - etalon - használati etalon - hitelesítő laboratórium

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858