Akadálymentes verzió

Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00020

Az ügy rövid leírása

A sűrűségmérő eszközök hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai Hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztálya

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntést csak bírósági úton támadhatja meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak az MKEH Metrológiai Hatóság végez.
3. Csak hidrosztatikus mérleg használható etalonként? - Nem hidrosztatikus mérleg helyett a hitelesítési előírásnak megfelelő hiteles anyagminta is.
4. Hogy állapítható meg, hogy az sűrűségmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A hitelesítési bizonyítvány alapján. Korlátlan érvényességű időtartammal rendelkező sűrűségmérő esetében a hatósági tanúsító és lezáró jelek megléte és épsége alapján.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles sűrűségmérőnél? - Igen amennyiben az kiadásra került. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Más vizsgálatot végeznek? - Meg kell vizsgálni, hogy a sűrűségmérő szerkezeti felépítése és feliratai megfelelnek-e a vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv előírásainak.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - Korlátlan érvényességi idejű eszközök kivételével két év. (A kiadott hitelesítési bizonyítványban megadottak szerint.)
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - Amennyiben a sűrűségmérő nem felel meg a hitelesítési előírásnak, a műszert javítás illetve tisztítás céljából vissza kell küldeni a hitelesítést kérőnek.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
11. Minden sűrűségmérőt hitelesíteni kell? -Ha az azzal való mérés joghatással jár, igen.

Fontosabb fogalmak


Bélyegezhetőség: A sűrűségmérő típusvizsgálat jegyzőkönyve, vagy hitelesítési engedélye szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Bélyegzés: A hitelesítési eljárás során megfelelőnek bizonyult sűrűségmérőket hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni. A hitelesítés jeléül a mérőeszköz oldalán hologramos matricát, üvegből készült eszközök esetében gravírozott tanúsító jelet kell alkalmazni.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon: Mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hibahatár:  A sűrűségmérő hibája nem haladhatja meg a hitelesítési előírásban megadott értéket.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hőmérséklet mértékegysége: kelvin (K)
Idő mértékegysége: másodperc (s)
Legnagyobb megengedett hiba: A hitelesítési előírás , vagy a hitelesítési engedély szabályozza.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérleg: Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre ható gravitációs erő felhasználásával.
A mérőeszköz pontosságát a sűrűségmérő típusvizsgálati jegyzőkönyve, vagy vagy a hitelesítési engedélye adja meg.
A piknométer olyan sűrűség meghatározásra alkalmas mérőeszköz, amelynek űrtartalma felső határát kapilláris csövön elhelyezett mértékjel vagy a dugónak kiképzett kapilláris cső felső pereme határolja.
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért érték viszonya.
rezgésszám mértékegysége hertz (Hz)
Súly A tömeg mértékét testesíti meg, amelynek fizikai és metrológiai jellemzői szabályozottak.
Súly névleges értéke A súlynak tulajdonított tömegérték.
sűrűség mértékegysége kilogramm/köbméter
Sűrűségmérő etalon Hidrosztatikus mérleg
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a sűrűségmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló gravírozott, vagy hologramos matrica .
Tömeg fogalma: Az anyag alapvető tulajdonsága, fizikai alapmennyiség. A tömeg, a súlyerő és a gravitációs állandó közötti összefüggést a következő képlet határozza meg: G = m * g
Tömeg mértékegysége A tömeg alap mértékegysége a kilogramm (kg).

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 5.§ (2) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§ (3) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 16. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§., 10.§.
2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 6. 7. és 8.§ és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10. §
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- piknométer - areométer - sűrűségmérő - folyadék - hitelesítés - labor - befizetés - etalon - csekk - etalon súly - fokoló - használati etalon - hitelesítő laboratórium - hőmérő - szeszfokoló - térfogatszázalék - tömeg - tömegszázalék - üveg

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858