Akadálymentes verzió

Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00022

Az ügy rövid leírása

A gázmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (rendkívüli hitelesítés) célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A hitelesítés a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. Az eljárás végén a hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a mérőeszköz tulajdonosa

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő (vizsgálandó) mérőeszköz megnevezését, típusjelét, mérési tartományát

Milyen iratok szükségesek?

A gázmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül kérhető az ellenőrző hitelesítés. A szolgáltató rendeli meg az ellenőrző hitelesítést, amely hitelesítő Laboratóriumban történik előre egyeztetett időpontban.
3. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítések? - Igen, ilyen vizsgálatot csak Hatóságunk végez.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen? - Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően rendezheti a vitát.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a gázmérőnél? - A gázmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.
6. Minden gázmérőt hitelesíteni kell? - A közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt gázmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hogy állapítható meg, hogy a gázmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A hitelesítési engedélyben meghatározott, lezáró helyen elhelyezett ólomplombán a hitelesítés évének utolsó három számjegyét (tanúsító matrica esetén utolsó két számjegyét) tartalmazó hatósági bélyegzéstől számított tízedik (6 m3/h-nál nagyobb névleges méréshatárú mérő esetén ötödik) év végéig.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba az gázmérő által mutatott és az etalonnal mért térfogat különbsége.
Beszabályozás A gázmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
gázmérő Olyan összegző mérőeszköz amely folyamatosan méri és kijelzi a rajta átáramlott gáz térfogatát.
gázmérő által mért gáz mértékegysége köbméter (m3)
Hibahatár Pontossági osztályától függő és a hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
hitelesítő berendezés A gázmérők hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Legnagyobb megengedett hiba A hitelesítési előírás 7. fejezete szabályozza.
Lezáró bélyegzés: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
metrológiai pontossági ellenőrző vizsgálat A pontossági ellenőrzés laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és adatrögzítésből áll.
működési elv Membrános gázmérő: mérőkamrák ciklikus mozgása közben ciklus térfogatnyi gázt áramoltatnak, A mérőkamrák számláló szerkezettel vannak összeköttetésben, melyek kijelzik az átáramlott gázmennyiség térfogatát.
Pontossági osztály A gázmérőre jellemző adat, amely a mérő számlapján van feltüntetve. (1,5; és 1 pontossági osztály)
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a gázmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Térfogatáram A gázmérőn időegység alatt átáramlott gáz térfogatának és az átáramlási időnek a hányadosa.
Üzemi hibahatár A hitelesítési hibahatár kétszerese, melyet az ellenőrzés során nem haladhat meg a megfelelőnek minősített mérő mért hibája..

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 12.§., 13. §., és 2. melléklet 2. pont
127/1991 Kormány rendelet 8.§
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10.§.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 13.§.

Kulcsszavak

- gázmérő - gázóra - reklamáció - hitelesítés - mérőpad - befizetés - ellenőrző hitelesítés - membrános gázmérő - gázszolgáltató - hitelesítő laboratórium - névleges méréshatár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858