Akadálymentes verzió

Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00025

Az ügy rövid leírása

A szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközön elhelyezett törvényes tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok: Csak együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium nyújthat be ilyen kérelmet.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogy állapítható meg, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló eszközön érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el. Típusvizsgálati engedélyben meghatározott, helyeken elhelyezett mérésügyi lezárások sértetlenek.
2. Mit jelent a játékautomata hitelesítés? - A hitelesítés az a hatósági tevékenység, amelynek során a mértékhitelesítő a hitelesítési engedélyben, valamint a hitelesítési előírásban előírt műszaki, technikai követelmények figyelembevételével a játékautomata megfelelőségét megállapítja, a játékautomatát tanúsító jelekkel látja el és hitelesítési bizonyítványt ad ki.
3. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
4. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
5. Hol hitelesíttethetek szerencsejáték céljára szolgáló eszközt? - Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratóriumban, vagy kaszinóban. Amennyiben az eszköz típusengedélye tartalmazza a játékautomata helyszínen is hitelesíthető.
6. Mi történik, ha nem felel meg a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz a hitelesítési előírásnak? - Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium a helyszínen a javításról gondoskodik. Amennyiben ez nem lehetséges egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti az eszközt.
7. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket együttműködési megállapodással rendelkező hitelesítő laboratórium keresztül lehet megrendelni.
8. Minden szerencsejáték céljára szolgáló eszközt hitelesíteni kell? - Igen.
9. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles szerencsejáték céljára szolgáló eszköznél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt legalább 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

A hitelesítés helyszíne
Játékautomaták hitelesítését együttműködési megállapodással rendelkező hitelesítő laboratóriumban kell végezni. A befoglaló méretük miatt nehezen mozgatható játék automaták esetében a hitelesítés a helyszínen is elvégezhető, de ekkor a hitelesítő laboratóriumnak a helyszínen kell biztosítani a hitelesítési előírás feltételeit.
Bélyegezhetőség A szerencsejáték céljára szolgáló eszközön a hitelesítési előírásnak megfelelő helyeket kell biztosítani a hitelesítési és lezárási bélyegzéseknek.
etalon A JA típusvizsgálata során bevizsgált, az eszköz és a beépített játék működését, a játék lefolyását, a nyerési szabályokat és a szükséges belső könyveléseket leíró programot tartalmazó tároló (EPROM, CD, HD, DVD, floppy stb.), melynek tartalma a típusvizsgálat végeztével lementésre kerül.
flipper A flipper olyan játékautomata, amelyben a játékos által indított, ferde síkú, akadályokkal tűzdelt pályán mechanikus eszközökkel befolyásolható módon gördülő golyó bizonyos akadályoknak ütközve a pontokban kifejezett eredményt növeli.
Gyártói eredetiség igazolás
A gyártói eredetiség igazolás (korábban: gyártói nyilatkozat) a gyártó mérésügyi hatóság által hitelesített igazolása arról, hogy a hitelesítésre bemutatott szerencsejáték eszköz típusa megfelel a korábban a gyártó által típusvizsgálatra bemutatott és engedélyezett készüléktípusnak, másrészt, hogy a bemutatott eszköz valóban a nyilatkozattevő gyártmánya, és nem hamisítvány.
Gyermekjáték
A gyermekjáték olyan méreténél és színvonalánál fogva általában gyerekek által játszható játék, amelyet az állami adóhatóság játékautomatának minősít.
játékautomata típusok Flipper, szimulátor, videobox, gyermekjáték
Lezáró, tanúsító jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelességének egyik feltétele.
Metrológiai követelmények
- legyen üzemképes,
- legyen megfelelően azonosítható,
- típusa egyezzen meg valamely engedélyezett típussal,
- működtető programja egyezzen meg a JA hitelesítési engedélyében szereplő valamely programmal,
- biztonságtechnikai szempontból működjön megfelelően,
- legyen alkalmas a befizetett összeg rögzítésére,
- biztosítsa a játékjog szerzés lehetőségét,
- rendelkezzen az előírt feliratokkal,
- a hitelesítési engedélyben foglalt bélyegzési és egyéb specifikus követelményeket elégítse ki.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó követelményeket teljesítsék A konkrét előírásokat a hitelesítési előírások tartalmazzák.
szimulátor A szimulátor eseményt és/vagy cselekményt megjelenítő játékautomata, amelynél az esemény és/vagy cselekmény képi megjelenítése általában televíziós képernyővel valósul meg, a játékos a cselekmény és/vagy esemény aktív részese, a beavatkozása valósághű, vagy a valóságot imitáló szabályozószervekkel történhet.
Videobox
A videobox több programmal működtethető, az eseményt és/vagy cselekményt stilizáltan, animációs eszközökkel jeleníti meg és a játékos annak lefolyását megfelelő kezelőszervekkel befolyásolhatja.

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. sz. melléklet 19. pont
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10. §
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- szerencsejáték - játékautomata, - rulettkerék - bizonyítvány - befizetés - csekk - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - IEK (integrált ellenőrző készülék) - szerencsejáték céljára szolgáló eszköz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858