Akadálymentes verzió

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00064

Az ügy rövid leírása

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. mellékletének 7. pontjában meghatározott veszélyességi határértéket meghaladó, nyomástartó berendezések, töltő berendezés üzembevételének engedélyezése.
A létesítési engedéllyel rendelkező nyomástartó berendezésekre kiadott üzembevételi engedély, mely alapján üzemeltethetők a berendezések.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A létesítési engedéllyel rendelkező nyomástartó berendezés üzemeltetője (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).

Kizáró okok: nem

Milyen adatokat kell megadni?


Üzemeltető adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

A kérelem tárgya;
A berendezés megnevezése, helye, rendeltetése;
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.);
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma, kelte;

Milyen iratok szükségesek?

Két példányban a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú nyomástartó berendezés bejelentő- és nyilvántartó lapot (BNy), vagy a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú töltőberendezés bejelentő- és nyilvántartó lapot (BT), vagy a Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott adattartalmú nyomástartó és töltőberendezés változás bejelentőlapot (BV); két példányban az alább meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt, továbbá egy-egy példányban a Kormány által rendeletben kijelölt szakhatóságok számára készített dokumentációkat.
Egyszerű nyomástartó edény esetén az üzembevételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alább meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáción felül: a) a nyomástartó berendezés létesítésének helyét, rendeltetését; b) a létesítési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi számát, tulajdonosának nevét, címét; c) az üzemeltető nevét, címét.
Mobil nyomástartó berendezés esetén az üzembevételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alább meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáción felül: a) a nyomástartó berendezés rendeltetését; b) az üzemeltető nevét, címét, az időszakos ellenőrzések elvégzésére az üzemeltető által kijelölt telephely címét.

Az üzembevételi engedély iránti kérelemhez mellékelendő dokumentáció:
1. Létesítési eljárásra kötelezett nyomástartó berendezés esetében a üzembevételi engedély iránti kérelemhez mellékelendő dokumentáció tartalmát a 2. és 3. pontjban foglaltak, a létesítési engedélyezési eljárásra nem kötelezett mobil és egyszerű nyomástartó berendezések esetében a üzembevételi engedély iránti kérelemhez mellékelendő dokumentáció tartalmát a 2. pont a) és b) alpontja, valamint a 3. pontban, illetőleg a 4. pontban foglaltak határozzák meg.
2. Az üzembevételi engedély iránti kérelem és a mellékelendő dokumentáció tartalmazza: a) ha a kérelem benyújtását megelőzően még nem bocsátották a hatóság rendelkezésére, a nyomástartó berendezés megfelelőségi tanúsítványát; b) nyomástartó létesítmény esetén az üzemeltetési utasítást; c) az engedélyezett (bejelentett) és kivitelezett állapot közötti eltérést feltüntető megvalósulási tervet, és az eltérésre vonatkozó tervezői jóváhagyást; d) a létesítési dokumentációban és a hatósági engedélyben előírt esetleges ellenőrzések és vizsgálatok bizonylatait, jegyzőkönyveit (beleértve használt nyomástartó berendezés esetén annak állapotának, illetve adott célra történő alkalmasságának igazolását is); e) amennyiben a hatóság a létesítési engedélyben előírta a próbaüzemeltetésnek – az üzembevételi engedély iránti eljárást megelőzően történő – lefolytatását, vagy ennek hiányában az üzemeltető kérelmezte a próbaüzemeltetés elrendelését és a hatóság azt elrendeli, a Műszaki Biztonsági Szabályzatban közzétett szempontok szerint kiértékelt próbaüzemeltetés lefolytatásának igazolását; f) az érdekelt közmű üzemeltető és a kéményseprő-ipari közszolgáltató írásbeli hozzájáruló nyilatkozatait.
3. Az üzemeltetőnek a gyártási tervekben és a gyártási dokumentációban foglaltakat is figyelembe véve üzemeltetési utasítást kell készítenie. Az üzemeltetési utasítás tartalmazza a berendezés indítása, normál üzemmódja, leállítása, vészleállítása során és az esetleg bekövetkező rendkívüli események esetén szükséges teendőket, továbbá a karbantartással, az ellenőrzéssel és a nyomástartó berendezés kezelését végző személyzettel kapcsolatos követelményeket.
4. Mobil nyomástartó edény esetén a 2. pontban említetteken túl az üzemeltetési utasításnak tartalmaznia kell a szállítására, az üzembevételre, az illetéktelen beavatkozást akadályozó üzemeltetői intézkedésekre, a szállítás előkészítésére vonatkozó szabályokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj,
mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a kazán, illetve fűtött nyomástartó berendezés esetén a berendezés teljesítményétől, a nem fűtött nyomástartó berendezés esetében a berendezés térfogatától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton lehet kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:
Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye;
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye;
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): műszaki biztonsági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Döntés kézhezvételétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? - Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.
Mikor kezdhetem el a berendezést használni? - Csak az üzembevételi engedély birtokában.
Az üzembevételt követően mikor kell az első ellenőrzést elvégezni? - Az eljáró felügyelő a helyszíni szemle alkalmával kitöltött Ellenőrzési bizonylaton feltünteti a következő ellenőrzés dátumát és az ellenőrzés fajtáját. Az időszakos ellenőrzést az üzemeltető megrendelésére a hatóság végzi.

Fontosabb fogalmak

Autógáz tárolótartály: az autógáz-töltőállomás technológiájának részét képező, cseppfolyós autógáz üzemanyag tárolására szolgáló nyomástartó berendezés.
Átalakítás: minden olyan beavatkozás, amelynek eredményeként a berendezés az eredeti kialakításától vagy funkciójának megfelelő paramétereitől eltérővé válik.
Elhelyezési távolságok: a) Biztonsági távolság: a nyomástartó létesítmény és a szomszédos létesítmények között szükséges vízszintes és függőleges távolság, amelynek célja a nyomástartó létesítmény védelme a környezet esetleges káros hatásaitól. b) Telepítési távolság: a berendezés és egyéb építmények, berendezések egymás között megengedett legkisebb távolsága. A telepítési távolság a védőtávolságnál kisebb nem lehet. c) Védőövezet (védőtávolság): a veszélyes gáz töltetű, szabadtéri nyomástartó berendezés környezetében lévő más létesítményeket védi a meghatározható, üzemzavarra jellemző kibocsátó források hatásától, melyen belül csak a nyomástartó berendezés, valamint annak egyéb technológiai elemei, készülékei helyezhetők el; a védőövezetet vízszintes és függőleges védőtávolság jellemzi, amelynek értéke védelmi zárakkal csökkenthető.
Ellenőrzések: a) Gáz közeggel végrehajtott nyomáspróba: A műszaki dokumentáció határozza meg az értékét, a gáz minőségét, a nyomásváltozás sebességét, a nyomáson tartások idejét, és az adott esetben szükséges technológiai és biztonsági intézkedéseket; amennyiben a műszaki dokumentáció nem tartalmazza ezeket a paramétereket, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell megadnia; ha a vizsgálat célja a készülék szilárdságának ellenőrzése, és a vizsgálat nem hajtható végre a folyadék közeggel megtartott szilárdsági nyomáspróba értékén, akkor a tervezőnek meg kell határoznia a szükséges kiegészítő vizsgálatokat és a balesetmegelőzési intézkedéseket is. b) Létesítési ellenőrzés: a nyomástartó berendezésre, töltő berendezésre vonatkozó létesítési előírások ellenőrzése a létesítési dokumentáció és a megvalósult állapot összevetésével. c) Nyomáspróba: a nyomástartó berendezés – műszaki dokumentációban megadott mértékű – nyomásterheléssel végrehajtott ellenőrzése. d) Szerkezeti ellenőrzés: a nyomástartó berendezés állapotának időszakos vagy soron kívüli ellenőrzése az üzemeltetési igénybevételeknek való megfelelés megállapítása céljából. e) Szilárdsági ellenőrzés: a nyomástartó berendezés nyomáspróbával vagy más módon, a berendezés megbontása nélkül végrehajtott integritás ellenőrzése; a műszaki dokumentáció határozza meg a próbanyomás értékét, a közeg minőségét, a nyomásváltozás sebességét, a nyomáson tartások idejét, és az adott esetben szükséges technológiai és biztonsági intézkedéseket. f) Tömörség ellenőrzés: az üzemi nyomáson és hőmérsékleten, saját közeggel vagy egyéb alkalmas közeggel is végrehajtható szivárgás ellenőrzés, amelynek célja annak kimutatása, hogy a nyomástartó berendezés az ellenőrzési nyomáson tömör; a műszaki dokumentáció határozza meg az értékét, a közeg minőségét, a tömörtelenség kimutatására használandó technológiát, a még megfelelő tömörség értékét, a nyomásváltozás sebességét, a nyomáson tartások idejét, és az adott esetben szükséges technológiai és biztonsági intézkedéseket. g) Tömörségi nyomáspróba: a tömörtelenség kimutatására alkalmas közeggel a legnagyobb megengedhető nyomás értékén végrehajtott ellenőrzés, amelynek célja a legnagyobb megengedhető nyomáson való tömörség igazolása. h) Üzemeltetési ellenőrzés: a nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzemeltetésére vonatkozó műszaki biztonsági szabályok betartásának időszakos helyszíni ellenőrzése.
Ellenőrzési ciklusidő: a nyomástartó berendezés, töltő berendezés két egymást követő időszakos ellenőrzése közötti időtartam, évben vagy hónapban megadva.
Időszakos ellenőrzés: a nyomástartó berendezés ellenőrzési tervnek megfelelő üzemeltetési és szerkezeti, valamint szilárdsági ellenőrzése.
Javítás: minden olyan, megelőző tevékenység vagy meghibásodás utáni beavatkozás, amely a nyomástartó berendezés, töltő berendezés szerkezeti állapotának az eredeti állapottal egyenértékű visszaállítását célozza.
Kriogén tartály: mélyhűtött cseppfolyós halmazállapotú gáz tárolására szolgáló hőszigetelt vagy vákuumszigetelt tartály.
Létesítés: nyomástartó rendszer létrehozása nyomástartó berendezés, nyomástartó berendezések adott helyre történő telepítésével és rendszerbe kapcsolásukkal.
Mobil nyomástartó berendezés: a vontatás, illetőleg szállítás során 0,5 bar-nál nagyobb túlnyomás alatt nem álló – ideiglenesen alkalmazott technológiához – változó helyen használt nyomástartó berendezés, valamint a kompresszorral egybeépített légtartály.
Próbaüzemeltetés: a nyomástartó berendezés, töltő berendezés egészének, vagy egyes egymással összefüggő részeinek (technológiai egységének) előre meghatározott program szerint végrehajtott üzemi működésének ellenőrzése. A sikeres próbaüzemeltetés igazolja, hogy a nyomástartó berendezés megfelel a folyamatos normál üzem követelményeinek, azaz a nyomástartó berendezés műszaki értelemben üzembe helyezhető.
Rendkívüli esemény: a berendezések üzemeltetése során rendkívüli eseménynek minősül: a) a környezetkárosítás, a környezet veszélyeztetése, továbbá a földtani közeg, illetőleg a talajvíz szennyeződése, b) a létesítmény területén tartózkodó személyek életének veszélyeztetése, c) az idegen ingatlanon vagy létesítményben történt károkozás.
Telepített nyomástartó berendezés: a helyhez kötötten használt nyomástartó berendezés.
Tervdokumentáció: írásos és rajzos formátumú dokumentum, a tervező utasítása a kivitelező részére.
Töltőlétesítmény: a töltő berendezést, annak üzemelési helyét és felszereléseit, valamint üzemi szerelvényeit magában foglaló rendszer, amelyben a) a gázt szállítható nyomástartó berendezésbe nyomástartó berendezésből töltik,a gáztároló nyomástartó berendezés és szerelvényei nem része a töltőlétesítménynek, b) a gázt a hordozható tűzoltó készülék vagy légzőkészülék palackba töltik, c) a gázt szállítható nyomástartó berendezésből nyomástartó berendezésbe fejtik le.
Üzembe helyezés (üzembevétel): a berendezés rendeltetés szerinti működtetésének megkezdése.
Üzemeltetés: a berendezés biztonságos működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása és rendeltetésszerű üzemeltetése, beleértve az üzembe helyezést, üzembevételt, az üzemzavar elhárítást, az üzemen kívül helyezést, a karbantartást, valamint az üzemeltető ellenőrzéseit is.
Üzemeltetés tartós szüneteltetése: egy évnél hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot.
Üzemeltető: az a hatóságnál bejelentett természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a berendezéssel rendelkezni jogosult, vagy akit a berendezéssel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére írásban feljogosított.
Üzemen kívül helyezés: olyan tevékenység melynek során a nyomástartó berendezést a működő technológiai rendszerről leválasztják, kiszakaszolják, nyomásmentesítik, töltetét leürítik és kitisztítják.

Vonatkozó jogszabályok

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet13. § (2) bekezdés; 14. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b), d) pontja;
a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdés b)-d) pontok, 5. §, 1. melléklet 7. pont;
a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

nyomástartó berendezés, létesítés, telepítés, átalakítás, folyadék töltetű nyomástartó berendezés, gáz töltetű nyomástartó berendezés, kazán-létesítmény, létesítési ellenőrzés, nyomástartó létesítmény, telepített nyomástartó berendezés, töltőlétesítmény, üzemeltető, veszélyes töltet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858