Akadálymentes verzió

Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00202

Az ügy rövid leírása

Az állattartó a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet köteles váltani:

Az állattartó az alábbi esetekben köteles a tartás, szerzés vagy elidegenítés helye szerint illetékes jegyzőnél az állat tulajdonjogának és forgalomképességének igazolására marhalevelet váltani:

a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére - korukra való tekintet nélkül -,

a külföldi marhalevéllel továbbtartásra vagy tenyésztésre behozott állat(ok) részére - a külföldi marhalevél egyidejű bevonásával - beérkezésüktől számított nyolc napon belül;
a közös marhalevélen jelzett állatokból azokra, amelyek értékesítése egyedenként vagy kisebb csoportokban történik

A jegyző az állattartó kérelmére közös marhalevelet állít ki, és azon irányítási intézkedést, állategészségügyi igazolást jegyez fel, illetőleg az alábbiak szerint lejegyzést végez.

A jegyző közös marhalevelet állít ki a szállító jármű(vek) befogadóképességére figyelemmel, de legfeljebb harmincöt állatig a zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) részére, ha az állatok vágóállatként kerülnek eladásra és levágásuk magán- vagy közvágóhídon történik, valamint, ha az állat(ok) irányítása ugyanazon tartási helyre és tulajdonoshoz szól.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: állattartó

Kizáró okok: _

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az állattulajdonos neve és lakhelye
2. A megbízott neve és lakhelye
3. Az állatok
tartási helye (megye, város,község, utca, házszám)
egyedszáma, faja, fajtája,színe,ivara, születési ideje (év, hó, nap), egyedi jelölése, leírása (ismertető jegyei), a tulajdonjog igazolása

Milyen iratok szükségesek?

A jegyző a marhalevelet csak abban az esetben állítja ki, ha az állattartó az állatát, állatait az állategészségügyi és az állattenyésztési jogszabályoknak megfelelő, külön jogszabály szerint meghatározott jelöléssel látta el, vagy jelöltette meg.
A megjelölést bizonyító igazolást és a megjelölés leírását csatolni kell a kérelemhez.

A jelölés igazolására
zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) esetében a megjelölést az állattartó saját maga is elvégezheti. Ez esetben jegyzőkönyvben köteles nyilatkozni a jelölés megtörténtéről és az alkalmazott jelről.

Az állat tulajdonát a marhalevél kiállításához az állattartónak az alábbiak szerint kell igazolnia:

a) marhalevéllel még el nem látott állat esetén
1. üzemszerűen működő gazdaságok a saját nyilvántartásuk kivonatával,
2. mezőgazdasági kistermelő esetében a kistermelő nyilatkozatával,
3. fegyveres erők és testületek, rendészeti szervek állatainál az általuk kiállított és az állat leírását is tartalmazó nyilatkozattal,
4. örökség vagy hagyományozás útján szerzett állat esetében az e tényt bizonyító okirattal;

b) marhalevéllel már ellátott állat esetén
1. az előző marhalevéllel,
2. a külföldi marhalevéllel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték

Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

emellett a szakhatósági eljárás illetéke is költségként merül fel (ha külön illeték vagy díjtétel nincs meghatározva, ez szakhatóságonként további 3000 Ft)

Hol intézhetem el?

jegyző

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő: Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal vezetőjéhez

A fellebbezési illeték mértéke: jegyző (döntés közléstől számított)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Zárt körülmények között tenyésztett hasított körmű haszonállatok tekintetében mennyi az a maximuális darabszám, melyre közös marhalevelet állítanak ki?
Maximum 35. db

Hol kell őrizni a marhalevelet?
A marhalevelet az állat szállításakor, hajtásakor, az állattal együtt, illetőleg mindenkori tartási helyén kell őrizni.

A közös marhalevéllel ellátott állatok több tulajdonosra való átruházásánál ki felelős a tulajdonváltozás bejelentéséért, illetőleg a marhalevélről történő lejegyeztetéséért és az új marhalevél kiváltásáért?
Az állatokat elidegenítő, és a tulajdonszerző együttesen felelős.
Fontosabb fogalmak

A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat(ok) forgalomba hozatalának, más település területére vagy - külön jogszabály alapján elrendelt zárlat esetén - a tartási helyéről más tartási helyre történő szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya.

A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állat-egészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást.

A marhalevél fajtái:
1. belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki,
2. belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki,
3. külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs akadálya,
.

Tájékoztató jellegű, a konkrét ügykörhöz közvetlenül nem kapcsolódó információk:

ÁLLATFAJONKÉNTI AZONOSÍTÁSI IRATOK,
melyekre a szállításhoz szükség van:
SZARVASMARHÁK (bivalyok) esetében a nyomdai úton kitöltött, a tulajdonos (állattartó) nevére szóló belföldi marhalevél igazolólapot az ENAR Központ adja ki a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet értelmében.

SERTÉSEK esetében a szolgáltató állatorvos a gazdának sertés szállítólevelet tölt ki a szállítás alkalmával a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet alapján.

JUHOK, KECSKÉK szállításakor az állattartó a saját szállítólevél tömbjét tölti ki a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási ás Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet szerint.

BAROMFI szállítása esetén az állattartó szintén a saját szállítólevél tömbjéből származó okmányt tölti ki a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet értelmében.

LOVAKRA vonatkozó szabályokat a a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, (4) bekezdés

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdés, 83. § (3) bekezdés és (5) bekezdés, 98-99. §, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

A marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 1. §, 2. §, 3. § a-f) pont, 4. §, 5. §, 6. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 7. §, 8. §, 9. § (1) és (3) bekezdés., 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 14. § (1) bekezdés., 15. §, 17. §,

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 36. § (1) bekezdés , 121. §

Kulcsszavak

zárt körülmények között tenyésztett, vadon élő, hasított körmű haszonállat közös marhalevél állattartó szállítás, hajtás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858