Akadálymentes verzió

A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00062

Az ügy rövid leírása

1. A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból - a fenntartó kérelmére.

2. A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból - mielőtt
- az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
- az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.

3. Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.

A fenntartó az engedélyes törlése iránti kérelmet a miniszter által jóváhagyott, és a Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelemről alakszerű vagy egyszerűsített határozatban dönt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv.

Kizáró okok: Az engedélyes törlése iránti eljárásban a fenntartó meghatalmazásával a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatásra kijelölt e-képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalma:
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok.
6. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

1. Állami fenntartású intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okirat másolatát, és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
2. Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyes törlésével kapcsolatos eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az engedélyes törlésével kapcsolatos ügyekben az engedélyes címe szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A működést engedélyező szerv döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?
Az ügyintézési határidő 21 nap.

2.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.

3.) Mit kell csatolni a kérelemhez?
• Állami fenntartású intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okirat másolatát, és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
• Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.

4.) Mennyi az eljárási költség?
Az eljárás illetékmentes. Az engedélyes törlése esetén esetén eljárási költség nem merül fel.

5.) A törlési kérelem papíralapon benyújtható?
A kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

Fenntartó: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§ s) sa) alpontja szerint fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, (a továbbiakban együtt: állami fenntartó).
Intézmény: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat.
Engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják – a szolgáltató székhelye.
Székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e.
Telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant és a félutas házat, továbbá, az előzőekben nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;
Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző címen található, a szolgáltató használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali ellátást –, gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz használt, telephelynek nem minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad;
Ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket, illetve más ellátottakat fogad.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 60-66.§, 97.§ és 98. §,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pont,
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3-4. és 35. §,
A fővárosi és a megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 126.§,130-125.§,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§, 30.§-39.§, 40.§-40/A.§, 44. §-45/A. §, 49. §-52. §, 56. §-59. §, 65.§-74. §, 78. §-81. §, 82.§, 86. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont.

Kulcsszavak

intézmény bezárása, gyermekotthon megszüntetés, engedély visszavonás, engedélyes törlése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858