Akadálymentes verzió

Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00414

Az ügy rövid leírása

1. A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó – jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő – kérelmére,
b) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c) a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,
d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
2. A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy – az a) és b) pont szerinti esetben – az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,
b) az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c) az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.
3. Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
4. Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet 24.§-a szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.
5. Az engedélyes nem törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik,
b) a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése esetén, ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
c) ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik. Az eljárás, a fenntartó kérelmére folytatott hatósági eljárás.

A fenntartó az engedélyes törlése iránti kérelmet a miniszter által jóváhagyott, és a Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelemről alakszerű vagy egyszerűsített határozatban dönt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindításra jogosult ügyfél az intézményt fenntartó személy vagy az intézményt fenntartó szervezet képviselője.

Kizáró okok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) fenntartó:

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalma:
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok.
6. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

1. Állami fenntartású intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okirat másolatát, és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
2. Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.
3. Egyházi, nem állami és ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségének (lásd: Az ügyfél számára fontos tudnivalók az eljárásról) határidőben eleget tett, vagy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az engedélyes törlésével kapcsolatos eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Az engedélyes törlésével kapcsolatos ügyekben az engedélyes címe szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A működést engedélyező szerv döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?
Az ügyintézési határidő 21 nap.

2.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.

3.) Mit kell csatolni a kérelemhez?
• Állami fenntartású intézmény jogutód nélküli megszűnése esetén a megszüntető okirat másolatát, és a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
• Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.
• Egyházi, nem állami és ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó esetén annak igazolását, hogy a jogszabály szerinti bejelentési kötelezettségének (lásd: Az ügyfél számára fontos tudnivalók az eljárásról) határidőben eleget tett, vagy az ellátott gyermekekről megfelelően gondoskodott.

4.) Mennyi az eljárási költség?
Az eljárás illetékmentes. Az engedélyes törlése esetén esetén eljárási költség nem merül fel.

5.) A törlési kérelem papíralapon benyújtható?
A kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak


Fenntartó:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §
sa) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
sb) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
sc) az egyéni vállalkozó,
sd) az sa)–sb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy, és egyéni cég,
se) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)–se) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett olyan szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik tagja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosítani köteles; engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják – a szolgáltató székhelye;

Intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben, és tevékenysége működési engedélyköteles. Ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény másképp nem rendelkezik, az intézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózatra is,
székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e;

Telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant és a félutas házat, továbbá, az előzőekben nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;

Külső férőhely: a gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy az általuk, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett, lakhatást nyújtó külső férőhely, különösen albérlet vagy egyéb hely.

A fenntartó köteles az első fokú működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha
Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó legalább hat hónappal korábban köteles bejelenteni
• az érintett gyermekek törvényes képviselőinek és az érintett nagykorú ellátottaknak, valamint
• az első fokú működést engedélyező szervnek,
hogy kérelmezni fogja a működési engedély visszavonását, vagy olyan módosítását, amelynek következtében gyermekek vagy más személyek ellátásának megszüntetésére kerül sor, kivéve, ha ellátásukról megfelelően gondoskodik. Ellátási szerződés a bejelentési kötelezettség teljesítésére eltérő, de legalább egy hónapos határidőt is megállapíthat.

Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó otthont nyújtó ellátás esetén legalább hat hónappal korábban köteles bejelenteni
a) az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek,
b) a 4. § (1)-(3) bekezdése alapján illetékes megyei működést engedélyező szervnek, és
c) - ahol működik - az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak,
ha kérelmezni fogja az engedélyes törlését, vagy olyan adatmódosítást, amelynek következtében ellátás megszüntetésére kerül sor.

A fenntartó köteles az ok bekövetkeztétől számított öt napon belül bejelenteni az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek, a 4. § (1)-(3) bekezdése alapján illetékes megyei működést engedélyező szervnek és - ahol működik - az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága a (2) bekezdésben nem említett esetben megszűnt vagy szünetel,
b) az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult,
c) az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt indult eljárás befejeződött,
d) a jogutód nélküli megszűnése iránt eljárás indult,
e) a jogutód nélküli megszűnése iránt indult eljárás befejeződött.

Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezik, az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt a 4. § (1)-(3) bekezdése alapján illetékes megyei működést engedélyező szervnek az ok bekövetkeztétől számított tíz napon belül bejelenteni.Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény 53/A.§ és 98. §,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pont,
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3-4. és 35. §,
A fővárosi és a megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 92-93.§, 129.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§, 30.§-39.§, 40.§-40/A.§, 44. §-45/A. §, 49. §-52. §, 56. §-59. §, 65.§-74. §, 78. §-81. §, 82.§, 86. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont.

Kulcsszavak

intézmény bezárása, gyermekotthon megszüntetés, engedély visszavonás, engedélyes törlése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858