Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00300

Az ügy rövid leírása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy
köteles megfizetni

Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás (kivétel rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon) esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja.

A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fenntartó:

Kizáró okok: 1. állami fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,

Milyen iratok szükségesek?

A fenntartónak az által jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése tárgyában benyújtott kérelméhez az ellátott térítési díjára vonatkozó folyó évi hátralék fennállását igazoló dokumentumokat kell csatolnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről szóló határozat meghozatalához szükséges szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. Az ingatlannyilvántartási hatóság eljárása, azaz a jelzálog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja a változással érintett ingatlanonként 12 600 forint. A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan- nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli.

Hol intézhetem el?

fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: NINCS

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.) A kérelem nyomtatványt honnan lehet beszerezni, illetve letölteni?
Nincs formanyomtatvány.

2.) Mi a teendő, ha a kérelmező nem csatolja a jogszabályban előírt dokumentumokat, vagy azok nem állnak rendelkezésre?
A kormányhivatal - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására, vagy melléklet csatolására, amelyet a kormányhivatalnak kell beszereznie.

3.) Mennyi az ügyintézési határidő?
Az ügyintézési határidő főszabály szerint 60 nap.

4.) Hogyan lehet érvényesíteni?
A bejegyzett jelzálogjog hagyatéki teherként érvényesíthető.

Fontosabb fogalmak

Jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése iránti kérelem, folyó évi hátralék.

Vonatkozó jogszabályok


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja, 55. § (1) bekezdése, 80. §, 116. §.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (2) bekezdése, 32/E. § (1) és (3) bekezdése; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pont, 114. §, 119. §.

Kulcsszavak

Jelzálogjog bejegyzés, folyó évi hátralék.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858