Akadálymentes verzió

Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00403

Az ügy rövid leírása

A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó - jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő - kérelmére,
b) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c) a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,
d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy - az a) és b) pont szerinti esetben - az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,
b) az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c) az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.
Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Az engedélyes nem törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó egyéni vállalkozó halála miatt, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik,
b) a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése miatt, ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
c) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén, ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fenntartó:

Kizáró okok: 1. állami fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,

Milyen adatokat kell megadni?

1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok.
6. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A fenntartónak igazolnia kell, hogy a törlés feltételeit teljesítette.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. Az engedélyes törlésével kapcsolatos eljárások illetékmentesek.

Hol intézhetem el?

fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: NEM

Jogorvoslati lehetőség részletei: A törlési ügyekben nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) A kérelem nyomtatványt honnan lehet beszerezni, illetve letölteni?
A fenntartó az engedélyes törlése iránti kérelmet a miniszter által jóváhagyott, https://idp.nrszh.hu/idp honlapon elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be.

2.) Mi a teendő, ha a kérelmező nem csatolja a jogszabályban előírt dokumentumokat, vagy azok nem állnak rendelkezésre?
A kormányhivatal - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására, vagy melléklet csatolására, amelyet a kormányhivatalnak kell beszereznie.

3.) Mennyi az ügyintézési határidő?
Az ügyintézési határidő főszabály szerint 60 nap.

Fontosabb fogalmak

Bejelentési kötelezettség az ellátottak és az illetékes kormányhivatal felé: intézményi jogviszony megszüntetését megelőző 6 hónappal kötelező.
Az engedélyes törlése a szolgáltatói nyilvántartásból: a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a nyilvántartásból a fenntartó kérelmére, a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén, a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése esetén, törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben.
Engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és - ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják - a szolgáltató székhelye.
Ellátási kötelezettség: a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.

Vonatkozó jogszabályok


A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 5. § (1)-(2) bekezdés, 14. § (4) bekezdés, 24. §, 25. §, 35. §, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 16. §., 75.§, 92/K.§ (1)-(3), (4e) és (4d) bekezdés,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13. §, 36. § (2) bekezdés, 50. § (2) bekezdés b) és c) pontja, 55. § (1) bekezdés, 63-64. §, 71. §, 116. § (1) bekezdés,
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

Engedélyes törlése a szolgáltatói nyilvántartásból Bejelentési kötelezettség Szakosított ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858