Akadálymentes verzió

Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00021

Az ügy rövid leírása

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson részt vett.Anyasági támogatásra jogosult az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; illetve a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.
Az anyasági támogatás az anyát akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Kizáró okok: Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

Milyen adatokat kell megadni?

Az anyasági támogatás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme;
1.2 a kérelmező
1.2.1 neve
1.2.2 születéskori neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 állampolgársága;
1.3 az anyasági támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.4 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.

2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező az anyasági támogatás megállapítását kéri
2.1.1 a neve
2.1.2 a születési helye
2.1.3 a születési ideje
2.1.4 az anyja neve
2.1.5 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.1.6 a háztartásba kerülésének időpontja.

3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.2 a kérelmező aláíró helye.

Milyen iratok szükségesek?


A kérelmező természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermekgondozási támogatások valamelyikével kapcsolatos kérelem esetén az adóazonosító jelet hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni.

A kérelemhez csatolni kell
a) az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson vett részt: a várandósgondozást végző védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő – a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson;

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték: a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolatát;

c)a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül: a jogerős gyámrendelő határozat másolatát.

Az anyasági támogatás igénylésének időpontjában a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó nő, aki a terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – Magyarország területén terhesgondozáson vett részt: az anyasági támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolja a részére Magyarország területén való jogszerű tartózkodás igazolása céljából kiállított, a tartózkodási jogot igazoló okmány másolatát.

Amennyiben a szülő nő – ide nem értve a Cst. 29. § (3) bekezdése szerinti személyt – hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy a várandósgondozást végző védőnő igazolását nem kell a kérelméhez csatolnia.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni, vagy csatolni kell

a) halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolatát,

b) az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt,

c) a Cst. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát,

d) a Cst. 33. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló határozat másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


Meddig lehet az anyasági támogatást kérelmezni?
A kérelmet a szülést követő 6 hónapon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása kimenthető.

Kinek folyósítják az anyasági támogatást, ha az anya a támogatás felvétele előtt meghal?
Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élő apa igényelheti, ennek hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

Milyen összegű az anyasági támogatás?
Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával.

Fontosabb fogalmak

Az anyasági támogatást a szülést követő 6 hónapon belül kell kérelmezni, ezt követően az igény nem érvényesíthető, azonban kimentési ok lehetséges.

Vonatkozó jogszabályok

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés., 7. § (1)-(3) bekezdés, 9§-14§, 40§
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 1§ (1) bekezdés, 5§-14§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés,71.§ (1) bekezdés, 98§-99§, 102§ (1) bekezdés, 106§
a

Kulcsszavak

anyasági támogatás családtámogatási ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858