Akadálymentes verzió

Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

Kódszám

KINCS00023

Az ügy rövid leírása

A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a Cst. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott magasabb életkorig való folyósításához a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát.

/A 18. életévét betöltött, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű iskoláztatási támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű iskoláztatási támogatásra mindaddig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igényű tanuló esetén - a 23. életévét betölti./

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: - a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

Kizáró okok: - a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs

Milyen adatokat kell megadni?

a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett
-a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és
valamint a szakértői vélemény számát.

igazolás adattartalma doc.

Milyen iratok szükségesek?

tanulói jogviszony fennálásának igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap sommás eljárásban azzonnal, de legfeljebb 8 nap, függő hatályú döntés kiadása esetén 8 nap. Az ügyintézés végső határideje két hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs ilyen

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meddig hosszabbítható meg?
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.


Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést mikor kell megtenni?
Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést, feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be – először annak a tanévnek a végéig kell azt megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti, ezt követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll.
Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. életévének betöltését követően a sajátos nevelési igényű tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor a bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg meg kell tenni.

Kit tekinthetünk sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak?
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

Fontosabb fogalmak

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

Vonatkozó jogszabályok

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés, (2)-(3) bekezdés, 10. számú melléklet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1)-(3) bekezdés
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 25, 45.§ (3) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés, 71.§(1) bekezdés
a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 14.) NGM utasítás 73. §(1) bekezdés 1. melléklet 1. § (2) bekezdés c) pont
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 106. § (1)-(2) , (5)bekezdés

Kulcsszavak

sajátos nevelési igény iskoláztatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858