Akadálymentes verzió

A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása

Kódszám

KINCS00034

Az ügy rövid leírása

A családi pótlékra jogosult személy az igényelbíráló szervnél megtett egyoldalú nyilatkozatával, indokolás nélkül lemondhat a számára megállapított családi pótlék vagy a családi pótlék általa meghatározott részének folyósításáról. A lemondó nyilatkozat a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott családi kedvezmény érvényesítése szempontjából nem bír joghatással.
A lemondó nyilatkozatot a családi pótlékra jogosult személynek a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtennie. Együtt élő szülők esetén a nyilatkozatot mindkét szülő aláírásával el kell látni.
A lemondó nyilatkozat visszavonásig érvényes. Visszavonás esetén a családi pótlékot a visszavonás hónapját követő hónap első napjától kezdődően kell tovább folyósítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Aki nevelési illetve iskoláztatási támogatásra jogosult.Nevelési ellátásra jogosult

Kizáró okok: a) a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő; a szülővel együtt élő házastárs; az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a továbbiakban együtt: szülő); a nevelőszülő; a gyám; továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. § (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,

Milyen adatokat kell megadni?

A családi pótlék folyósításáról történő lemondó nyilatkozat adattartalma
1. A családi pótlékban részesülőre vonatkozó adatok
1.1. a jogosult
1.1.1. neve
1.1.2. születéskori neve
1.1.3. születési helye, ideje
1.1.4. anyja neve
1.1.5. lakcíme
1.1.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2. a jogosulttal együtt élő házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.2.1. neve
1.2.2. születéskori neve
1.2.3. születési helye, ideje
1.2.4. anyja neve
1.2.5. lakcíme
1.2.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1. annak a gyermeknek (azoknak a gyermekeknek), aki(k) után megállapított családi pótlék folyósításáról lemond,
2.1.1. a neve
2.1.2. a születési helye, ideje
2.1.3. az anyja neve
2.1.4. a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
3. A családi pótlék lemondásával kapcsolatos egyéb adatok, nyilatkozatok
3.1. a családi pótlék lemondásának választott kezdő időpontja
3.2. a lemondott családi pótlék aránya
3.3. nyilatkozat arról, hogy a lemondás visszavonásig érvényes
3.4. nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy a lemondó nyilatkozat visszavonása esetén a családi pótlékot a visszavonás hónapját követő hónap első napjától kezdődően folyósítják újra
3.5. családi pótlékban részesülő, illetve az együttélő házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs aláíróhelye
3.6. tanúk aláíróhelye
3.7. tanúk lakcíme
3.8. tanúk személyazonosságát igazoló okmány típusa, száma

Milyen iratok szükségesek?


A kérelmező természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy másolatának csatolásával kell igazolni.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A lemondó nyilatkozat érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

sommás eljárásban azzonnal, de legfeljebb 8 nap, függő hatályú döntés kiadása esetén 8 nap, rendes eljárásban 21 nap. Az ügyintézés végső határideje két hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Megyei Kormányhivatal Családátmogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés,
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. számú melléklete, 6/A. § (1)-(2) bek.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés,71.§ (1) bekezdés, 98§-99§, 102§ (1) bekezdés, 106§

Kulcsszavak

családi pótlékról történő lemondás családtámogatási ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858