Akadálymentes verzió

Vízszerelési tevékenység bejelentése

Kódszám

MKEHF00006

Az ügy rövid leírása

Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő cégnek ad megbízást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezést végző igénybejelentő, amely ivóvíz-bekötővezeték és szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatosan a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységet folytat.

Kizáró okok: Nem

Milyen adatokat kell megadni?

A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1), (2) és (3) bekezdései, valamint az 1. és a 2. mellékletek.
Nyilatkozattétel a Vízszerelő_Bejelentőlapot nyomtatvány kitöltésével, a nyomtatványban szereplő adatok megadása, bizonyítványok, felelősségbiztosítási kötvény másolataival igazolva, további nyilatkozatok a gyakorlati idő igazolására.

Milyen iratok szükségesek?

A tevékenységet az a Budapest Főváros Kormányhivatalánál nyilvántartásba vett szolgáltató vállalkozás végezheti, melynek vezetője az aláírásával hitelesített Bejelentőlapon nyilatkozik arról és a meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, hogy cége
a) mindenkor rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező munkavállalóval, vagy személyesen közreműködő taggal (igazolása a bizonyítványok másolataival és cégvezetői nyilatkozatokkal lehetséges),
b) rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással (igazolása az érvényes biztosítási kötvény másolatával lehetséges),
c) nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembehelyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezéssorán biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt
feltételeknek megfelel.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 forint általános tételű eljárási illeték, amelyet átutalással kell teljesíteni az 10023002-00299592-00000000 számú számlára.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Műszaki Felügyeleti Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest BKKP Pf. 919.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs jogorvoslati lehetőség, az ügyfél ismételt bejelentést tehet a hiányosság pótlása után.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs

A benyújtási határidő: Nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

http://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki

Fontosabb fogalmak

11. Ivóvíz-bekötővezeték: az ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
a) bekötési vízmérő esetében
aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed,
ab) önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró szerelvényig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
b) bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési vízmérőt nem önálló műtárgyként kialakított vízmérési helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed,
12. Ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll,
18. szennyvíz-bekötővezeték: a szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bebocsátására szolgál,
19. szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll,
20. víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely
a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Vonatkozó jogszabályok

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/I. §,
A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. §, 2. § (2) bekezdése és 2. § (1)-(3) bekezdése, 1. és 2. melléklet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés m) pontja,
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés b) pontja,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  29. § (1) bekezdése.

Kulcsszavak

Vízszerelő, ivóvíz-bekötővezeték, szennyvíz-bekötővezeték, vízbekötés, csatornabekötés, vízi-közmű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858