Akadálymentes verzió

Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00001

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás tevékenységi engedély birtokában jogosult Tárgyszó

a) haditechnikai eszköz gyártására,

b) haditechnikai szolgáltatás nyújtására vagy

c) haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére.

a haditechnikai külkereskedelmi tevékenység megkezdéséhez szükséges, alapjában véve nyilvántartásba vételt, regisztrációt jelent. A vállalkozás tevékenységi engedély birtokában jogosult haditechnikai eszköz kivitelével, behozatalával, transzferjével, tranzitjával és haditechnikai szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatosan előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

Engedélyt az alábbi vállalkozás kaphat:

a) a cégbíróság által nyilvántartásba vett egyéni cég, gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, valamint a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét, ha az nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett egyéni vállalkozó,

c) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv, továbbá

d) határon átnyúló szolgáltatás esetében az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban (a továbbiakban: EGT-állam) bejegyzett vállalkozás.

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem kötelező adattartalma:

1. a kérelmező neve, címe, székhelye, a tevékenység gyakorlásának pontos helye, valamint további elérhetőségei,

2. a kérelmezett tevékenység(ek) a 10. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti megnevezése,

3. a kérelmezett tevékenységi engedély típusának 10. § (2) bekezdése szerinti megjelölése,

4. a kérelmező EORI / VPID száma,

5. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),

6. gazdasági társaság esetében a cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében azok nyilvántartási száma,

7. a természetes személy tulajdonosok, vezető tisztségviselők, valamint a haditechnikai tevékenységhez kapcsolódó munkakörben tevékenykedő alkalmazottak neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai, valamint vezető tisztségviselők neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme;gazdasági társaság (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) kérelmező, valamint tulajdonos (nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével) esetén a társaság legfőbb szervében az egyes tagok által gyakorolható szavazati jog mértéke

8. a tevékenység céljának meghatározása, a kérelem pontos indoklása, a tervezett tevékenység leírása, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEÁOR szám feltüntetése,

9. a haditechnikai eszköz kereskedelmi megnevezése,

10. a haditechnikai eszköz 1. melléklet szerinti besorolása,


Milyen iratok szükségesek?

1.1. az összes számlavezető pénzintézet által 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozat (bankinformáció),

1.2. a vállalkozás vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya. Ha a vállalkozás cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

1.3. amennyiben az ügyben nem a vállalkozás képviseletére jogosult jár el, az eljáró ügyintéző meghatalmazása,

1.4. ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolás arról, hogy a kérelmező - az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

1.5. határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató hitelt érdemlő igazolása, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik.

2. Kizárólag külkereskedelmi tevékenységre irányuló kérelem esetén csatolandó továbbá, kivéve ha a kérelem eseti tevékenységi engedély, kizárólag tranzit vagy kizárólag bróker tevékenység végzésére irányul:

2.1. a vállalkozás Belső Megfelelési Programja

3. Haditechnikai eszköz gyártása, haditechnikai szolgáltatás nyújtása iránti kérelem esetén csatolandó okiratok továbbá:

3.1. a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,

3.2. a kérelmező NATO beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolata, vagy a kérelmező nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,

3.3. a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető 4. melléklet szerinti szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolása, szakmai tevékenységének bemutatása,

3.4. a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének azonosító adatai és az épületek méretarányos tervrajzai vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat helyettesítő okiratok azonosító adatait,

3.5. a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolása, üzembe helyezésük adatai,

3.6. az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó adatok, műszaki leírásuk,

3.7. A kérelmező nyilatkozata arról, hogya gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi feltételekkel, valamint a biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik.


4. Kérelem, a jogszabályban meghatározott adattartalommal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Amennyiben a kérelmező kizárólag haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére kéri a tevékenységi engedélyt, akkor általános tételű eljárási illetéket - 3000,- Ft,- kell  fizetenie eljárási illetékként.   Amennyiben a kérelme haditechnikai eszköz gyártására és/vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtására és/vagy haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére irányul, az eljárásért fizetendő illeték mértéke 25.000 Ft., melyet készpénzátutalási megbízás útján, sárga csekken; banki átutalás a BFKH MÁK-nál vezetett 10023002-00299592-00000000 számú számlájára; utólagosan EFER-en (elektronikus fizetési és elszámolási rendszer), internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel lehet megfizetni


Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály

Ügyintézés határideje

A tevékenységi engedély iránti kérelemről a Hatóság 45 napon belül dönt.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi ideig hatályos a tevékenységi engedély?
Első alkalommal 2 évre adható, majd kérelemre 5 évvel hosszabbítható.
2. Minden esetben szükséges Belső Megfelelési Program benyújtása?
Nem, eseti tevékenységi engedély kérelemhez nem szükséges csatolni a Belső Megfelelési Programot. Az eseti tevékenységi engedély egy ügyletre szól, és a kapcsolódó forgalmi engedély lejártáig hatályos.
3. Mennyi az eljárás illetéke?
Amennyiben a kérelmező kizárólag haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére kéri a tevékenységi engedélyt, akkor általános tételű eljárási illetéket - 3000,- Ft,- kell  fizetenie eljárási illetékként.   Amennyiben a kérelme haditechnikai eszköz gyártására és/vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtására és/vagy haditechnikai külkereskedelemmel kapcsolatos előkészítő tevékenység (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) végzésére irányul, az eljárásért fizetendő illeték mértéke 25.000 Ft. 
4. Mennyi illetéket kell fizetni a tevékenységi engedély hosszabbítása/módosítása esetén?
csak külkereskedelmet engedélyező haditechnikai tevékenységi engedély esetén 3 000 forint. , minden más esetben 25.000 Ft.
5. Mennyi az ügyintézési határidő?
A tevékenységi engedély iránti kérelemről a Hatóság 45 napon belül dönt.
6. Mit tartalmazzon a kérelemhez csatolandó bankinformáció?
A számlán szereplő összeget semmiképpen!!!!! Tartalmazza viszont, hogy vannak-e a számlán sorban álló tételek, mióta vezeti az ügyfél a számláját az adott banknál, megbízható ügyfélnek számít-e, teljesíti-e határidőre kötelezettségeit.
7. Benyújtható-e a köztartozásokról szóló igazolás elektronikus formában?
Igen, továbbítva a NAV által elektronikusan kiállított igazolást
8. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták.
9. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő vagy az által meghatalmazott képviselő.
10. Mi a különbség a kivitel/kiszállítás illetve a beérkezés/behozatal között?
A kivitel illetve a behozatal az Európai Unió vámterületén kívüli árumozgásokat jelöli (tehát EU-n kívülről érkezik valami Magyarország területére, illetve EU-n kívülre szállítanak Magyarországról). A kiszállítás/beérkezés az Európai Unión belüli árumozgásokat takarja
11. EU-n belüli szállítások esetén is szükséges engedély?
Igen, a haditechnikai külkereskedelem nemzeti hatáskörben van.

Fontosabb fogalmak

1. transzfer: haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévő szállító és egy valamely másik tagállamban található címzett között, amely lehet:
a) kiszállítás: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás Magyarország területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást,
b) beérkezés: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik Magyarország területére; beleértve az ideiglenes árumozgást.
2. tranzit: szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül a) az Európai Unió külső határszakaszai között,
b) az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között vagy, c) az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között úgy szállítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik.
3. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 2. § e) pontjában ekként meghatározott fogalom.
4. haditechnikai eszköz: a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő, a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti biztonsági érdekből ide sorolt termék.
5. bróker tevékenység: a bróker által egy európai uniós tagállam és egy harmadik ország, illetve két harmadik ország vállalkozásai, vagy szervei között haditechnikai eszköz, vagy szolgáltatás adásvétele céljából végzett tevékenység, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást, feltéve, ha az eszközök nem kerülnek Magyarország területére.
6. Belső Megfelelési Program: olyan, a vállalkozás megbízhatóságát alátámasztó tájékoztató dokumentum, amely tartalmazza a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint e rendelet előírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nem megfelelőségek felszámolásának módjáról.
7. hadiipari tevékenység: haditechnikai termék gyártása vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtása;
8. haditechnikai termék, szolgáltatás
: a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből ide sorolt termék vagy szolgáltatás;
9. haditechnikai termék gyártása: a haditechnikai termék előállítására, átalakítására irányuló tevékenység;
10. haditechnikai szolgáltatás nyújtása
: a gyártási folyamattól esetenként elkülönült műszaki és gyártástechnikai tervezés, a termék élettartamán belül annak készletezése, tárolása, belföldi forgalmazása, minőségi vizsgálata, üzembe helyezése, üzemben tartása, karbantartása, javítása, korszerűsítése, szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, felkutatása, továbbá a haditechnikai termékkezelői kiképzés, oktatás;
11. hatástalanítás
: olyan technológiai folyamat, melynek eredményeként a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióit, ezzel alkalmatlanná válik a rendeltetés szerinti használatra; a folyamat eredményeként egyéb célra alkalmas eszköz, anyag, alkatrész keletkezhet;
12. megsemmisítés
: olyan technológiai folyamat, melynek során a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióját; a folyamat eredményeként tovább-, illetve újrahasznosítható anyag vagy hulladék keletkezik;
13. elhagyott haditechnikai termék
: harci cselekményekből, a harci cselekményekkor vagy békeidőben történt hanyag anyagkezelésből az élő környezetben, a talaj felszínén, talajban, vagy víz alatt visszamaradt, robbanó töltetet tartalmazó haditechnikai termék;
14. felkutatás
: olyan folyamat, melynek során elhagyott haditechnikai termék felderítésre, feltárásra és azonosításra kerül.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja valamint a (3) bekezdése, a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, XXIII. melléklet 1. pont, 33. § (1) bekezdés, 73. § (2) bekezdés
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont 

Kulcsszavak

tevékenységi engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858