Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00004

Az ügy rövid leírása

A tranzit engedély tranzitra vonatkozó hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A tranzit engedély egyedi tranzit szállítmányra vonatkozik, a haditechnikai termékek Magyarország területén történő áthaladásához szükséges. Tranzit alatt olyan szállítmányt értünk, amely során az áru vámjogi helyzetében változás nem történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

tranzit tevékenységre vonatkozó haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek

Kizáró okok: Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az eladó neve, címe,
4. a címzett neve, címe,
5. a vevő (amennyiben nem egyezik a címzettel) neve, címe,
6. a szállítmányozó neve, címe,
7. a feladás helye, időpontja,
8. a célállomás ország, város szerinti megnevezése,
9. magyar tranzit határállomások
9.1. belépő,
9.2. kilépő,
10. az indító ország exportengedélyének száma, érvényessége,
11. a címzett ország importengedélyének vagy nemzetközi import igazolásának vagy végfelhasználói nyilatkozatának száma, érvényessége,
12. a kilépési irányban lévő ország által adott tranzit engedély száma, érvényessége,
13. a szállító eszköz azonosítója,
14. csomagolási adatok (bruttó-, nettó súly, Colli szám)
15. a termék
15.1. megnevezése,
15.2. mennyisége,
15.3. mértékegysége,
15.4. vámtarifaszáma,
15.5. veszélyességi besorolása (RID/ADR/DGR/UN/CML),
16. dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

Milyen iratok szükségesek?

1. a hivatalos csomagolási lista vagy a csomagolási részleteket tartalmazó kereskedelmi számla,
2. a szállítmányt indító ország kiviteli engedélye,
3. a rendeltetési ország Végfelhasználói Nyilatkozata, beviteli engedélye, vagy Nemzetközi Import Igazolása,
4. ha a rendeltetési hely nem szomszédos országban található, a tranzit kilépési irányba eső szomszédos ország tranzitengedélye,
5. kérelem a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet szerinti adattartalommal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésre

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi ideig hatályos a tranzit engedély?
A tranzit engedély  3 hónapig hatályos, és a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 3 hónappal meghosszabbítható.
2. Mennyi az eljárás illetve a hosszabbítás/módosítás illetéke? Az eljárás illetékmentes
3. Mit szükséges a tranzit engedély hosszabbításához?
A tranzit engedély hosszabbításához szabad formátumú kérelem szükséges. Ezen kívül szükséges csatolni a tranzit engedély lejáró eredeti példányát, illetve ha a kiadott tranzit engedélyhez tartozó dokumentumok érvényességi ideje lejárt, úgy azok hosszabbítását is.
4. Mennyi az ügyintézési határidő?
15 nap.
5. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták
6. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő vagy az által meghatalmazott képviselő
7. EU-n belüli szállítások esetén is szükséges engedély?
Igen, bizonyos esetekben.
A) Küldő és célországtól függetlenül az alábbi termékekre szükséges tranzit engedély:
- a 156/2017. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet a)-c) pontjában, II. fejezet a)-b) pontjában, III. és IV. fejezetében, VII. fejezet a)-f), h), valamint i) pontjában, továbbá VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök tranzitjához. Tárgyszó
B) Amennyiben a küldő és a célország is harmadik ország (kivéve  EGT-államokat, az Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát, Japánt, Kanadát, Svájcot és Új-Zélandot.), a
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. Rendelet 1. mellékletében felsorolt valamennyi haditechnikai eszköz tranzitja engedélyköteles.
8. Hány termékre kérelmezhető a tranzit engedély?
A tranzit engedély 7 különféle (8 vámtarifaszámjegyen megadott) termékre adható ki.
9. Hol ellenőrizhetem a vámtarifaszámok helyességét?
A vámtarifaszámok helyességét az alábbi linken ellenőrizheti: http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/
10. Nem tudom, hogy az általam tranzitálni kívánt áru melyik vámtarifaszáma alá tartozik. Mit tegyek?
Ebben az esetben forduljon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézetéhez
11. A tranzit engedély hátoldala betelt, így a vámszervek nem tudják igazolni a belépés/kilépés megtörténtét. Mit tegyek?
Az engedélyhez pótlap csatolható.
12. Egy bizonyos országba kívánok haditechnikai eszközt szállítani Magyarországon keresztül, de nem tudom, hogy van-e hatályban fegyverszállítási embargó az adott országgal szemben. Hol ellenőrizhetem ezt?
A hatályos fegyverszállítási embargók listája Hatóságunk honlapján naprakész formában elérhető az alábbi linken: FEGYVEREMBARGÓK LISTÁJA Az Európai Unió által kiadott fegyverembargókat az alábbi linken tekintheti meg: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm További kérdések esetén e-mailben (armstrade@bfkh.gov.hu) vagy telefonon (06 1 4585 599) közvetlenül is fordulhat hatóságunkhoz.
13. Harmadik országbeli külföldi partnerem azt állítja, hogy az adott termék tranzitja/behozatala/kivitele az országában nem engedélyköteles. Hogyan igazolhatom az állítás helyességét?
Az állítás helyességét az adott országban található illetékes hatóság nyilatkozatával igazolhatja, illetve amennyiben ez a hatóság rendelkezik honlappal, úgy annak Hatóságunk tudomására hozásával.

Fontosabb fogalmak

1. tranzit: szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül a) az Európai Unió külső határszakaszai között,
b) az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között vagy, c) az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között úgy szállítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik
2. Nemzetközi Import Igazolás: az exportőr ország kérésére az importőr ország Nemzetközi Import Igazolást állít ki, amely az importőr ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy az importált eszközök, vagy technológiák a megadott értékben kerülnek beszállításra a megjelölt végfelhasználási célból és azok nem kerülnek továbbértékesítésre az importőr ország illetékes hatóságának tudta nélkül
3. Végfelhasználói Nyilatkozat: az exportőr ország kérésére a végfelhasználó, vagy a végfelhasználó országának nyilatkozata arról, hogy a megvásárolt eszközök a végfelhasználó országában a megjelölt céllal kerülnek felhasználásra, továbbá az áru nukleáris, biológiai, illetve vegyi fegyverek fejlesztésére, gyártására és használatára, vagy ilyen fegyverek célba juttatására szolgáló eszköz részeként nem kerül felhasználásra; tartalmazhat újra kiviteli tilalmat, illetve nyilatkozatot arról, hogy nem kerül továbbértékesítésre az eredeti exportőr ország hozzájárulása nélkül.                                                                                                                                                                                                                     4. Keret tranzitengedély kérelmezhető azonos eladó, azonos címzett és végfelhasználó esetén, ismétlődő szállításokra vonatkozóan., mely 12 hónapig hatályos.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése c) pontja, a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése.
Eljárási szabályok: a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 24. § és 11. melléklet
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (1) bekezdés
Fellebbezés: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pont 

Kulcsszavak

tranzit engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858